افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال


شماره9000/47556/1000 - 1391/12/7
جناب آقای بختیاری
وزیر محترم دادگستری
بازگشت به نامه شماره 91/01/25244- 1391/12/5 ریاست محترم قوه قضائیه، با پیشنهاد ارائه شده در خصوص درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ میگردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
شماره1391/12/1291/01/25655
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
در اجرای تبصره ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377،مبلغ ریالی برای تحمل یک روز حبس بدل از جزای نقدی که به تأیید ریاست محترم‌قوه قضائیه رسیده و طی شماره 9000/47556/100 مورخ 1391/12/7 (تصویر پیوست)ابلاغ شده است از ابتدای سال 1392 به سیصدهزار ریال افزایش مییابد.
مراتب جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. توفیقات جنابعالی را از خداوند سبحان مسئلت دارم.
وزیر دادگستری - سیدمرتضی بختیاری
2(2)