اصلاحیه دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک

مقدمه


نظر به این که براساس بند 1 ماده 26 قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی، صدور پروانه فعالیت مهدهای کودک، بر عهده سازمان بهزیستی کشور می باشد.
و این دستورالعمل در اجرای ماده 3 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ 87/3/6 شورای معاونین سازمان بهزیستی، توسط معاونت امور اجتماعی تهیه، به تصویب شورای معاونین رسیده، و مبنای کار کمیسیون عالی و کمیسیون استان ها خواهد بود.
ماده 1- تعاریف -
1- سازمان بهزیستی کشور: به ستاد مرکزی سازمان مستقر در تهران اطلاق می گردد که سازمان بهزیستی استان ها تحت نظارت آن فعالیت می نماید.
2- سازمان بهزیستی استان: به ستاد مرکزی سازمان بهزیستی مستقر در مرکز هر استان اطلاق می گردد که بهزیستی شهرستان ها تحت نظارت آن فعالیت می نمایند.
3- کمیسیون عالی صدور پروانه فعالیت ها: در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور تشکیل می گردد، و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 26 قانون موضوع این دستورالعمل و کمیسیون صدور پروانه فعالیت استان ها، رسیدگی به شکایات واصله، بررسی پیشنهاد ابطال پروانه فعالیت مهدهای کودک و اتخاذ تصمیم نهایی، و ابلاغ اجرایی موضوع به کمیته ستادی و کمیسیون ها را عهده دار می باشد، و در این دستورالعمل به اختصار "کمیسیون عالی " نامیده می شود.
4- کمیسیون صدور پروانه فعالیت استان: که در سازمان بهزیستی استان تشکیل می گردد و مسئولیت صدور موافقت اصولی و صدور و تمدید پروانه فعالیت مهدهای کودک را عهده دار می باشد و در این دستورالعمل به اختصار " کمیسیون " نامیده می شود.
5- کمیسیون نظارت عالی: کمیسیونی است که در سازمان بهزیستی کشور تشکیل شده و کار بررسی گزارش های ارسالی از کار گروه نظارت استانی و معاونت های سازمان را عهده دار است.
6- کمیسیون نظارت استانی: نظارت بر عملکرد تخصصی و عمومی موسسات غیر دولتی و خیریه مراکز ( اعم از خصوصی و دولتی واگذار شده برابر مواد 28 و 88) طبق دستور مدیر کل استان و یا معاونین تخصصی و بررسی گزارش های واصله از خدمت گیرندگان سازمان و ارسال نتیجه به دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی جهت تصمیم گیری نهایی در کمیسیون نظارت عالی را بر عهده دارد.
7- کمیته نظارت تخصصی ستادی : در حوزه معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و تشکیل می گردد و مسئولیت نظارت تخصصی بر حسن اجرای مندرجات این آئین نامه توسط کمیسیون ها و کمیته ها، و اعلام نظر تخصصی به کمیسیون عالی و کمیسیون ها را عهده دار می باشد، و در این دستورالعمل به اختصار " کمیته ستادی " نامیده می شود.
8- کمیته نظارت تخصصی بهزیستی استان: در حوزه معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تشکیل می گردد و مسئولیت بررسی و نظارت بر فرآیند تأسیس و اداره مهدهای کودک و اعلام نظر تخصصی به کمیسیون استان و مهدهای کودک را عهده دار می باشد؛ و د ر این دستورالعمل به اختصار " کمیته " نامیده می شود.
9- مهدهای کودک خصوصی شهری: مرکزی پرورشی، آموزشی، تربیتی، و فرهنگی است که توسط شخصی حقیقی یا حقوقی تاسیس می گردد، و مسئولیت مراقبت و رشد و پرورش کودکان در ابعاد، شناختی، اجتماعی، مذهبی، معنوی ، جسمی و روانی کودکان از بدو تولد تا مرحله پیش دبستانی مشتمل برگروه های سنی شیرخوار، نوپا و نوپاوه را عهده دار می باشد.
1-9- مهد کودک تمام وقت: مهد کودکی است که از ساعت 7/30 صبح الی 15/30 فعالیت دارد.
2-9- مهد کودک نیمه وقت: مهد کودکی است که روزانه به مدت 4 ساعت در نوبت صبح یا بعد از ظهر فعالیت دارد.
3-9- مهد کودک پاره وقت: مهد کودکی است که روزانه به کم تر از 4 ساعت در تمام ایام هفته یا فقط در روزهای معینی از هفته فعالیت دارد.
4-9- مهد کودک شبانه: مهد کودکی است که از ساعت 17 الی 8 روز بعد در تمام ایام هفته فعالیت دارد.
5-9- مهد کودک شبانه روزی: مهد کودکی است که به صورت شبانه روزی (24 ساعته) در تمام ایام هفته فعالیت دارد.
6-9- مهد کودک خودکفا: مهد کودکی است که توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهاد ها، ارگان ها، و اداره دولتی جهت ارایه خدمات به کودکان بانوان شاغل در اداره های ذیربط تأسیس می گردد. نظارت بر عملکرد مهد کودک خود کفا با رعایت مفاد این دستورالعمل، از طرف سازمان بهزیستی استان و اداره رفاه سازمان یا موسسه مربوطه انجام می پذیرد و ترجیحاً نباید از کودکان به صورت آزاد ثبت نام کند.
1-6-9- مهد کودک خود کفایی که در داخل فضای فیزیکی سازمان دولتی مربوطه فعالیت می نماید از نظر متراژ حیاط و فضای فیزیکی قابل انعطاف است. ولی از نظر سایر شرایط مطابق با مفاد این دستورالعمل می باشد.
2-6-9- مهد کودک خودکفایی که در خارج از فضای فیزیکی سازمان دولتی فعالیت می نماید ملزم به رعایت ماده 10 این دستورالعمل می باشد.
7-9- مهد کودک گالری : مهد کودکی است که بر مبنای مندرجات ماده 78 قانون کار توسط کارفرمایان کارگاه ها، تأسیس و ضوابط اجرایی آن با مشارکت سازما بهزیستی و وزارت کار تدوین می گردد.
8-9- آدینه مهد: مهد کودکی است که در روزهای جمعه از ساعت 10 لغایت 14 فعال است و به کودکان والدین شرکت کننده در نماز جمعه خدمات ارائه می دهد.
10- مهد کودک خصوصی روستایی (روستا مهد): مهد کودکی است که توسط اشخاص حقیقی با همکاری شورای اسلامی و تحت نظارت سازمان بهزیستی تأسیس می گردد و مسئولیت مراقبت و رشد و پرورش کودکان روستایی در ابعاد مختلف از آغاز سال سوم تا سن پیش دبستانی را عهده دار می باشد.
11- مهد کودک قرآنی: مهد کودکی است که علاوه بر انجام مسئولیت مراقبت و رشد و پرورش کودکان در ابعاد مختلف، به امر آموزش قرآن و مفاهیم آن به کودکان نیز فعالیت دارد
12- مهد کودک سیار: مهد کودکی است که در مناطق خاص نظیر مناطق آسیب خیز و سکونت گاههای غیر رسمی (به دلیل نبودن مکان مناسب و یا ...) و یا به دلیل شرایط اضطراری به وجود آمده در یک منطقه (نظیر زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی و غیر طبیعی)با نظر کمیته استانی تأسیس می گردد و محدوده جغرافیایی فعالیت آن گسترده تر از مهد کودک ثابت می باشد.
13- مدیریت پیمان: به اشخاص حقیقی و یا مؤسسات حقوقی که مهد کودک دولتی به آنها واگذار شده است اطلاق می گردد.
14- مهد مساجد: مهد کودکی است که با استفاده از امکانات و فضای فیزیکی مساجد برای ارایه خدمات فرهنگی؛ آموزشی به کودکان منطقه و نمازگزاران تأسیس می گردد.
15- مهد کودک دولتی: مهد کودکی است که توسط سازمان بهزیستی استان برای ارایه خدمات به کودکان اقشار نیازمند وآسیب پذیر در مجتمع خدمات بهزیستی شهری یا روستایی تأسیس می گردد.
16- مهد کودک غیرانتفاعی: مهد کودکی است که توسط افراد خیر و موسسات خیریه به منظور ارائه خدمات مربوطه به صورت رایگان به وکودکان اقشار نیازمند و آسیب پذیر تأسیس می گردد.
17- مهد کودک تعاونی: مهد کودکی است گه توسط شخصیت حقوقی به صورت تعاونی در شهر و روستا تأسیس می گردد.
18- موافقت اصولی: موافقت نامه ای است که کمیسیون صدور پروانه فعالیت استان پس از طی مراحل پیش بینی شده در این دستورالعمل برای متقاضی صادر می نماید تا متقاضی نسبت به معرفی و آماده نمودن ساختمان و تجهیز آن در شهر مربوطه، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه مدرک لازم، اقدام نماید. اعتبار موافقت اصولی یک سال و برای 6 ماه قابل تمدید و غیرقابل انتقال به غیر می باشد.
19- پروانه فعالیت: مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مهد کودک پس از تجهیز و معرفی نیروی انسانی، به ویژه مربیان مطابق با بخش الف ماده 5 و ارایه مدارک لازم از طرف متقاضی با اعتبار سه سال صادر می گردد و غیر قابل واگذاری می باشد.
20- کارت مدیریت: مجوزی است که توسط کمیسیون (کمیسیون صدور پروانه فعالیت ) برای شخص مدیر موسس یا فرد واجد شرایط معرفی شده از جانب مؤسس، جهت مدیریت مهد کودک صادر می گردد.
21- مؤسس: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که پس از طی مراحل اداری موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت می گردد. در صورتی که مؤسس دارای شخصیت حقوقی باشد باید اساسنامه موسسه نیز به تایید سازمان بهزیستی رسیده باشد.
22- مدیر موسس: شخص مونث حقیقی است که از شرایط تاسیس و مدیریت مهدکودک برخوردار است و خود با دریافت پروانه فعالیت و کارت مدیریت مهد کودک برخوردار است و خود با دریافت پروانه فعالیت و کارت مدیریت، مدیریت مهد کودک را عهده دار می گردد.
23- مدیر (مدیر مسئول ): فرد مونث واجد شرایطی است که از طرف مؤسس، به سازمان بهزیستی استان معرفی می گردد، تا پس از تایید کمیسیون، و دریافت کارت مدیریت، مسئولیت کامل اداره مهد کودک را عهده دار گردد.
24- کارشناس مسؤول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان: فردی است که وظیفه نظارت، کنترل و ارزشیابی عملکرد مهدهای کودک در سطح استان را برعهده دارد.
25- مناطق کم برخوردار: منظور مناطق آسیب خیز و مناطق محروم با تایید کمیته تخصصی استان می باشد. تبصره: دیگر تعاریف مرتبط در ماده یک دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 87/12/30 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور در پیوست شماره یک درج شده است.
ماده 2- اهداف -
اهداف عمده تاسیس مهد کودک عبارتند از:
1. ارتقای سلامت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان
2. ارتقای هشیاری اخلاقی و توجه به ارزش های دینی و مذهبی
3. پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای کودکان در ابعاد مختلف
4. آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون، نوع دوستی، گذشت ، ایثار، همکاری و ارزش های مطلوب زندگی از طریق آموزش غیر مستقیم و کسب تجارب گوناگون
5. توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف با استفاده از آموزش مهارت های زندگی، هنری، کلامی، بازی، شعر و نمایش
6. کمک به اولیاء در مراقبت، نگهداری و پرورش کودکان در ایجاد ارتباط موثر دو جانبه بین کودک و اولیا
7. آماده سازی کودکان برای ورود به نظام تحصیلی رسمی کشور
ماده 3- ساختار کمیته ها -

