بخشنامه درخصوص صیانت از محیط زیست، جنگلها، مراتع و منابع آبی

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور


در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، خصوصاً جنگلها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییرکاربری بیرویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی کلیه مسئولین کشور در حفظ سلامت محیط زیست و با توجه به وظایف ذاتی دستگاه قضایی، مراجع قضایی سراسر کشور مکلفند:
1- ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت‌به برخورد با متخلفین از قانون، خصوصاً افراد ذینفوذ اقدام نموده و نباید هیچگونه کوتاهیو اغماضی در این رابطه صورت پذیرد.
2- دادستان‌های سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلفند در صورت عدم شکایت دستگاه‌های اجرایی در موارد وقوع جرم در زمینه اموال عمومینسبت به تعقیب متهمین اقدام قانونی به عمل آورند.
3- رؤسای کل دادگستری استانها مسئولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه را عهده‌دار بوده و موظفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه ریاست قوه قضائیه گزارش نمایند.
4- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با توجه به وظیفه سازمانی و با استفاده از ظرفیت وسیع قانونی، نظارت بر عملکرد مسئولین مربوطه را بیش از گذشته پیگیری و نتیجه را مستمراً به حوزه ریاست منعکس نماید.
بدیهی است دستگاه‌های اجرایی ذیربط حسب وظیفه ذاتی لازم است علاوه بر نظارت بر واحدهای تحت امر، موارد جرم را به مراجع قضایی منعکس نمایند.
رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
2(2)