بخشنامه شماره 1/86/9057 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی


مورخ 1386/8/29. به منظور ساماندهی نحوه اخذ محکومیت‌های مالی تقسیط شده،مقتضی است،در مواردی که مطابق حکم صادره تأدیه دین اعم از بدهی،مهریه،دیه و...به نحو اقساط صورت میپذیرد، در موارد تمایل ذی نفع و معرفی شماره حساب توسط وی ضمن هماهنگی با واحد اجرای احکام،اقساط بدهی در تاریخ مقرر به حساب مزبور واریز و رسید آن جهت نظارت به واحد اجراء ارائه گردد.واحدهای اجرای احکام موظفند یکی از کارکنان خود را جهت تنظیم امور اداری و پرداخت به موقع اقساط موضوع این بخشنامه معین نمایند.
مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای واحدهای قضائی میباشد.
2(2)