الف- کمیته ستادی


اعضای کمیته ستادی عبارتند از:
- معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور (رئیس کمیته)
- مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان (نائب رئیس کمیته).
- رئیس گروه تدوین ضوابط و نظارت بر مهدهای کودک دفتر امور کودکان و نوجوانان (دبیر کمیته).
- نماینده دفتر حقوقی سازمان
- رئیس هیئت مدیره ی کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشوری.
تبصره 1: جلسات کمیته ستادی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می باشد.
تبصره 2: در صورت لزوم از معاون امور اجتماعی بهزیستی استان جهت شرکت در جلسه کمیته ستادی دعوت به عمل می آید.
تبصره 3: در بررسی تخلفات مهدهای کودک خودکفا و قرآنی ، حضور نماینده سازمان مربوطه در جلسه کمیته الزامی می باشد.

وظایف و اختیارات کمیته ستادی


وظایف و اختیارات کمیته ستادی عبارتند از:
1. بررسی و اعلام نظر در مورد پرونده متقاضیان که موافقت اصولی و پروانه فعالیت آن ها در کمیسیون در صلاحیت شده است.
2. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش کمیسیون و اعلام نظر تخصصی.
3. بررسی و رسیدگی به شکایان و تخلفات مهدهای کودک و مؤسسین آنها ارسالی از کمیسیون.
4. رسیدگی به مسائل و مشکلات آن دسته از مهدهای کودک که در کمیته و کمیسیون استانی حل و فصل نگردیده.
5. بررسی پیشنهاد ابطال پروانه فعالیت مهدهای کودک ارسالی از کمیسیون استانی و اعلام نظر به کمیسیون عالی و استان.
6. در صورت لزوم اعزام کارشناسان جهت بازدید و ارزیابی عملکرد مهدهای کودک استان ها.

ب- کمیته استانی


اعضای کمیته استانی عبارتند از:
- معاون امور اجتماعی بهزیستی استان (رئیس کمیته).
- کارشناس مسؤول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان (دبیر کمیته).
- یک نفر صاحب نظر در رشته علوم تربیتی از بین کارکنان بهزیستی استان با پیشنهاد معاون امور اجتماعی استان.
- نماینده دفتر حقوقی بهزیستی استان.
- رئیس هیئت مدیرهی کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان.
تبصره1: جلسات کمیته استانی با حضور رئیس و دبیر کمیته و اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می باشد.
تبصره2: حضور نماینده اداره رفاه موسسه به هنگام طرح پرونده مهدهای خودکفا در کمیته به عنوان پاسخگو الزامی است.
تبصره3: هنگام بررسی شکایات و تخلفات مهد کودک باید از مدیر مؤسس یا موسس و مدیر جهت شرکت در جلسه و پاسخ گویی دعوت به عمل آید.
تبصره4: در بررسی تخلفات مهدهای کودک قرآنی از نماینده سازمان تبلیغات اسلامی نیز دعوت به عمل می آید.
تبصره5: مصوبات کمیته استانی با تأیید مدیر کل بهزیستی استان قابل ابلاغ و اجرا می باشد.

