بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیانی که صرفا به دلیل عدم پرداخت محکوم به مالی در زندان به سر میبرند


روسای محترم کل دادگستری استان‌ها
شماره9000/7789/100 1390/03/01
از آنجا که اعطای مرخصی به زندانیانی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به مالی در زندان به سر میبرند، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی ایشان شده و زمینه‌ای را ایجاد میکند تا بتوانند از طریق پرداخت محکوم‌به یا اثبات اعسار، موجبات خلاصی خود از زندان را فراهم نمایند، با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین متناسب حداکثر به مدت دو ماه میتوانند از مرخصی برخوردار شوند:
1- زندانی صرفاً به علت عدم پرداخت دیه ناشی از ارتکاب جرائم غیرعمدی یا محکوم‌به مالی غیر از ضرر و زیان ناشی از جرم عمدی در زندان باشد.
2- حداقل به مدت یک ماه در زندان بوده باشد.
در صورت اقتضا و با توجه به اقداماتی که زندانی در طول مدت مرخصی انجام داده، مدت مزبور حداکثر تا شش ماه به تشخیص مقام قضایی مربوط قابل تمدید خواهدبود.
نحوه اخذ تامین مطابق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و اصلاحات آن میباشد. روسای کل دادگستریهای سراسر کشور بر حُسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهندنمود. مفاد این بخشنامه بر آیین‌نامه اجرایی اصلاحی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1389/2/21 حاکم است.
رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
2(2)