تعیین مرجع صدور نامه‌ها با خط خوانا

شماره 7/54683-1343/12/29 وزیر دادگستری بخشنامه به کلیه ادارات و دادگاهها و دادسراهای مرکز و شهرستانها
با اینکه طی بخشنامه‌های شماره 43236/43868-1334/12/14 و 3405/1020- 1335/2/9 و 4/37720-1343/9/7 تذکر داده شد ذیل نامه‌ها و تقاضاها بایستی هویت و عنوان صادرکننده نامه یا اوراق(نام و نام خانوادگی و سمت)صریحا با خط خوانا نوشته شود معذالک مفاد بخشنامه‌ها غالبا اجراء نشده و نامه‌هایی با امضاءهای غیر خوانا و بدون تعیین سمت واصل میشود که به علت معلوم نبودن مراجع صادرکننده نامه برای متصدی امر،تولید اشکال و زحمت نموده به علاوه چندین نامه از سایر وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات کشوری و لشکری به وزارت دادگستری میرسد که ضمن ارسال عین نامه دادگاهها و دادسراها به علت مشخص نبودن مرجع صادرکننده از وزارت دادگستری تقاضای تعیین مرجع مربوطه را مینمایند.وزارتخانه هم به علت اینکه امضاء ذیل نامه‌ها به هیچ وجه خوانا نیست برای تهیه پاسخ در زحمت است مخصوصا نامه‌ها و اوراقی که برای انجام امور قضائی به مقامات انتظامی فرستاده میشود به علل فوق تولید اشکال نموده و تصدیق دارید که خطوط ناخوانا و غیر قابل استفاده نمیتواند برای مراجع مربوطه هم مأخذ عمل باشد بنابراین در تعقیب تذکرات قبلی مجددا تأکید مینماید که نامه‌ها و اوراق و اخطار و احضار و جلب و غیره صادره از طرف دادگاهها و شعب بازپرسی و دفاتر دادگاهها و دادسراها باید کاملا خوانا بوده و ذیل آن با تعیین نام و نام خانوادگی و سمت به طور واضح امضاء شود و برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم که ممکن است بر اثر عدم رعایت این دستور حاصل شود و همچنین اتلاف وقت مراجع مختلف هرگاه موردی پیدا شود که بر خلاف این دستور عمل شده باشد متخلفین شدیدا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.وصول این بخشنامه را اعلام و مفاد آن را به کلیه آقایان کارمندان قضائی و اداری تابعه خود ابلاغ نمایید.2(2)