بخشنامه شماره 1/84/11000 رئیس قوه قضائیه به کلیه دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور


مورخ 1384/8/28 حسب گزارشات واصله،برخی از شعب دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور،در تنظیم صحیح و دقیق و ارسال اوراق قضائی اهتمام جدی نداشته و رعایت مقررات و قوانین را نمینمایند و با ارسال اوراق با نواقص عدیده و نادرست موجبات اتلاف وقت،سرگردانی ارباب‌رجوع و نهایتا اطاله دادرسی را فراهم مینمایند.بنابراین ضمن تذکر رعایت قوانین و مقررات مربوط،به کلیه شعب دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور اعمال موارد ذیل تأکید میگردد:
1-در تنظیم اوراق قضائی،لازم است مشخصات و نشانی اصحاب دعوی و مطلعین و دیگر مدعوین و نیز وقت حضور و کلاسه پرونده به طور دقیق و خوانا قید و ممهور به مهر دفتر شعبه گردد. قبل از ارسال از تکمیل اوراق به لحاظ ضمائم،تعداد نسخ یا صفحات اطمینان حاصل شود.
2-قبل از ارسال اوراق،نسبت به کفایت وقت،در ابلاغ اوراق مربوط با توجه به زمان و وقت حضور و رسیدگی،دقت کافی به عمل آورده شود و از ارسال اوراقی که فاقد وقت حضور و رسیدگی میباشد و یا تا زمان وصول به اداره یا واحد ابلاغ،وقت آن منقضی میگردد جدا خودداری نمایند.
3-از ارسال اوراقی که مربوط به ابلاغ نمیباشند به ادارات یا واحدهای ابلاغ ممانعت به عمل آورده شود.مانند نیابت،نشر آگهی،امور مربوط به سفارتخانه‌ها و وزارت امور خارجه و...
4-چنانچه ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها باشد به استناد تبصره 1 ماده 68«ق.ا.د.م»اوراق رأسا به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال شود و در چنین مواقعی از ارسال اوراق مربوطه به ادارات یا واحدهای ابلاغ جدا خودداری گردد.
5-اعمال ماده 300«ق.ا.د.م»مبنی بر ابلاغ حضوری دادنامه(پس از امضاء آن)به اصحاب دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها از طرف مدیر دفتر دادگاه تأکید میگردد.
6-اعمال ماده 33 الحاقی 1358/8/24 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10 مهر 1358 که مقرر میدارد«علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه میتواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد. در صورتی که در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود»با توجه به عدم نسخ آن،تأکید میگردد.
7-ابلاغ اوراق قضائی به صورت حضوری(در دفتر دادگاه)یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی با توجه به ماده 33 قانون فوق الاشعار،منعی نداشته و در صورت تمایل خواهان، میبایست در پایان شرح دادخواست،شماره‌های مربوط به طور دقیق ذکر گردد تا امر ابلاغ سریع‌تر صورت گیرد.
8-معاونت آموزش دادگستری کل هر استان،نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی برای مأمورین ابلاغ واحدهای مربوط اقدام خواهند نمود.
9-بدیهی است رؤسای محترم شعب دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور بر عملکرد متصدیان دفتری شعبه خود در تنظیم دقیق و صحیح اوراق قضائی نظارت لازم را اعمال خواهند نمود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ناحیه اعضاء دفتری موظفند جهت تعقیب فرد خاطی وفق مقررات اقدام،تا از سوءجریان امور جلوگیری شود.
2(2)