بخشنامه شماره 1/85/18105 رئیس قوه قضائیه به رؤسای تمامی واحدهای قضائی سراسر کشور


مورخ 1385/10/17. نظر به اینکه مطابق ماده 38 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن کلیه دستگاههای اجرائی و مراجع ذی صلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(واحد نظامی محلی)تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به فروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذی ربط معدوم گردد.
با توجه به اینکه نگهداری مواد مخدر ضبط شده،علاوه بر اینکه موجب مشکلات عدیده برای دادگستریها از حیث اشغال فضا و نکات امنیتی گردیده،از نظر مسائل بهداشتی نیز باعث انتشار انواع بیماریها میشود،به رؤسای تمامی واحدهای قضائی تأکید میگردد بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ضبط مواد اشعاری وفق ماده مرقوم و بند الف آن اقدام نمایند.بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع مسؤولین ذی ربط،مطابق مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.
رؤسای دادگستریها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
2(2)