بخشنامه دستورات ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مورخ 1389/10/16

رؤسای محترم کل دادگستریهای استان


شماره9000/48336/100 1389/11/24
پیرو بیانات ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مورخ 1389/10/16 با روسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور و تأکید بر اینکه مطالب و توصیه‌های مطروحه در جلسه به منزله بخشنامه به تمامی واحدهای قضایی است، مقتضی است نتیجه اقدامات انجام‌شده را خصوصاً در محورهای ذیل، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال جاری به این حوزه منعکس نمائید:
1- نظارت دقیق توام با سرعت در اجرای کلیه احکام و هماهنگی با حوزه ریاست در رابطه با اجرای احکامی که مجازات آنها اعدام، قصاص و قطعید میباشد.
2- نظارت بر آراء صادره از محاکم دادگستری از حیث اتقان، صحت استدلال و تناسب مجازات تعیین‌شده با جرم و وضعیت متهم، بخصوص در احکامی که براساس علم قاضی صادر میشود و همچنین نظارت بر پرونده‌هایی که واجد حساسیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.
3- اعمال مدیریت و نظارت موثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با کسانی که از طریق اخافهی مردم با سلاح سرد و یا گرم ایجاد ناامنی میکنند.
4- نظارت بر رعایت مفاد نامه شماره 88/07/79526 مورخ 1388/11/25 وزیر محترم دادگستری در مورد محکومان به جزای نقدی، موضوع جرایم مواد مخدر.
5 - اتخاذ تمهیدات لازم با هدف کاهش زمان رسیدگی در کلیه پرونده‌های قضایی.
6 - بهکارگیری کلیه ظرفیت‌های قانونی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها بخصوص کاهش تعداد زندانیان در رابطه با محکومیت‌های مالی.
7- نظارت بر رعایت حقوق شهروندی اصحاب دعوی بخصوص پرهیز از تجسس بیمورد در امور خصوصی افراد و رعایت تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
8 - اتخاذ تدابیر لازم و جلب همکاری ارگان‌های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور با هدف حفظ و صیانت از بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی.
9- برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقاء سطح علمی و اخلاقی قضات و کارکنان با جلب همکاری علما و صاحب‌نظران.
10- اعمال مدیریت و ایجاد یکپارچگی در اطلاع‌رسانی از طریق:
الف - رعایت مفاد ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اجتناب از انعکاس رسانه‌ای پرونده‌های قضایی پیش از قطعیت آراء .
ب - هماهنگی با حوزه ریاست برای انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌های جمعی توسط مدیران و قضات.
ج - اطلاع‌رسانی بهنگام از پرونده‌های مهم و ملی به دفتر سخنگوی قوه قضائیه.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
2(2)