دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری


نظر به تراکم غیرمتعارف پرونده‌ها در برخی از واحدهای اجرای احکام کیفری و در راستای ساماندهی و کارایی بیشتر این واحدها مقرر میدارد:
ماده 1 - دادستانها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بازشماری، تطبیق و تصحیح آمار پرونده‌های موجود با همکاری مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات اقدام و گزارش آن را به رؤسای کل دادگستری ارائه نمایند و پس از اولین اقدام، این فرآیند هر 6 ماه یکبار تکرار خواهد شد.
تبصره- دادگاههای عمومی بخش از حیث وظیفه مربوط به اجرای احکام کیفری و سایر موضوعات مربوط، مشمول احکام مواد این دستورالعمل خواهند بود.
ماده 2 - به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به اجرای احکام، با پیگیری و نظارت دادستانها، کلیه ضابطین و کارکنان واحدهای قضایی حسب مورد موظف به قید مشخصات دقیق طرفین، کفیل و وثیقه‌گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان و کد ملی و کدپستی و سایر مشخصات هویتی آنها مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی شناسایی اشخاص مصوب 1376/2/17 مجلس شورای اسلامی، در اوراق قضایی میباشند.
ماده 3 - به منظور پیشگیری از بروز هر گونه ابهام و اجمال در مرحله اجرای حکم، قضات دادسراها و محاکم حسب مورد مکلف به قید دقیق و صریح محکوم به و تعیین مشخصات اموال مورد شکایت میباشند.
ماده 4 - لازم است دادستانها، حداکثر ظرف سه ماه، گزارش تحلیلی دقیقی از نوع و علت تأخیر در اجرای حکم را از واحدهای اجرای احکام مطالبه و در همین مدت راهکار عملی و اجرایی مناسب در جهت رفع موانع اجرایی در هر مورد اتخاذ و نتیجه را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
تبصره چنانچه رفع موانع توقف و تأخیر در اجرای احکام، مستلزم اتخاذ تدابیر ضروری از ناحیه رئیس کل دادگستری استان باشد مراتب به رئیس کل گزارش میشود و رئیس کل دادگستری استان تدابیر لازم اتخاذ و مراتب نیز به مراجع مربوط ابلاغ میگردد.در صورت ضرورت یک نسخه از آن را جهت اطلاع به معاونت نظارت دادستانی کل کشور (موضوع ماده 20 این دستورالعمل) ارسال مینماید.
ماده 5 - قضات دادسراها و دادگاهها میبایستی در اخذ قرارهای تأمین مواردی از جمله تناسب قرار صادره با اهمیت و نوع جرم و میزان ضرر و زیان شاکی خصوصی (موضوع مواد 134 و 136 قانون آئین دادرسی کیفری) و ملائت کفیل را مدنظر داشته باشند. همچنین از طریق نظام جامع املاک کشور نسبت به احراز هویت وثیقه‌گذار و بررسی دقیق و کامل صحت و اصالت سند ابرازی جهت وثیقه اقدام نمایند.
تبصره 1- قضات صادرکننده قرار تأمین ضمن احراز اصالت اسناد موضوع وثیقه، کارشناسان را مکلف نمایند تا ضمن تعریف و تطبیق دقیق ملک، کروکی و نشانی محل را در نظریه اعلام نمایند.
تبصره 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر و اقدامات لازم جهت اجرای مفاد این ماده و مکانیزه کردن مکاتبات با مراجع قضایی را فراهم نموده و مراتب را طی بخشنامه‌ای به واحدهای ثبتی ابلاغ نمایند.
ماده 6 - مطابق قانون اجرای احکام مدنی و ماده 35 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و همچنین قرارهای تأمین خواسته کیفری و دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه برعهده واحدهای اجرای احکام کیفری میباشد.
ماده 7 - دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر و مرتب نحوه اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین اجرای احکام را کنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگی یا تخلف مواجه شود، وفق مواد 16 و 20 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام مقتضی جهت رفع مشکل به عمل آورده و در صورتی که موضوع عمومیت داشته باشد، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید و رئیس کل استان ضمن اتخاذ تدابیر مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستانی کل کشور گزارش خواهد کرد.
ماده 8 - در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه توسط مقام قضائی شناسائی نشود و موضوع حکم از مواردی باشد که با گذشت شاکی خصوصی مختومه میشود، در صورتی که محکوم‌له پس از یک بار ابلاغ، برای پیگیری مراجعه ننماید، از آمار پرونده‌های جاری کسر و بصورت موقت بایگانی میشود.
تبصره- مرکز آمار موظف است سامانه مطمئنی را جهت درج مشخصات محکومین متواری و مجهول‌المکان ایجاد تا به محض شناسائی و اعلام واحدهای ذیربط در سامانه قرار گیرد.