وظایف و اختیارات کمیته استانی


وظایف و اختیارات کمیته استانی عبارتند از:
1. بررسی اولیه مدارک متقاضیان صدور پروانه فعالیت و تطبیق مدارک با مفاد این دستورالعمل و ارسال آن به کمیسیون صدور پروانه های استان.
2. نظارت بر فرآیند تاسیس و اداره مهدهای کودک براساس ضوابط و مقررات جاری.
3. بررسی شکایات و تخلفات مهدهای کودک.
4. بررسی گزارش های کارشناسی در خصوص عملکرد مهدهای کودک.
5. بررسی و تایید گزارش شهرستان در مورد ساختمان، تعیین ظرفیت، نام و آرم مهد کودک به هنگام صدور پروانه فعالیت.
6. تهیه و تنظیم صورت جلسات تشکیل کمیته استانی و ارسال به موقع به کمیسیون استانی.
7. تعیین شهریه مهدهای کودک در هر سال و ابلاغ آن به مهدهای کودک جهت اجرا (مطابق آئین نامه اجرایی تعیین شهریه).
8. در صورت ضرورت و درخواست کمیسیون استانی بررسی اولیه موارد صدور و ابطال پروانه فعالیت، کارت مدیریت و اعلام نظر به کمیسیون استانی توسط کمیته استانی صورت می پذیرد.
9. تعیین نقشه جایابی مهدهای کودک در سطح استان و اعلام به شهرستان های تابعه.
10. تکثیر و ارسال دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مرتبط به مدیر موسس یا موسس و مدیر مهد کودک .
12. بررسی و تعیین تکلیف در خصوص شکایات و اختلافات (تاثیرگذار بر روند مدیریت مهد کودک ) بین موسسین و مدیران.
13. بررسی درخواست انتقال و جابه جایی مهدهای کودک در شهرستان های مختلف استان.
14. بررسی اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تعطیلی موقت مهد کودک
ماده 4- شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز -

الف- موسس


شرایط موسس عبارتند از:
1. اعتقاد به دین مبین اسلام با یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
3. برخورداری از صلاحیت فردی به تایید حراست سازمان.
4. دارا بودن تحصیلات کارشناسی یا بالاتر.
5. دارا بودن حداقل 25 سال سن.
6. سکونت در استان محل تقاضای تاسیس مهد کودک.
7. برخورداری از سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.
8. گذراندن دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی مربوطه و موفقیت در آزمون پایانی.
تبصره 1: در صورت بالا بودن تعداد متقاضیان، افرادی دارای مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط به ویژه در رشته پیش دبستانی از اولویت برخوردارند.
تبصره 2: اقلیت های دینی پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که واجد شرایط مفاد این آئین نامه باشند، می توانند پس از طی مراحل لازم نسبت به تاسیس مهد کودک جهت پذیرش مهد کودکان اقلیت دینی خود اقدام نمایند.
تبصره3: فقط در مناطق کم برخوردار استان با تایید کمیته، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته پیش دبستانی می توانند متقاضی تاسیس مهد کودک به عنوان موسس باشند.
تبصره 4: افراد دارای معلولیت جسمی در صورت تایید معاونت توانبخشی مبنی بر داشتن توانایی های لازم جهت انجام وظایف موسس، مستثنی از ارائه گواهی سلامت جسمی می باشند.
مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی عبارتند از:
مدارک مورد نیاز مطابق موارد مذکور در ماده 4 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 87/2/30 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور ( پیوست شماره یک ) می باشد. علاوه بر مدارک مذکور در آن ماده ، جهت تاسیس مهد کودک به مدارک ذیل نیز نیاز است:
1. گواهی سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.
2. گواهینامه دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل مربوطه.
3. تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس موسسه، شرکت و... چاپ شده در روزنامه رسمی، برای مؤسسان حقوقی.
تبصره 1: تصویر کلیه مدارک باید توسط کارشناس ثبت نام، تایید و برابر اصل گردد.
تبصره2: در مورد اشخاص حقوقی نظیر هیئت امناء و تعاونی .... حداقل 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره باید دارای تحصیلات حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط باشد.
تبصره 3: فرآیند صدور موافقت اصولی برابر تبصره ماده 4دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه جلسه 87/2/30 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شماره یک ) می باشد.
تبصره 4: بدیهی است طی مراحل گزینشی برای مدیر موسس و مدیر می باشد که در بندهای بعدی توضیح داده شده است.

ب- مدیر موسس و مدیر


شرایط مدیر موسس و مدیر مسوول عبارتند از:
ضمن توجه به مفاد ماده 8 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 87/2/30 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور ( پیوست شماره 1) مدیر موسس و مدیر بایستی دارای شرایط ذیل باشند:
1. اعتقاد به دین مبین اسلام با یکی از ادیان رسمی تصریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
3. دارا بودن حداقل 25 سال سن.
4. برخورداری از سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.
5. گذراندن دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل های آموزشی مدیران و موفقیت در آزمون پایانی.
6. دارا بودن یکی از شرایط تحصیلی ذیل:
1-6- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته پیش دبستانی با شش ماه سابقه کار آموزش رسمی در مهدهای کودک با تایید کمیته و یا گذراندن 200 ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تاییدیه بهزیستی استان.
2-6- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی یا یک ساله سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک با تایید کمیته و یا گذراندن 400 ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تاییدیه بهزیستی استان.
3-6- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم قرآنی، الهیات یا سطح حوزوی معادل به انضمام تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی، با یک سال و نیم سابقه کار آموزش رسمی در مهدهای کودک با تایید کمیته و یا گذراندن 500 ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تایید کمیته جهت تاسیس مهد کودک قرآنی.
4-6- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با رعایت موارد بند 1-6 و 2-6 و تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی می توانند نسبت به تاسیس مهد کودک قرآنی اقدام نمایند.
7. در مورد متقاضیان تاسیس و اداره ی روستا مهد شرایط زیر مورد نظر می باشد:
- دارا بودن حداقل 20 سال سن.
- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و گذراندن دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل.
تبصره 1: بهره برداری از پروانه فعالیت روستا مهد محدود به روستایی است که پروانه فعالیت برای آن صادر شده است و تغییر ساختمان مهد کودک در سطح محدوده روستاهای شهر و استان منوط به تایید کمیته، و در سطح روستاهای کشور منوط به رعایت تبصره 5 و 6 بند ب ماده پنج و موافقت کمیسیون های مبدا و مقصد می باشد.
تبصره 2: برای تاسیس روستا مهد در شرایطی که متقاضی واجد الشرایط از نظر سن و جنس وجود نداشته باشد، رای کمیته استانی ملاک و معیار عمل خواهد بود.
تبصره 3: بهزیستی استان با همکاری کانون توسعه و همیاری مهد کودک استان مسؤولیت معرفی متقاضیان دوره کارورزی به مهدهای کودک و اعلام پایان دوره ایشان به کمیته را عهده دار می باشد.
تبصره 4: مدیران موسس یا مدیران مهدهای کودک خصوصی که قبل از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل موفق به دریافت ابلاغ مدیریت شده اند، به شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر و ادامه فعالیت، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود و در صورتی که کارت مدیریت نامبردگان (مدیر موسس و مدیر) به هر دلیلی ابطال و از درجه اعتبار ساقط شود و یا به موقع پروانه فعالیت آنان تمدید نگردد، ادامه فعالیت مستلزم رعایت مقررات ان دستورالعمل خواهد بود.
تبصره 5: مدیر مهد کودک تا پایان سن 65 سالگی مجاز به ادامه فعالیت می باشد و در پایان سن مذکور موسس مهد کودک باید فرد واجد الشرایط دیگری را به عنوان مدیر معرفی نماید.
تبصره 6: مدیر موسس مهد کودک نیز تا پایان 65 سالگی مجاز به ادامه فعالیت می باشد و در پایان سن مذکور تنها می تواند نقش موسس مهد کودک را ایفا نماید و باید فرد واجد الشرایطی را به عنوان مدیر معرفی نماید.
مدرک مورد نیاز مدیر موسس و مدیر عبارتند از:
ضمن توجه به مفاده ماده 7 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 87/2/30 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور ( پیوست شماره یک ) مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:
1- تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی و مطابقت آن با اصل.
3- شش قطعه عکس سه در چهار .
4- تاییدیه صلاحیت فردی از گزینش سازمان.
5- گواهی سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.
6- گواهی گذراندن دوره آموزشی مدیران مهد کودک طبق دستورالعمل مربوطه.
7- گواهی سابقه کار آموزشی یا دوره کارورزی به تایید بهزیستی استان.
8- ارائه تاییده سازمان تبلیغات اسلامی برای متقاضیان مهدهای کودک قرآنی.
ماده 5- نحوه صدور و تمدید پروانه فعالیت -
مدارک مورد نیاز و نحوه صدور پروانه فعالیت و شیوه گزینش مربیان مهدهای کودک برابر مفاد مواد 5 و 6 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 87/2/30 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شماره یک ) می نباشد. همچنین نکات ذیل نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

