بخشنامه لزوم تصویب سفرهای تحصیلی خارج از کشور کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه


بخشنامه به کلیه کارکنان قضائیو اداری قوه قضائیه
شماره9000/27609/100 1390/06/29
حسب گزارش‌های واصله، برخی از کارکنان قضائی و اداری دستگاه قضائی در دانشگاه‌های خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه شمالی و جنوبی، اشتغال به تحصیل دارند که این امر احتمال بروز مشکلاتی به جهت کیفیت آموزش، اخلال در روند دادرسی و عدم رعایت شئونات قضائی، حرفه‌ای و سازمانی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مقتضی است در این خصوص ضمن رعایت مفاد فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظامات حاکم بر رفتار قضات و کارمندان، موارد ذیل توسط مراجع مربوطه و کارکنان دستگاه قضائی رعایت و اجرا گردد:
1- کلیه سفرهای تحصیلی خارج از کشور کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه با رعایت مفاد بخشنامه شماره 1/86/4852 مورخ 1386/4/28 ریاست محترم وقت قوه قضائیه، منوط به تصویب در کمیته مسافرت‌های خارجی قوه قضائیه میباشد و در صورت ضرورت، قبلاً از طریق کمیته مذکور مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد.
2- به منظور ارتقاء امر آموزش و پیشگیری از اخلال در روند دادرسی به جهت غیبت طولانی قضات شاغل به تحصیل در خارج از کشور، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه موظف است تدابیری اتخاذ نماید تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه امکان ادامه تحصیل کارکنان در داخل کشور و با کیفیت مناسب فراهم شود.
3- ارزشیابی و اعمال مزایای مدارک تحصیلی که از دانشگاههای خارج از کشور توسط کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه و سازمانهای وابسته کسب میشود باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات تأیید گردد. مقتضی است معاونت اداری و مالی و اداره کل کارگزینی قضات قبل از ترتیب اثر دادن به مدارک تحصیلی ارائه شده نسبت به استعلام از وزارت مزبور جهت صدور ارزشنامه تحصیلی اقدام لازم را به عمل آورند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد با دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه میباشد.
رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
2(2)