احتراز از استعمال لغات و عبارات نامأنوس در آراء و قرارها

شماره 7/2648-1343/6/4 وزیر دادگستری بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهای مرکز و شهرستانها
چون بسیاری از مردم به علت عدم آشنائی با اصطلاحات مشکل قضائی از لغات و عبارات پیچیده‌ای که در آراء و قرارهای صادر از بعضی مراجع قضائی به کار میرود شکایت دارند و از آنجا که آراء و قرارهای صادر از مراجع قضائی باید برای عموم مفهوم باشد به کلیه آقایان قضات متذکر میشود تا آنجا که ممکن است از به کار بردن لغات و عبارات نامأنوس خودداری نموده در آراء و قرارهای خود عبارات و اصطلاحات قضائی ساده‌تری را که درخور فهم عموم باشد مورد استفاده قرار دهند.2(2)