الف- پروانه فعالیت


1. دارنده موافقت اصولی باید قبل از انقضای مهلت یک ساله موافقت اصولی نسبت به احراز کلیه شرایط تاسیس مهد کودک از نظر ساختمانی، تجهیزاتی و ارائه تاییدیه های بهداشتی، انتظامی ترافیکی ، معرفی نیروی انسانی و ارایه گواهینامه اتمام دوره آموزشی و ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی ملک محل راه اندازی مهد کودک اقدام و برگ درخواست صدور پروانه فعالیت را به بهزیستی شهرستان تحویل نماید.
تبصره : روستا مهدها از اخذ تاییدیه ترافیکی انتظامی و پرداخت هزینه صدور پروانه فعالیت معاف می باشند. همچنین متقاضیان پروانه فعالیت روستا مهدها از انجام مراحل گزینشی مندرج در تبصره 4 ماده 5 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 87/2/30 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور ( پیوست شماره یک ) معاف هستند.
2. گزارش تهیه شده از بازدید و مدارک تکمیلی توسط بهزیستی شهرستان به بهزیستی استان ارسال گردد.
3. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان باید حداکثر طی مدت یک هفته پس از دریافت پرونده از شهرستان، گزارش کارشناس امور کودکان و نوجوانان را با خلاصه پرونده در کمیته مطرح تا نسبت به تطبیق شرایط ساختمانی، تجهیزاتی، بهداشتی، نیروی انسانی و ... با مفاد این آئین نامه اقدام، و در مدت مقرر موضوع را جهت صدور پروانه فعالیت به کمیسیون ارجاع نماید. در غیر اینصورت باید علل عدم صدور پروانه فعالیت از طریق معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان به دارنده موافقت اصولی اعلام گردد.
4. کمیسیون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان پس از وصول اعلام نظر کارشناسی کمیته نظارت تخصصی استانی، ظرف مدت یک هفته تشکیل جلسه داده و در صورت تطبیق شرایط با مفاد آئین نامه، پروانه فعالیت با اعتبار سه ساله مطابق با نمونه فرم های مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 87/2/30 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور( پیوست شماره یک ) صادر نماید.

ب- تمدید پروانه فعالیت


1. پروانه فعالیت هر سه سال یک بار تمدید می شود.
2. مدیر موسس یا مهد کودک باید دو ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه فعالیت "برگ درخواست تمدید پروانه فعالیت تکمیل شده" را به سازمان بهزیستی استان ارائه نماید.
3. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان باید طی مدت یک هفته از زمان وصول "برگ تمدید پروانه فعالیت تکمیل شده" نسبت به اعزام کارشناس امور کودکان و نوجوانان بهزیستی جهت بررسی وضعیت مهد کودک، تهیه گزارش منضم به گواهی دوره های بازآموزی و ضمن خدمت مطابق با دستورالعمل مربوطه، بیمه حوادث و مسوولیت کودکان و کارکنان مهد کودک، تاییدیه بهداشتی ساختمان، کارت معتبر بهداشت کارکنان و در صورت انتقال و جابه جایی مهد کودک تاییدیه انتظامی ترافیکی ساختمان را در کمیته نظارت تخصصی استان مطرح و پس از ارائه گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری هر دو به تاریخ روز از سوی متقاضی و تشکیل پرونده گزینشی حسب مفاد تبصره 11بند ب ماده 5 این دستورالعمل پرونده را به کمیسیون استانی در مدت مقرر تحویل نماید.
4. "کمیسیون" باید حداکثر طی مدت یک هفته پس از زمان وصول گزارش کمیته نسبت به تمدید پروانه فعالیت مهد کودک اقدام نماید.
5. در صورتی که تمدید پروانه فعالیت مورد تایید کمیته نباشد؛ مراتب باید به انضمام گزارش در "کمیسیون" مطرح، و در صورتی که کمیسیون نیز تمدید پروانه فعالیت را تایید ننماید، موضوع باید از "کمیته ستادی" استعلام گردد.
تبصره 1: دریافت تاییدیه انتظامی ترافیکی ساختمان جدید مهد کودک از اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی الزامی است و در صورت عدم تایید اداره مذکور، سازمان بهزیستی استان باید از تمدید پروانه فعالیت برای ساختمان مزبور اجتناب نماید.
تبصره 2: موسس و مدیر موسس حقیقت می توانند با رعایت مقررات این آئین نامه و به کارگیری مربیان دوره دیده و تحصیل کرده در رشته های مرتبط، پرداخت حقوق ومزایا طبق قانون کار و ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نسبت به تاسیس حداکثر 2 واحد مهد کودک اقدام نماید منوط به آنکه یک واحد آن در مناطق کم برخوردار باشد.
تبصره 3: موسسین حقوقی میتواند با رعایت مقررات این دستورالعمل وبکارگیری مربیان دوره دیده و تحصیل کرده در رشته های مرتبط، پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون وزرات کار و ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نسبت به تاسیس حداکثر پنج واحد مهد کودک در سطح استان اقدام نمایند منوط به آنکه دو واحد آن در مناطق کم برخوردار باشد.
تبصره 4: بهره برداری از موافقت اصولی، محدودبه شهری است که در سطح موافقت اصولی برای آن صادر شده است و با تایید کمیته استانی در سطح استان قابل انتقال است.
تبصره 5: بهره برداری از پروانه فعالیت محدود به شهری است که پروانه فعالیت برای آن صادر شده است و تغییر ساختمان مهد کودک در محدوده جفرافیایی شهر و در سطح استان منوط به تایید کمیته، و در سطح کشور منوط به داشتن حداکثر پنج سال سابقه کار و موافقت کمیسیون های مبداء و مقصد می باشد.
تبصره 6: مدیر موسس و موسس حقیقی یا حقوقی می تواند متقاضی تغییر شرایط خویش از حقوقی به حقیقی یا عکس آن باشند. تحقق این موضوع مستلزم پیگیری امر از طریق ثبت شرکت و تنظیم اساسنامه ...و ارائه درخواست به کمیته انجام اقدامات اداری می باشد.
تبصره 7: اگر مدیر موسس یا موسس خواستار تعطیل موقت مهد کودک خود باشد باید درخواست خود را به کمیته ارائه، و کمیته نیز باید نسبت به تعطیل موقت مهد کودک اقدام نماید. بدیهی است حداقل طول مدت تعطیل موقت را درخواست متقاضی، و حداکثر آن را اعتبار پروانه فعالیت معین می سازد و در موارد خاص نیز رای کمیته ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 8: اگر موسس یا مدیر موسس به دلیل ارتکاب جرایم موثر محکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد، پروانه فعالیت مهدکودک ابطال می شود.
تبصره 9: تمدید پروانه فعالیت مهدهای کودکی که طی سال های گذشته تحت عنوان "مهدهای کودک تخصصی" پروانه فعالیت دریافت نموده اند و در حال حاضر نیز علاوه بر انجام کلیه فعالیت های مهد کودک به طور تخصصی در یک رشته فرهنگی، هنری و ورزشی با حضور مدیر مسئول و مربیان واجد مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مربوطه فعالیت می نمایند، بلامانع است.
تبصره10: انتقال یا واگذاری ساختمان مهد کودک فعال به موسس یا مدیر موسس واجد شرایط دیگر بدون تعطیلی موقت مهد کودک با رعایت مندرجات کامل دستورالعمل با تایید کمیته بلامانع است.
تبصره 11: انجام مراحل گزینشی مندرج در تبصره 4 ماده 5 دستورالعمل اجرایی بندهای 1 تا 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 87/2/30 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور ( پیوست شماره یک ) جهت متقاضیان تمدید پروانه فعالیت فقط منحصر به تشکیل پرونده گزینشی می باشد.
ماده 6 شرح وظایف -