ماده 9 - در کلیه پرونده‌های منتهی به محکومیت مالی و پرداخت دیه که حکم به تقسیط صادرشده و از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه بیش از دو سال گذشته و محکوم‌له نیز برای پیگیری مراجعه نکرده است مستند به ماده 283 قانون آئین دادرسی کیفری با اجازه دادگاه، از آمار پرونده‌های جاری کسر و بصورت موقت بایگانی میشود.بدیهی است به محض مراجعه محکوم‌له مطابق مقررات، اقدامات اجرایی پیگیری خواهد شد.
تبصره- در صورت تمایل طرفین، واحد اجرای احکام مطابق بخشنامه شماره 1/86/9057 مورخ 1386/8/29 رئیس قوه قضائیه اقدام مینماید.
ماده 10 - با توجه به مقررات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 1387/5/16 مجلس شورای اسلامی)، لازم است دادستانها شرکتهای بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارات بدنی را به موجب ماده 16 قانون مزبور مکلف نمایند در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی (غیر از فوت)، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت نموده و باقیمانده را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. شرکت‌های یادشده حق امتناع پرداخت دیه به علت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامی را ندارند.
ماده 11 - وزارت دادگستری موظف است از طریق تعامل مناسب با شرکت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارات بدنی، اقدامات لازم را به منظور اجرای تعهدات آنها در قبال پرداخت به موقع دیه و خسارات معمول نمایند.همچنین لازم است در جهت اجرای دقیق و سریع احکام دادگاهها ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور از تمامی دستگاههای اجرایی که به نحوی دارای سامانه‌های اطلاعاتی از اموال منقول و غیرمنقول و اشخاص میباشند از قبیل؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت احوال کشور و... استفاده شود.
تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است سامانه مطمئنی جهت ارتباط با سامانه‌های اطلاعاتی مذکور برای بهره‌برداری در قوه قضائیه ایجاد نماید.
ماده 12 - قضات دادگاه‌ها نسبت به عملکرد مدیران دفاتر در ابلاغ دادنامه و قطعیت حکم، نظارت نموده و قضات اجرای احکام نیز میبایستی قبل از شروع به اجرای حکم از صحت ابلاغ و قطعیت حکم اطمینان حاصل نمایند.
ماده 13 - رؤسای واحدهای اجرای احکام باید اسامی زندانیان محکوم را در دفتر مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسی نمایند؛ به نحوی که هیچ یک از محکومان بیش از حداکثر مجازات تعیین شده، متحمل حبس نشوند.
تبصره- مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات موظف است در اجرای این ماده ، سامانه مطمئنی جهت ارتباط مراجع قضایی با سازمان زندانها ایجاد نماید.
ماده 14 - دادیاران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضایی) باید هماهنگی و همکاریهای لازم را به طور مستمر با واحدهای اجرای احکام کیفری در جهت حُسن اجرای احکام زندانیان داشته باشند.
ماده 15 - رؤسای زندانها مکلفند بلافاصله پس از اجرای حکم محکوم‌علیه، مراتب آزادی وی را به قاضی مجری حکم اعلام نمایند.
ماده 16 - با توجه به اهمیت جایگاه واحدهای اجرای احکام، لازم است در تأمین و تعیین قضات و کارکنان اجرای احکام به تجارب و سوابق قضایی و اداری و علاقه‌مندی آنان توجه کافی معمول گردد.همچنین به منظور ایجاد انگیزه جهت حضور قضات در واحدهای اجرای احکام کیفری، تا زمان حضور از امتیاز یک گروه بالاتر بهره‌مند میگردند. کارکنان اداری نیز متناسب با حجم کار از اضافه کاری مناسب برخوردار خواهند شد.
تبصره- معاونت اداری و مالی قوه قضائیه براساس ضوابط ابلاغی دادستانی کل کشور، بودجه لازم و نیروی انسانی مورد نیاز (از جمله مأمور اجراء) را برای اجرای مفاد این دستورالعمل اختصاص خواهد داد.
ماده 17 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با پیش‌بینی سطوح دسترسی و رعایت نکات امنیتی و حفاظتی، از طریق قضات و کارکنان اجرای احکام هر حوزه، امکان ارتباطات و تبادل اطلاعات موردنیاز درون قوه قضائیه از قبیل امکان خلاصه‌برداری پرونده‌های موجود در اجرای احکام را در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی ( CMS( فراهم نماید.
ماده 18 - جهت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام به تعداد لازم کارمند و مأمور انتظامی آموزش‌دیده (پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ) در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند.
ماده 19 - رؤسای کل دادگستریها نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و موظفند هر سه ماه یکبار گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاونت نظارت دادستانی کل کشور ارائه نمایند.
ماده 20 - معاونت نظارت دادستانی کل کشور مسئولیت پیگیری، هماهنگی و رفع مشکلات عملی واحدهای اجرای احکام کیفری را برعهده دارد. در همین راستا جلساتی، هر ماه یکبار با عضویت مسئولین ذیربط در محل معاونت مزبور تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ میگردد.
ماده 21 - دادستان کل کشور موظف است نسبت به مفاد این دستورالعمل نظارت کافی به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر 6 ماه یکبار به رئیس قوه قضائیه اعلام نماید.
ماده 22 - این دستورالعمل در 22 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1391/3/6 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی2(2)