بخشنامه شماره 1/85/17288 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی


مورخ 1385/9/29. گزارشهای واصله حاکی است بعضی از قضات در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به برخی از پرونده‌های مطروحه در شعبه به دلائل گوناگون تعلل نموده و با دستورهای متعدد و غیر قضائی موجبات تجدید وقت و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم میآورند که متأسفانه با جابه‌جایی و یا انتقال قضات از شعبه،پرونده‌های مذکور همچنان بلا تکلیف میماند.
لذا مقرر میدارد:
کلیه رؤسای دادگستریها قبل از موافقت با انتقال یا جابه‌جایی قضات از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌های با قدمت بیش از سه ماه اطمینان حاصل نموده و در صورت وجود پرونده‌های مذکور اعلام موافقت با انتقال را منوط به رسیدگی به پرونده‌های مذکور نموده و همچنین نسبت به بررسی موجودی پرونده‌ها و تعیین جانشین برای شعبه به همراه تنظیم صورتجلسه جهت تعیین تکلیف پرونده‌های موجودی به نحوی که خللی به ادامه رسیدگی به پرونده ایجاد نگردد،اقدام گردد.
رؤسای دادگستری موظفند پرونده‌های با قدمت بیش از شش ماه را از شعبات درخواست و راهکارهای مناسب جهت رسیدگی سریع به پرونده‌ها را بررسی و اتخاذ تصمیم نمایند.
مسؤولیت اجرای بخشنامه به عهد رؤسای دادگستری میباشد و لازم است نتایج اجرای این بخشنامه و آمار دقیق و پرونده‌های فوق الذکر به حوزه ریاست قوه جهت اطلاع اینجانب ماهانه ارسال شود.
2(2)