الف- کارشناس مسوول امور کودکان بهزیستی استان


شرح وظایف و اختیارات کارشناس مسوول امور کودکان بهزیستی استان عبارتند از:
1- پی گیری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها در سطح استان
2- نظارت برعملکرد کارشناسان امور کودکان و نوجوانان شستان های استان.
3- نظارت بر اجرای محتوای آموزشی ابلاغ شده از سازمان بهزیستی کشور ( دفتر امور کودکان و نوجوانان).
4- ارایه اطلاعات و آمار به سازمان بهزیستی کشور (دفتر امور کودکان و نوجوانان)
5- هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی مربیان، مدیران و کارشناسان استان .
6- ارایه معرفی نامه به مدیران و مربیان جهت شرکت در دوره های آموزشی.
7- تهیه آرشیویی از مشخصات افراد واجد شرایط، جهت تصدی مدیریت و مربیگری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط و دوره دیده جهت معرفی به مهدهای کودک در شرف تاسیس یا فعال.
8- بررسی نهایی پرونده متقاضیان موافقت اصولی، پروانه فعالیت، تمدید پروانه فعالیت، کارت مدیریت و ارجاع پرونده به کمیته.
9- تایید نهایی نقشه جابجایی مهدهای کودک شهرهای استان و ارائه آن به کمیته.
10- بررسی شکایات و ارائه گزارش به کمیته تخصصی استان به همراه پیشنهاد مناسب.
11- بازدید از مهدهای کودک و انجام راهنمایی و تهیه گزارش.

ب موسس


شرح وظایف موسس عبارتند از:
1. پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کارکنان براساس قوانین و مقررات وزرات کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی.
2. اقدام جهت بیمه حوادث و مسوولیت کودکان و کارکنان مهد کودک.
3. معرفی مدیر واجد شرایط ( با تایید سازمان بهزیستی استان ).
4. استخدام مربیان دارای صلاحیت مطابق با بند الف ماده 7 این دستورالعمل.
5. تامین استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی مهد کودک از نظر فنی، ایمنی و بهداشتی مطابق با ضوابط.
تبصره 1: چنانچه موسس خواستار تغییر مدیر در طول سال باشد، می بایست یک فرد واجد الشرایط جهت تصدی مدیریت به سازمان معرفی نماید. و چانچه بهزیستی استان خواستار تغییر مدیر باشد موضوع با ذکر دلایل و ارایه مستندات با موسس مطرح و اقدام لازم به عمل می آید.
تبصره2: در صورت فوت، محجوریت یا مفقودالاثر شدن موسس مهد کودک، خانواده و وکلای قانونی باید حداکثر طی مدت 2 ماه نسبت به معرفی موسس واجد الشرایط اقدام نمایند، در غیر این صورت ادامه فعالیت آن مهد کودک غیرقانونی و کمیته باید نسبت به پیشنهاد تعطیل آن به کمیسیون اقدام نماید.

