بخشنامه جهت اختصاص شعب رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز

بخشنامه


در اجرای بند الف ماده 11 و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392/10/3 بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند.
رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
2(2)