بخشنامه شماره 1/86/8861 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور


مورخ 1386/8/23. پیرو بخشنامه شماره 1/79/22096 مورخ 1379/12/25 و تأکید بر نظارت مؤثر و مستمر بر اجرای مدلول آن در دادگاه‌ها و دادسراها و نظر به اهمیت حفاظت از پرونده‌های مدنی و کیفری و مراقبت دائمی از محتویات آنها،لازم است اصول حفاظتی و نگهداری از آنها پیوسته مدّنظر متصدیان مربوط قرار داشته و از دسترسی افراد غیر مجاز به پرونده‌های قضائی جلوگیری گردد و در صورت احراز خارج شدن مدارک و صورتجلسات و ادله استنادی طرفین از داخل آنها و گم شدن یا ربوده شدن پرونده و اسناد ضمیمه آن،ضمن اقدام فوری به منظور شناسایی و تعقیب مرتکب و دستیابی به پرونده یا برگ‌های مفقود یا مسروق،رؤسای واحدهای قضائی و دادستان‌ها موظفند مراتب را به حفاظت و اطلاعات اعلام کنند تا اقدام مناسب به عمل آورند.
2(2)