ج- مدیر موسس و مدیر


شرح وظایف مدیر موسس و مدیر عبارتند از:
1. فراهم آوردن فرصت مناسب برای آشنایی کودکان با ارزش های اخلاقی و اسلامی و آموزش مفاهیم قرآنی به صورت تخصصی و با بهره گیری ازمنابع علمی و مذهبی.
2. اقدام جهت بیمه حوادث و مسوولیت کودکان و کارکنان مهد کودک.
3. استخدام مربیان دوره دیده مطابق با بند الف ماده هفت.
4. حضور مستمر در مهدکودک در ساعات فعالیت مقرر.
5. تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت مهد کودک.
6. برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مهد کودک، اداره امور داخلی، و انجام مکاتبات اداری در چارچوب مقررات.
7. تامین ورعایت استانداردهای خدمات بهداشتی، تربیتی، پرورشی ، رفاهی، ایمنی و فنی مهد کودک اعم از ساختمان و تجهیزاتی که از بهزیستی استان یا مراکز بهداشتی (اداره بهداشت محیط ) ابلاغ گردیده است.
8. اجرای آئین نامه ها، دستورالعمل هاو بخشنامه های ارسالی و همکاری با سازمان بهزیستی استان.
9. تنظیم پرونده ثبت نام کودکان شامل مشخصات فردی، خانوادعگی و گواهی واکسیناسیون و گواهی صحت سلامت و...
10. تنظیم پرونده پرسنلی برای کارکنان شامل مشخصات فردی، خانوداگی ، کارت بهداشت، تصویر مدرک تحصیلی و گواهینامه دوره آموزشی...
11. رسیدگی به مسائل و مشکلات جاری مهد کودک و پاسخگویی به مراجعین.
12. تشکیل جلسات منظم با اولیاء جهت آشنا ساختن اولیاء با امورتربیتی، آموزشی، بهداشتی و اجتماعی کودکان.
13. تشکیل جلسات منظم و نظرخواهی از مربیان در ارتباط با برنامه های آموزشی کودکان و نظارت بر حسن انجام وظایف آنان.
14. عدم پذیرش کودکان دارای بیماری های وگیردار.
15. نصب فهرست اسامی تمامی کارکنان مهدکودک با ذکر مشخصات، رشته تحصیلی، سوابق... جهت رویت اولیاء .
16. الزام کارکان به گزارش فوری در صورت احتمال وقوع کودک آزاری و مورد قصور و غفلت قرار گرفتن کودکان.
17. فراهم آوردن زمینه شرکت مربیان و کمک مربیان در کارگاه های آموزشی و بازآموزی سازمان.
18. تهیه و تنظیم گزارشات و آماری لازم برای ارائه با سازمان.
19. معرفی جانشین واجد شرایط ( مورد قبول سازمان ) به هنگام عدم حضور در مهد کودک شامل: استفاده از مرخصی، بیماری و فوت.
20. شرکت فعال در دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل.
21. در صورت لزوم انعقاد قرار داد با شرکت های معتبر و به ثبت رسیده حمل و نقل، جهت جا به جایی کودکان و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن.
22. اطلاع رسانی مکتوب یا شفاهی از وضعیت کودکان به اولیاء در مواقع لزوم.
23. اطلاع رسانی مکتوب یا شفاهی سریع از موارد غفلت ازکودک یا سوء استفاده از وی به بهزیستی استان.
24. تعبیه و تدارک یک تلفن آزاد با فهرست شماره تلفن های پلیس، آتش نشانی، اورژانس ، و... برای مواقع اضطراری.
25. تهیه برنامه غذایی و میان وعده و اجرای آن براساس گروه های سنی مختلف با همکاری کارشناس تغذیه و نصب در محل قابل رویت اولیا.
26. نظارت بر حضور و غیاب کارکنان مهد کودک و حسن روابط کارکنان با مراجعان و اولیاء کودکان و ایجاد هماهنگی و همکاری های صمیمانه بین کارکنان.
27. ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر و روز نگهداشتن گزارش مالی مهد کودک.
28. برنامه ریزی و نظارت در امر پذیرش و ترخیص کودکان با حضور مربیان، حضور و غیاب رسیدگی به علل غیبت کودکان.
29. نظارت و سرپرستی در مورد خرید تجهیزات و وسایل آموزشی و کمک آموزشی.
30. نظارت بر حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات مهد کودک و آماده نمودن آنها برای فعالیت های مربوطه.
31. نظارت بر چگونگی وضع بهداشت محیط و بهداشت فردی و تغذیه کودکان.
32. اتخاذ تدابیر لازم و اقدام سریع در انجام کمک های اولیه در مواقعی که کودکان دچار حادثه می شوند.
33. برنامه ریزی و برگزاری مراسم در روزهای خاص مانند خاص مانند اعیاد، مراسم سوگواری، روزهای ملی، مذهبی، جهانی.
تبصره1: در صورت فوت محجوریت، یا مفقودالاثر شدن مدیر موسس مهد کودک، خانواده یا وکلای قانونی وی باید بلافاصله نسبت به معرفی مدیر موسس یا موسس اقدام نماید. در غیر اینصورت ادامه فعالیت آن مهد کودک غیرقانونی می باشد.
تبصره 2: مندرجات بند 1 و 2و 3 بخش ج در زمره وظایف مدیر قرار ندارد و برعهده موسس می باشد.
تبصره 3: مندرجات بندهای 4 تا 33بخش ج در شرح وظایف مدیر قرار دارد و مداخله موسس در امور مزبورممنوع می باشد.
34. رعایت و پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کارکنان براساس قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی.
تبصره: بدیهی است فردی که با طی مراحل قانونی به عنوان "مدیر موسس" درمهد فعالیت می نماید موظف است و بایستی وظایف مذکور در بندهای ب و ج ماده 6 این دستورالعمل را توامان و با هم انجام دهد.
ماده 7- شرایط و وظایفی مربی، کمک مربی و مراقب -

الف- شرایط تصدی پست مربی، کمک مربی و مراقب در مهدهای کودک عبارتند از


1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. تابعت جمهوری اسلامی ایران.
3. دارا بودن حداقل 20 سال سن
4. متاهل بودن مربی گروه سنی شیرخوار (ترجیحا ً).
5. برخورداری از سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.
6. مربیان باید دارای مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی یا بالاتر باشند. گذراندن دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی برای تمامی مربیان الزامی است.
7. ترجیحاً دارا بودن تحصیلات دبیرستان و بالاتر برای کمک مربی و مراقب.
تبصره1: به کارگیری مربیان دیپلمه مشروط به گذراندن دوره های آموزشی مصوب سازمان بلامانع است.

ب- وظایف و اختیارات مربی


1. حضور در مهد کودک و مراقبت، پرورش و آموزش در طی ساعات کار تعیین شده.
2. تلاش جهت پرورش کودکان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی در پرتو مفاهیم ودینی و مذهبی و مضامین علمی.
3. تهیه و تنظیم طرح برنامه روزانه کودکان در چارچوب برنامه های پیش بینی شده و اجرای صحیح آن.
4. توجه به حضور و غیاب کودکان، و اعلام غیبت آنها به مدیر مهد کودک.
5. جدا کردن کودک بیمار از سایر کودکان و اطلاع موضوع به مدیریت در صورت مشاهده کودک بیمار.
6. اجرای صحیح برنامه تغذیه کودکان تحت مسئولیت دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا و حضور در تمام ساعات صرف غذایی کودکان.
7. نظارت بر چگونگی وضع بهداشت فردی کودکان.
8. رعایت بهداشت فردی و کوتاه نگه داشتن ناخن ها و استفاده از لباس ویژه مهد کودک با رنگ های شاد و روشن به غیر از سفید.
9. نظارت بر خواب و استراحت کودکان و کنترل شرایط لازم.
10. طرح مسائل و مشکلات کودکان با مدیر مهد کودک همراه با پیگیری آنها.
11. عدم هر گونه تنبیه بدنی که باعث آسیب جسمی و روحی به کودکان شود.
12. عدم هر گونه تنبیه و تهدید در مواردی چون عدم اثر بخشی آموزش توالت و نظافت و هم چنین عدم تطابق کودک با برنامه مهد کودک همچون تغذیه و استراحت.
13. گزارش فوری به مدیریت مهد کودک در صورت احتمال وقوع کودک آزاری و مورد قصور و غفلت قرار گرفتن کودک.
14. کنترل وضع اتاق و وسایل و تجهیزات مربوطه، هنگام بروز حوادث احتمالی، ضمن اطلاع به مدیر مهد کودک و نیز اطلاع به مراکز امدادی حسب مورد.
15. حضور در دوره های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت به تشخیص مدیر مهد کودک.
16. مراقبت از سلامت جسم و روان کودک.

