عدم قبول عنوان مشاور حقوقی از طرف قضات

شماره 4/68257-1347/12/21 وزیر دادگستری بخشنامه به کلیه سازمانهای قضائی مرکز و شهرستانها
لزوما ابلاغ میشود که نظر به رعایت مصالحی آقایان قضات دادگستری به هیچ وجه مجاز نیستند جز مواردی که به موجب قوانین تعیین‌شده کارهایی از قبیل عنوان مشاور حقوقی و غیر آن در سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه حتی در ساعات غیر اداری قبول نمایند و رؤسای دادگستریها مکلفند در حسن اجرای مفاد این بخشنامه مراقبت نموده و چنانچه به مواردی برخورد نمایند که خلاف آن عمل شده فورا اعلام و کسانی را که بر خلاف مفاد این بخشنامه عمل نموده‌اند به وزارت دادگستری معرفی نمایند.وصول و اجرای این بخشنامه را گزارش دهید.2(2)