آیین نامه موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی


در اجرای ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب80/11/27 مجلس شورای اسلامی مسئولیت صدور مجوز برای موارد 13 گانه موضوع این ماده به عهده سازمان بهزیستی کشور می باشد که در اجرای این ماده آئین نامه اجرایی صدور، تمدید و ابطال مجوز موارد 13 گانه مورد ماده 26 که در جلسه مورخ 1387/2/30شورای معاونین سازمان مورد تصویب اعضا قرار گرفته است به شرح ذیل ابلاغ می گردد.
ماده 1 -
موارد 13 گانه ماده 26 عبارتند از:
1- تأسیس مهدهای کودک
2- تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی
3- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان
4- تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی
5- تأسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی
6- تأسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی
7- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین
8- تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین
9- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان
10- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
11- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک
12- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین
13- تأسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه ها
* تدوین دستورالعمل تخصصی به منظور اجرای بند های 12 گانه ماده 26 توسط معاونتهای تخصصی سازمان با توجه به مفاد این آئین نامه و با هماهنگی معاونت مشارکتهای مردمی صورت گرفته وتوسط ریاست محترم سازمان جهت اجرا به کلیه استانها ابلاغ می گردد.
ماده 2 -
صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت و پروانه تأسیس برای فعالیتهای مقرر در بندهای 1تا 13 ماده مذکور توسط کمیسیون استانی صورت می پذیرد و در صورتی که فعالیت در بند 13 ماده 26 به صورت کشوری باشد پروانه تأسیس توسط کمیسیون عالی صادر خواهد شد.
تبصره 1:چنانچه در خصوص بند های 13 گانه ماده 26 ، کمیسیون استانی نتواند تصمیم گیری نماید، پرونده مذکور به کمیسیون عالی جهت تصمیم گیری ارجاع داده خواهد شد.
تبصره 2: صدور مجوز جهت فعالیت های جدید بند های 1 تا 12 ماده 26 حداکثر برای مدت یکسال توسط کمیسیون عالی صورت خواهد گرفت.
ماده 3 -
اعضای کمیسیون استانی عبارتند از:
1- مدیرکل بهزیستی استان( رئیس کمیسیون)
2- معاون مشارکتهای مردمی و امور حقوقی بهزیستی استان (دبیرکمیسیون)
3- معاونین تخصصی حسب مورد
4- مسئول حراست استان
5- مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد استان
6- کارشناس امور حقوقی
تبصره 1:دبیرکمیسیون با ابلاغ مدیرکل بهزیستی استان منصوب می گردد.
تبصره 2:حضور رئیس کمیسیون در جلسات الزامی می باشد.
تبصره 3:جلسات با حضور 2/3 اعضاء رسمیت خواهد داشت.
تبصره 4:رئیس بهزیستی شهرستان مربوطه حسب مورد و بنا به ضرورت و دعوت دبیرکمیسیون جهت ارائه توضیحات لازم پیرامون پرونده های شهرستان مربوطه در کمیسیون بدون حق رای شرکت می نماید.
ماده 4 -
دبیرخانه کمیسیون استانی در معاونت مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مستقر و مسئول آن با ابلاغ معاون مشارکتهای مردمی استان منصوب می گردد.
این دبیرخانه تحت نظارت دبیر کمیسیون استان اداره می گردد. دبیرخانه مذکور مسئولیت ثبت تقاضای واصله بترتیب تاریخ وصول رسیدگی و تطبیق مستندات لازم جهت صدور و اعلام نظر پیرامون پرونده های مذکور، کسب نظر کارشناسی معاونت تخصصی، در نوبت قراردادن جهت طرح در جلسه کمیسیون مربوطه، تنظیم دستور کار جلسه، دعوت از اعضاء، ثبت و ضبطمذاکرات کمیسیون و تنظیم صورتجسات، ابلاغ مصوبات و رسیدگی و تطبیق مدارک و مستندات افراد معرفی شده از سوی دارندگان موافقت اصولی جهت صدور کارت یا پروانه مدیر مسئولی و مسئول فنی را دارا می باشد.کلیه مکاتبات و ابلاغ مصوبات کمیسیون با امضاء دبیر کمیسیون انجام می پذیرد.
ماده 5 -
وظایف کمیسیون ماده 26 استانی:
1- صدور موافقت اصولی جهت کلیه فعالیت های بهزیستی مقرر در ماده 26 و ابطال موافقت اصولی هایی که تاریخ اعتبار آنها به پایان رسیده باشد.
