آیین‌نامه اجرایی ماده (67) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف - بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
ب - مشمولین: دانش‌آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
پ - مشمولین طرح شاهد: دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان پنجاه درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
ت - خدمات آموزشی طرح شاهد: کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی که مطابق اساسنامه طرح شاهد - مصوب1369- شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن که در قالب برنامه‌های تربیتی، آموزشی و نظایر آن در جهت رشد و ارتقای تحصیلی مشمولین آن صورت میگیرد.
ث - کمک هزینه تحصیلی: مبلغی که به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی مشمولین توسط بنیاد و پس از تصویب شورای طرح و برنامه شاهد پرداخت میگردد.
ج - طرح پراکنده: وضعیتی که براساس آن دانش‌آموزان شاهد در یک مدرسه خاص تجمیع و متمرکز نشده باشند.
ماده 2 - بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه‌هایآموزش عمومی برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:
الف - برگزاری کلاس‌های تکمیلی، تقویتی - جبرانی و نظارت بر برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و طرح پراکنده (اعم از مدارس عادی و یا مدارس خاص مانند غیرانتفاعی، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و استثنایی و مانند آنها) و مدارس ایثارگران بزرگسالان.
ب - برگزاری کلاس‌های تقویتی ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم.
پ - ارایه وسایل کمکآموزشی و آموزش بالینی جانباران هفتاد درصد و فرزندان معلول مشمولین طرح شاهد که امکان حضور در کلاس درس را ندارند.
ت - ارایه خدمات مشاوره‌ای و هدایت تحصیلی در مدارس شاهد و طرح پراکنده.
ث - تشویق دانش‌آموزان کوشا و ممتاز و حائزین رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری دانشگاه‌های دولتی روزانه.
ج - حمایت از گروه‌های خاص تحصیلی از جمله دانش‌آموزان استعدادهای درخشان،استثنایی و بازماندگان از تحصیل.
ماده 3 - بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه‌هایآموزش عالی و نیز پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید:
الف - تشویق دانشجویان و طلاب ساعی و تلاشگر به منظور رشد و ارتقای وضعیت تحصیلی آنها در مؤسسات آموزشی دولتی روزانه.
ب - مشاوره و هدایت تحصیلی دوره تحصیلات تکمیلی شامل آماده سازی افراد برحسب استعداد، علایق و شرایط محیطی و براساس نیاز جامعه.
پ - ارایه خدمات آموزشی به دانشجویان معلول به شرح زیر:
گروه یک - جانباز ویژه شامل: دو چشم نابینا و قطع نخاع گردن
گروه دو - جانباز ویژه ویلچری شامل: قطع نخاع کمر و قطع دو پا از بالای زانو
تبصره - فرزندان معلول شهدا، جانبازان و آزادگان تحت پوشش دارای ویژگی در گروه‌های یک و دو مشمول این بند خواهند بود.
ت - پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیرشهریه‌بگیر در هر نیمسال تحصیلی.
ث - استفاده از ظرفیت تشکل‌های ایثارگری و معتمدین معین دانشجویی به منظور ارتقای علمی و تحصیلی دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر (ازجمله تقویت بنیه علمی و استاد مشاور).
ماده 4 - مدت ارایه خدمات و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین میشود:
الف - در بخش آموزش عمومی مطابق مقررات و ضوابط آموزشی وزارت آموزش و پرورش در هر مقطع.
ب - در بخش آموزش عالی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال، کارشناسی پیوسته هشت نیمسال، کارشناسی ارشد پیوسته دوازده نیمسال، دکترای حرفه‌ای چهارده نیمسال، دکتری پیوسته پانزده نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال، دکتریPHD و تخصص پزشکی برمبنای آیین‌نامه‌های آموزشی وزارتخانه‌های ذیربط.
معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری2(3)