بخشنامه شماره 1/85/18662 رئیس قوه قضائیه به معاونین،رؤسای سازمانهای تابعه، رؤسای دادگستریها و دادستان‌های سراسر کشور،مدیران حوزه‌های ستادی


مورخ 1385/11/1. نظر به تصریح اصول 157 و 158 و 160 قانون اساسی و قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب سال 1378 که تصویب تشکیلات قضائی و اداری قوه قضائیه و همچنین استخدام کارکنان قضائی و اداری مورد نیاز و پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهای وابسته آن به هیأت وزیران را از وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دانسته است و در جهت حفظ استقلال دستگاه قضائی در تمامی شؤون و جلوگیری از تجزیه و تضعیف آن و نیز به منظور جلوگیری از بروز برخی از مسائل و مشکلات اجرائی و امکان برقراری تعامل منطقی و شایسته با مبادی خارج از قو قضائیه،اینگونه امور ضرورتا میبایستی به صورت متمرکز در ستاد قوه قضائیه از طریق«معاونت اول» و«معاونت اداری و مالی»صورت پذیرد و اقدام مستقیم هریک از بخشهای قوه قضائیه در طرح،مذاکره و تأمین نیازمندیهای مذکور از مبادی خارج از دستگاه قضائی نه تنها موجبات سلب استقلال قوه قضائیه و تضعیف آن را فراهم مینماید،بلکه ناهماهنگی و عدم تمرکز در مدیریت دستگاه را نیز به دنبال خواهد داشت و از ایجاد ارتباط درخور و شایسته با متولیان امور اجرائی کشور ممانعت خواهد نمود.لذا ضروری است تمامی ارکان و بخشهای قوه قضائیه اعم از صف و ستاد و سازمانهای وابسته،هرگونه نیازمندی خود اعم از بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی و تشکیلات مورد نیاز را صرفا از طریق مبادی مسؤول در ستاد قوه قضائیه‌ضمن معرفی نمایندگان مطلع و باتجربه به واحدهای ذی ربطتأمین نمایند.بدیهی است اجرای مفاد این بخشنامه،مانع از برقراری فضای مفاهمه و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بهره‌مندی از ظرفیتها،امکانات و مقدورات آن سازمان نخواهد بود.
مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده«معاون اول قوه قضائیه»و«معاون اداری و مالی قوه قضائیه»میباشد.
2(2)