بخشنامه شماره‌گذاری اوراق و لاک و مهر پرونده‌ها

شماره 7/4551-1353/6/17 وزیر دادگستریبخشنامه به کلیه دفاتر دادسراها و دادگاهها
غالبا مشاهده میشود که ارسال پرونده‌هایی که در مراجع قضائی منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت میگردد بدون شماره‌گذاری اوراق و لاک و مهر صورت میگیرد و اخیرا تعدادی از این پرونده‌ها که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای نظامی تشخیص شده با اوراق پراکنده و نامرتب و بدون لاک و مهر به دفتر وزارتی رسیده است که دستور داده شد این پرونده‌ها به دادسرای مربوطه اعاده شود تا پس از تنظیم و ترتیب اوراق و شماره‌گذاری و لاک و مهر،آنها را به مراجع صالحه ارسال دارند.بنابراین به کلیه دفاتر دادسراها و دادگاهها مؤکدا دستور داده میشود که قبل از ارسال پرونده‌هایی که منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده است اوراق پرونده را مرتب و شماره‌گذاری کرده و پس از لاک و مهر به ارسال پرونده به مرجع صالح اقدام نمایند.تخلف از این دستور موجب تعقیب اداری خواهد بود.2(2)