ج- شرط وظایف کمک مربی و مراقبت


1. کمک به مربی در امر آموزش کودکان.
2. نگهداری و زیر نظر گرفتن کودکان به منظور رفع نیارهای آنان با هماهنگی مربی مربوطه.
3. تعویض ملحفه و لباس و پوشک کودکان و شستشوی کودکان با رعایت اصولی بهداشتی و مراقبت های لازم.
4. کمک در اجرای صحیح برنامه تغذیه کودکان با نظارت مربی و دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا.
5. هدایت کودکان به توالت و دستشویی و شستشوی آنان با دستکش یک بار مصرف جداگانه در هر نوبت تعویض یا شستشوی هر کودک.
6. رعایت بهداشت فردی و کوتاه نگه داشتن ناخن ها و استفاده از لباس مناسب ویژه مهد کودک با رنگ های شاد و روشن به غیر از سفید.
7. کنترل کامل وضع اتاق و وسایل خواب و بازی کودکان از لحاظ ایمنی و بهداشتی زیر نظر مربی.
8. ارائه گزارش به مربی مربوطه در صورت مشاهده هر گونه تغییرات خاص عاطفی و جسمی در کودک.
9. همکاری با مربی در حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات مهد کودک و آماده نگهداشتن آنها برای فعالیت های مربوطه.
10. همکاری با مربی در امر پذیرش و ترخیص کودکان.
11. نظافت اتاق ها، وسایل و مسیر تردد کودکان زیر نظر مربی مربوطه.
ماده 8- قوانین و مقررات -
1. نصب تابلو مهد کودک با حداقل اندازه 1 در 1/5 متر و با درج نام مهدکودک، سال تاسیس و عبارت "با امتیاز و نظارت سازمان بهزیستی استان بر سر درب ورودی اصلی مهد کودک الزامی بوده و اضافه کردن هر عبارت دیگر ممنوع می باشد.
2. نصب پروانه فعالیت و کارت مدیریت مهد کودک در محل رویت مراجعین.
3. نصب شهریه ابلاغی و تلفن تماس بهزیستی استان در تابلوی اعلانات مهد کودک جهت اطلاع مراجعین.
4. نصب شهریه کلاس های فوق برنامه ابلاغی بهزیستی استان در تابلوی اعلانات مهدکودک جهت اطلاع مراجعین.
5. هر مهد کودک می بایست حداقل دو گروه سنی از کودکان مندرج در این آئین نامه را مطابق پروانه فعایت پذیریش نمایید.
6. مدیر موسس و یا مدیر فقط مجاز به اخذ شهریه ابلاغی سازمان بهزیستی استان می باشند.
7. در صورتی که اولیاء کودکی پس از ثبت نام از ادامه استفاده کودک به هر دلیل منصرف شود. اگر کودکان کمتر از یک هفته از خدمات مهد کودک استفاده نموده باشد شهریه به میزان 15 روز کسر و اگر بیش از یک هفته استفاده کرده باشد شهریه به میزان یک ماه محاسبه می شود و الباقی دریافتی با اولیاء کودک تسویه حساب می شود. این امر در هنگام ثبت باید به رویت و امضاء اولیاء رسانده شود.
8. انجام هر گونه تبلیغ و پخش آگهی در زمینه مهد کودک باید منطبق با قوانین و مقررات سازمان بهزیستی و عاری از تبلیغات کذب باشد و عدم رعایت این امر منجر به صدور اخطار می شود.
9. افتتاح حساب جاری در یکی از بانک های رسمی کشور برای دریافت شهریه از خانواده هایی که تمایل به پرداخت شهریه از طریق سیستم بانکی را دارند( شعب نزدیک مهد).
10. در قبال دریافت شهریه (نقدی یا فیش واریزی ) مهد موظف به ارایه قبض در دو نسخه است که نسخه دوم در پرونده کودکان بایگانی می شود.
11. تنظیم پرونده کارکنان شامل تصویر کارت بهداش، تصویر گواهینامه آموزشی، تاریخ شروع به کار، تصویر قرارداد....
12. نصب فهرست اسامی کارکنان مهد کودک با ذکر رشته تحصیلی، سوابق، وضعیت متاهل .... در محل دید اولیاء .
13. اجرای فوق برنامه منوط به دارا بودن فضای کافی، مربی متخصص و امکانات لازم جهت برگزاری کلاس ها می باشد و می بایست با هماهنگی سازمان بهزیستی انجام شود.
14. نصب فهرست اسامی مربیان فوق برنامه با ذکر رشته تحصیلی، سوابق، ساعات حضور، نوع فعالیت در محل دید اولیاء.
15. تهیه و تنظیم دفتر پذیرش، و ثبت مشخصات کودکان.
16. تهیه و تنظیم دفترچه شهریه.
17. نصب فهرست برنامه غذایی و میان وعده در محل دید اولیاء
18. ارایه برنامه فعالیت روزانه گروه های سنی کودکان به اولیاء و نصب در هر کلاس.
19. ابلاغ شرح وظایف برای هر یک از کارکنان مهد کودک در 2 نسخه، و ارائه، نسخه اول به شاغل درآن شغل، ضبط نسخه دوم در پرونده مهد کودک.
20. رعایت کلیه موارد متداول در محیط های آموزشی مانند عدم استفاده از آرایش، عطر و اسپری، داشتن ناخن کوتاه و لباس فرم مرتب و خوش رنگ (مطابق با شعائر اسلامی ) توسط تمامی پرسنل مهد کودک.
21. مدیر یا مدیر موسس باید به طور تمام وقت در مهدکودک حضور داشته و اشتغال وی در حرفه دیگر در ساعات فعالیت مهد ممنوع می باشد.
22. برای پوشش سه نوبت فعالیت 8 ساعته مهد کودک شبانه روزی در طی یک شبانه روز، وجود سه مدیر واجدالشرایط نوبتی الزامی است، و هر مدیر در زمان فعالیت خود مسوول مستیم تمام امور مهد کودک می باشد.
23. عدم هر گونه تحقیر و هر گونه تنبیه بدنی کودکان.
24. وسایل و لوازم مورد استفاده کودکان ( صندلی، قفسه ها .... )باید متناسب با قد کودکان تهیه شود.
25. حداقل فاصله مهدهای کودک تا ازیکدیگر به صورت زیر تعیین شود.
الف) درشهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت (نظر کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج و اهواز) حداقل فاصله بین مهدهای کودک 250 متر تعیین می گردد.
ب) در سایر مراکز استانها، حداقل فاصله بین مهدهای کودک 300 متر تعیین می گردد.
ج) در سایر شهرستانها و مناطق کم برخوردار شهرهای فوق الذکر حداقل فاصله بین مهدهای کودک 500 متر در نظر گرفته شود.
تبصره: در مورد فاصله های فوق الذکر کمیته نظارت استانی می تواند با توجه به تراکم جمعیتی منطقه، کشش منطقه از نظر تعداد کودکان و عملکرد مهدهای کودک موجود همجوار صرفاً نسبت به کاهش فاصله مهدهای کودک با یکدیگر اقدام نماید.
26. ساختمان مهد کودک و فضاهای مربوط به آن در ساعات تعیین شده به برنامه های و فعالیت های مهد کودک اختصاص دارد، و در ساعات دیگر نیز بهره برداری از ساختمان مهد کودک و امکانات آن به منظور انجام سایر فعالیت های فرهنگی و تربیتی (برای کودکان) منوط به تایید سازمان بهزیستی استان خواهد بود.
27. قبول مسؤولیت های قانونی کودکان تحت سرپرستی مهد کودک و پاسخ گویی در قبال بروز هر نوع آسیب جسمی و روانی به کودکان؛ اطلاع سریع به سازمان های ذیربط و پیگیری های لازم برعهده مدیرموسس، مدیر، موسس یا مربی می باشد.
28. حضور کودکان شیرخوار، نوپا با لباس راحت در مهد کودک.
29. ساختمان مهد کودک باید در مالکیت یا اجاره رسمی موسس یا مدیر موسس (دفاتر مشاوره املاک دارای کد رسمی ) می باشد.
30. عضویت در کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک.
31. وجود یک دستگاه کامپیوتر برای ورود اطلاعات مربوط به کودکان و...
ماده 9- شرایط و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مهد کودک -
نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مهد کودک در هر نوبت کار با توجه به نوع فعالیت و برنامه های آن به شرح ذیل می باشد.
1. مدیر مهد کودک.
2. معاون مهد کودک با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر برای مهدهای کودک با ظرفیت بیش از 100نفر.
3. مربی مهد کودک با مدرک تحصیلات حداقل دیپلم یا بالاتر (مطابق با بند شش ماده هفت) یک نفر به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.
4. کمک مربی مهد کودک با تحصیلات کمتر از دیپلم، یک نفر به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا، 15 کودک نوباوه.
5. مراقبت با تحصیلات پایان دوره راهنمایی یا بالاتر یک نفر به ازای هر 10 کودک شیرخوار.
6. خدمتگزار یک نفر به ازاء هرپنجاه نفر.
7. آشپز (یک نفر) برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه، شبانه روزی و...
8. کمک آشپز (یک نفر) برای مهدهای کودک تمام وقت، و شبانه روزی با ظرفیت بیش از 100 کودک.
9. حتی الامکان سرایدار در مرکز مقیم باشد.
10. انعقاد قرارداد با پزشک به صورت پاره وقت یک بار در ماه.
11. کارشناس بهداشت و تغذیه به صورت پاره وقت یک بار در هفته.
12. روان شناس به صورت پاره وقت یک بار در هفته.
ماده 10- مشخصات ساختمان مهد کودک و تجهیزات لازم -
1. ساختمان مهد کودک باید د ر مالکیت یا اجاره رسمی موسس با مدیر موسس (دفاتر مشاور املاک دارای کد رسمی) می باشد وارائه اجاره نامه جهت صدور پروانه فعالیت الزامی است.
2. رعایت دور بودن مهد کودک از خیابان پر تردد، مراکز پر سر و صدا و خطوط راه آهن، کشتارگاه ، محل انباشت زباله و سایر مراکزی که تولید دود، بو، گرد و غبارو آلودگی می نماید ضروری است.
3. ساختمان مهد کودک ترجیحاً بهتر است در یک یا دو طبقه بشد و در صورت دو طبقه بودن فوقانی به گروه سنی شیرخوار و نوپا و طبقه پائین به گوره نوباوه اختصاص یابد و راه اندازی مهد کودک در ساختمان های چند طبقه با رعایت تمامی موارد ایمنی و تایید کمیته بلامانع می باشد. در ضمن به هیچ عنوان نباید مهد کودک بزرگ در زیرزمین راه اندازی گردد.
4. درب ورودی مهد کودک باید بزرگ و دو لنگه باشد و همچنین ورودی حیاط مهد از پارکینگ مجزا باشد و ضمناً در حیاط مهد کودک به هیچ عنوان نباید وسیله نقلیه پارک گردد.
5. سکونت اشخاص حقیقی و حقوقی در طبقه فوقانی مهد کودک در صورت مجزا بودن در ورودی و خروجی آن از مهد کودک بلامانع است.
6. رعایت تعداد و اندازه سرویس هاس بهداشتی ( توالت و دستشویی ) متناسب الزامی می باشد به صورتی که به ازای هر 20 کودک یک چشمه توالت و یک دستگاه دستشویی تعبیه شده باشد و در ضمن داشتن یک چشمه توالت و یک دستگاه دستشویی در فضای باز مهد کودک پیشنهاد می شود.
7. فضایی جهت ثبت نام و بایگانی پروانده کودکان و کارکنان مجهز به لوازم اداری نظیر میز، صندلی، فایل پرونده کودکان، تلفن و (ترجیحاً اتاق).
8. فضای سرانه با احتساب 3 متر مربع برای هر کودک شیرخوار، 2 متر مربع برای هر کودک نوپا و 1 متر مربع برای هر کودک نوباوه.
9. حداکثر ظرفیت کلاس های آموزشی برای کودکان نوپا 15 نفر و نوباوه با احتساب فضای سرانه مربوطه 20 نفر می باشد.
10. اتاق فعالیت کودکان مجهز به میز، صندلی، وسایل آموزشی، کمک آموزش، وسایل بازی مناسب گروه های سنی و.
11. اتاق بازی مجهز به خانه عروسکی ودیگر اسباب و لوازم مناسب بازی گروه های سنی.
12. ناهار خوری مجهز به میز و صندلی و وسایل غذاخوری مناسب.
13. آشپزخانه مجهز به تجهیزات لازم نظیر یخچال، فریزر، اجاق گاز، کابینت، ظروف مناسب و...
14. اتاق خواب کودکان مجهز به تشک، بالش ،ملحفه، و تخت خواب برای هر کودک شیرخوار.
15. اطاق تعویض و شست و شو مجهز به دوش متحرک، وان مخصوص شست وشو، میز تعویض، دست شویی با آب سرد و گرم، سطل درب دار، دست کش یک بار مصرف و...
16. حیاط یا فضای بازی ایمنی سازی شده حداقل به مساحت 50 متر مربع، مجهز به وسایل بازی مانند تاب، سرسره، الاکلنگ، و... در مناطق کم برخوردار با تشخیص و تایید کمیته مساحت حیاط و فضای بازی مهد کودک قابل تغییر خواهد بود.
17. سیستم سرمایش و گرمایش متناسب با مناطق جغرافیایی کشور ( رادیاتور، فن کوئل، یا شوفاژ، بخاری، پکیج، کولر...) و در ضمن تمامی سیستم های در دسترس کودکان باید با پوشش های امن محفوظ شده باشند.
18. وجود کپسول اطفاء حریق دارای کنترل فنی و بررسی ادواری با درج تاریخ و مشخصات بازدید کننده برای هر طبقه ضروری و الزامی می باشد.
19. ایمن سازی پلکان، شیشه ها، ارتفاعات، پریزها، وسایل حرارتی، برودتی، و غیره.
20. نصب هواکش و استفاده از کف پوش مناسب، مواد لازم بهداشتی و ...
21. درجه حرارت مناسب مهد کودک به تناسب فصول حداکثر 25 تا 27 و حداقل 20 درجه سانتی گراد می باشد.
22. وجود جعبه کمک های اولیه (شامل چسب، باند، گاز استریل، بتادین، ....) در محل مناسب به دور از دسترس کودکان.
ماده 11- نحوه نظارت بر مهدهای کودک و ضوابط رسیدگی به تخلفات و شکایات -
نظارت بر مهدهای کودک و رسیدگی به تخلفات آنها و شکایت واصله بر اساس مفاد دستورالعمل نظارت برموسسات و مراکزغیر دولتی و خیریه موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه جلسه مورخ 87/3/20 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور ( پیوست شماره 2) و فرآیند ترسیم شده در آن می باشد.
تبصره 1: هنگام بررسی شکایات و تخلفات مهد کودک باید از مدیر موسس و مدیر جهت شرکت در جلسه و پاسخگویی دعوت به عمل آید.
تبصره2: حضور نماینده اداره رفاه موسسه به هنگام طرح پرونده مهد های خودکفا در کمیته به عنوان پاسخگو الزامی می آید.
تبصر 3: در بررسی تخلفات مهدهای کودک قرآنی از نماینده سازمان تبلیغات نیز دعوت به عمل می آید.
تبصره4: تعطیلی مهد کودک توسط مدیر موسس یا موسس بدون اطلاع و موافقت بهزیستی استان تخلف محسوب می گردد.
تبصره 5: ترک مهد کودک توسط مربیان و سایر کارکنان در زمان فعالیت مهد کودک بدون هماهنگی با مدیر موسس یا مدیر ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود.
تبصره 6: مراکزی که بدون کسب مجوز از سازمان بهزیستی استان تحت عنوان مهد کودک فعالیت می نمایند غیرمجاز محسوب شده، و توسط سازمان بهزیستی استان جهت تعطیلی، به اداره امکان عمومی نیروی انتظامی استان معرفی می گردند.
تبصره 7: در صورت تعطیل موقت یا دایم مهد کودک، تمام تعهدات حقوقی و قانونی بر عهده مدیر موسس یا موسس می باشد.
تبصره 8: سازمان بهزیستی استان باید پس از لغو پروانه فعالیت و تعطیل مهد کودک، مراتب را از طریق درج اگهی در یکی از روزنامه های استانی به اطلاع عموم برساند.
ماده 12: این دستورالعمل در 12ماده تنظیم شده است و از زمان ابلاغ جایگزین دستورالعمل های قبلی می شود . -
2(3)