از آیین‌نامه شماره 12958/294 مورّخ 1326/4/1 مربوط به دستمزد مدیر تصفیه یا مدیر ترکه


مصوّب 1326 وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی
نظر به مواد 377 و 378 قانون امور حسبی مواد زیر به تصویب میرسد:
ماده 1 - (اصلاحی 1362/6/1 مصوب شورای عالی قضائی) - در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب میشوند و یا اداره تصفیه عهده‌دار امور تصفیه یا ترکه میگردد پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت و امثال آن و همچنین پس از پرداخت دیون مسلمه و ثابته متوفی و اخراج مورد وصیّت بشرح مقررات مذکور در قانون امور حسبی از باقیمانده ترکه که به ورثه یا خزانه دولت تعلق میگیرد به نسبت زیر حق الزحمه مدیر ترکه یا مدیر تصفیه با پیشنهاد مراجع ذیربط و تصویب دادگاه پس از کسر مالیات مقرر قانونی پرداخت خواهد شد.
الف‌در مواردیکه حفظ و اداره اموال و وصول عوائد مستلزم تحمل زحمات زیادی نباشد از قبیل جمع‌آوری عوائد مستغلات و دکاکین و سهام و دریافت مطالبات و اقساط و انتقالات مربوط باموال و امثال آن:
1-تا یک میلیون ریال 2% تا 4%.
2-از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال 1%تا 3%.
3-از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال نیم%تا 2%.
4-از ده میلیون ریال ببالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال از یک چهارم تا یک درصد.
ب‌چنانچه حفظ و اداره اموال و جمع‌آوری و وصول عوائد و اخذ مطالبات مستلزم تحمل زحمات فوق‌العاده از قبیل مراجعه به ادارات رسمی و مراجع قضائی و سایر سازمانهای خصوصی و شرکتها یا مسافرت و امثال آن باشد یا اموال غیر منقول زراعتی بوده که مدیر ترکه یا تصفیه طبعا بایستی در موقع کاشت و داشت و برداشت و وصول عوائد صرف وقت زیادتر و تحمل زحمت بیشتر نماید:
1-تا یک میلیون ریال 4%تا 6%.
2-از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال 3%تا 5%.
3-از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال 2%تا 4%.
4-از ده میلیون ریال ببالا نسبت به مازاد ده میلیون ریال بین یک تا سه درصد(1%تا 3%).
ج‌در صورتیکه ترکه وجه نقد بوده و مدیر ترکه یا تصفیه اقداماتی از حیث جمع‌آوری اوراق و اسناد و دفاتر و بررسی و تحریر آن انجام داده که متضمن تحصیل عایدات مستقیم چندانی نیز نبوده با نظر مراجع ذیربط و تصویب دادگاه حق الزحمه مناسبی به مدیر ترکه یا تصفیه پرداخت خواهد شد ولی بهرحال میزان این حق الزحمه از یک درصد تجاوز نخواهد نمود.
تبصره- مدیر ترکه یا مدیر تصفیه مکلف است هر سال یکبار گزارش عملیات و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به ماترک را بانضمام مدارک و اسناد آن بمراجع ذیربط(اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی یا اداره تصفیه امور ورشکستگی)تسلیم نماید،در صورت تخلف از این تکلیف یا مسامحه و قصور در انجام وظائف محوله علاوه بر مسئولیت قانونی از میزان دستمزد بتصویب دادگاه کاسته خواهد شد.

ماده 2 - در صورتی که مدیر تصفیه یا مدیر اداره ترکه متعدّد باشد حق الزحمه مقرّر به نسبت کاری که انجام میدهند بین آنها تقسیم میشود.
ماده 3 - در مواردی که امر تصفیه طبق ماده 24 قانون امور حسبی با وصی است وصی علاوه بر حق الوصایه به عنوان مدیر تصفیه حقّی دریافت نخواهد داشت.2(2)