2- بررسی پرونده های اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی دریافت پروانه فعالیت در استان
3- صدور پروانه فعالیت جهت فعالیت در قالب بندهای 1 تا 12 برای موسسات دارای پروانه تأسیس از کمیسیون عالی واستانی که خواهان راه اندازی مراکز غیردولتی باشند و نیز مراکز غیردولتی دارای موافقت اصولی از کمیسیون استانی مطابق با دستورالعمل های معاونتهای تخصصی
4- رسیدگی به شکایات و تخلفات موسسات و مراکز غیردولتی موضوع این آئین نامه
5- ابطال موقت پروانه فعالیت موسسات و مراکز غیردولتی متخلف و ارسال پرونده به انضمام مدارک تخلف جهت طرح در کمیسیون عالی برابر دستورالعمل تخصصی
6- ابطال کارت یا پروانه مدیرمسئولی و مسئولیت فنی مراکز ارائه دهنده خدمات بهزیستی بنا به درخواست متقاضی
7- اعلام موافقت یا مخالفت با ایجاد شعبه موسسات غیردولتی در سطح همان استان و تکمیل پرونده موسسات متقاضی ایجاد شعبه در سایر استانها و ارسال به کمیسیون عالی جهت اتخاذ تصمیم
ماده 6 -
اعضای کمیسیون عالی:
1- رئیس سازمان بهزیستی (رئیس کمیسیون عالی)
2- معاون مشارکتهای مردمی و امور حقوقی سازمان (دبیرکمیسیون)
3- مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی
4- معاونت های تخصصی سازمان و یا مدیرکل دفتر مربوطه
5- مدیرکل دفتر مرکزی حراست
6- مدیرکل دفتر امور حقوقی
7- مدیرکل دفتر ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات
تبصره 1:ریاست سازمان می تواند ریاست کمیسیون عالی را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
تبصره 2:جلسات با حضور 2/3 اعضاء رسمیت خواهد داشت.
تبصره 3:معاونین تخصصی سازمان در صورت تمایل می توانند در جلسات کمیسیون شرکت نمایند.
ماده 7 -
دبیرخانه کمیسیون عالی:
دبیرخانه کمیسیون عالی زیرنظر معاونت مشارکتهای مردمی بوده و در دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی مستقر می باشد.
مکاتبات کمیسیون عالی با دستگاهها و نهاد های دولتی و متقاضیان پروانه توسط دبیرخانه کمیسیون و با امضای دبیرکمیسیون صورت می پذیرد.
ماده 8 -
وظایف کمیسیون عالی:
1- بررسی نظرات و تدوین نهایی آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به بند های 13 گانه ماده 26 جهت طرح و تصویب در شورای معاونین سازمان
2- بررسی و تفسیر آیین نامه و دستور العمل های مربوط به بندهای 13گانه ماده 26 جهت بهره برداری استانها
3- بررسی پرونده های واصله جهت موسسات کشوری متقاضی فعالیت بند 13 ماده 26
4- بررسی پرونده های مربوط به فعالیت های جدید بندهای 1 تا 12 ماده 26
5- بررسی و رسیدگی به گزارش ارسالی ازسوی کمیسیون استانی در خصوص ابطال یا ادامه فعالیت دارندگان مجوز در امور 13 گانه ماده 26 قانون
تبصره:حضور مدیرکل دفتر تخصصی مربوطه برای بررسی پرونده ها ضروری می باشد.
6- رسیدگی به شکایات و اعتراضات متقاضیانی که صلاحیت عمومی و تخصصی آنها جهت دریافت مجوز در کمیسیون های استانی به تایید نرسیده و اخذ تصمیم مقتضی در مورد آنها
7- ابطال مجوز هایی که با وجود نقص در پرونده، در استان مربوطه صادر گردیده و گزارش آن توسط کارشناس دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی به دبیر کمیسیون اعلام گردیده است.
تبصره:در صورت وقوع تخلف در صدور مجوز، دبیرکمیسیون استان به هیات تخلفات اداری معرفی و مدیرکل استان توسط رئیس کمیسیون عالی توبیخ خواهد شد.
8- بررسی پرونده های واصله از کمیسیون های استانی در خصوص موسسات متقاضی ایجاد شعبه در سایر استانها
ماده 9 -
نظارت: نظارت بر فعالیتهای مراکز و موسسات موضوع این آئین نامه مطابق دستورالعمل نظارتی مصوب جلسه مورخ 1387/3/20 شورای معاونین محترم سازمان صورت می پذیرد
ماده 10 -
این آئین نامه در 10 ماده و 10 تبصره توسط معاونت مشارکتهای مردمی و امور حقوقی تدوین و در جلسه مورخ 1387/2/30 شورای معاونین سازمان بهزیستی مصوب شده و از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
2(3)