بخشنامه منع نوشتن دستورهای قضائی در حاشیه و پشت اوراق

شماره 1/29679-1351/11/9 وزیر دادگستری بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراها
به طوری که ملاحظه میشود در بعضی از موارد دستورها و تصمیمات قضائی که قاعدتا بایستی با نظم و ترتیب روی برگهای مخصوص صورت‌مجلس نوشته شود،در حاشیه و یا پشت اوراق و بعضا بدون قید تاریخ و ذکر نام و نام خانوادگی و سمت مقام قضائی تحریر میشود که پیدا کردن و تشخیص آن برای اصحاب دعوی و وکلاء آنان و بازرسان قضائی مشکل است و در مراحل دیگر قضائی نیز سبب تضییع وقت و احیانا اشتباه میگردد.
بدین‌وسیله یادآور میشود که دستورها و تصمیمات قضائی باید با ذکر تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت مقام قضائی با وضوح بروی برگهای صورت‌مجلس و یا سایر اوراق مخصوص دادگستری تنظیم و امضاء گردد و حتی الامکان از نوشتن در حاشیه و پشت برگها خودداری شود.
به دادسرای انتظامی قضات و اداره کل بازرسی دستور داده شد در اجرای مفاد این بخشنامه و تعقیب موارد تخلف اقدام لازم معمول دارند.2(2)