بخشنامه در مورد تفویض اختیار موضوع مواد 72، 126، 182، 205، 266 و 269 قانون مجازات اسلامی


بخشنامه شماره 9000/29419/100 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی و رؤسای کل دادگستریهای استان کشور
مورخ 1388/6/5
پیرو بخشنامه شماره 1/78/7168-1378/7/25 نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد 72-126-182-205-266 و 269 قانون مجازات اسلامی را به اینجانب تفویض فرموده‌اند مقرر میگردد:
1)در مواردی که طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضی رسیدگیکننده به جرم تجویز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند.
2)انجام امور تفویضی موضوع ماده 266 قانون مذکور به دادستانهای مربوط محول میگردد تا با احساس مسؤولیت کامل نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نمایند.
3)نسبت به درخواست اولیاء دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو،قضات محترم مجری حکم طبق بخشنامه‌های سابق الصدور 1-تصویر دادنامه قطعی لازم‌الاجراء،2-رأی دیوان عالی کشور،درخواست اولیاء دم،تصویر شناسنامه‌های اولیاء دم و گواهی حصر وراثت،تصویر مستندات مربوط به پرداخت سهم الدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا قاتلین،تصویر گواهی رشد اولیاء دم صغیری که بالغ شده‌اند،تصویر شناسنامه قاتل با ذکر خلاصه‌ای از گردش کار پرونده را به ضمیمه فرم تکمیل شده استیذان به همراه پرونده به قوه قضائیه ارسال دارند.2(2)