آئین نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین

ماده 1 - به منظور اجرای وظائفی که به موجب قانون برعهده اداره کل حقوقی محول است و همچنین انجام اموری که رئیس قوه قضائیه ارجاع مینماید کارگروههای مشورتی طبق مقررات این آیین‌نامه و در معیّت اداره کل حقوقی تشکیل میگردد.
ماده 2 - کارگروه‌های مشورتی دائمی عبارتند از:
1- کارگروه قوانین مدنی.
2- کارگروه آیین دادرسی مدنی.
3- کارگروه قوانین جزائی.
4- کارگروه آیین دادرسی کیفری.
5 - کارگروه قوانین عمومی و بین‌الملل.
مدیرکل حقوقی میتواند در موارد لزوم کارگروههای فرعی دیگری را حسب نیاز تشکیل دهد و از صاحب‌نظران ذیصلاح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت نماید.
ماده 3 - هرکارگروه ازیکرئیس‌و شش عضو تشکیل‌میشود. رئیس و اعضای کارگروههااز سوی رئیس قوه قضائیه به مدت سه سال منصوب خواهندشد. حداقل یک نفر از اعضای هرکارگروه از قضات اداره کل حقوقی (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و یک نفر دیگر از قضات اداره کل تدوین لوایح و آیین‌نامه‌ها (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و حداکثر دو نفر از میان قضات بازنشسته و بقیه از قضات دارای گروه نه به بالا انتخاب میشوند.
ماده 4 - در هر کارگروه یکی از معاونان یا مستشاران اداره کل حقوقی که به عضویت کارگروه مشورتی انتخاب میشود علاوه بر عضویت، سمت دبیری کارگروه را نیز خواهدداشت.
ماده 5 - رئیس هر کارگروه مسئول اداره جلسات کارگروه و انجام امور آن میباشد و هرگاه در امر، کارگروهها و تشکیل آن اشکالی پیش‌آید مراتب را به اداره کل حقوقی اطلاع میدهد.
ماده 6 - وظایف کارگروههای مشورتی عبارتست از:
الف - اظهارنظر نسبت به استعلام‌های قضائی و امور مربوط به استرداد و تعاون قضائی.
ب - مطالعه آراء دیوان عالی کشور و هیأت عمومی و طرز دادرسی محاکم و نحوه‌استنباط از قوانین و پیشنهاد تدابیر لازم برای تسریع دادرسی و جلوگیری از تضییع حق و تفسیر غلط قوانین.
ج - تهیه و تنظیم و اظهارنظر نسبت لوایح قانونی در هر مورد که رئیس قوه قضائیه مقتضی بداند.
ماده 7 - وظایف هر یک از کارگروههای پنج گانه به شرح زیر است:
الف - کارگروه قوانین مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی، تجارت و ثبت.
ب - کارگروه آیین دادرسی مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و امور حسبی.
ج - کارگروه قوانین جزائی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای اختصاصی.
د - کارگروه آیین دادرسی کیفری: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام جزائی.
ه‍- کارگروه قوانین‌عمومیو بین‌الملل: بررسی و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسی، امور مربوط به دیوان‌عدالت‌اداری، سازمان بازرسی کل کشور، موارد مربوط به حقوق بین‌الملل، قوانین اداری و استعلام‌های غیرقضایی و اموری که از طرف اداره کل یا ریاست قوه قضائیه ارجاع میشود.
تبصره -در صورتی که استعلام‌های ارجاع شده به یک کارگروه متراکم باشد مدیرکل میتواند استعلام‌های جدید را بدون رعایت تقسیم کار مذکور در این ماده به کارگروهی که مصلحت میداند ارجاع نماید.
ماده 8 - مدیرکل حقوقی در صورت ضرورت میتواند بررسی و اظهارنظر در هر مورد را به دو یا چند کارگروه ارجاع نماید که مشترکاً اقدام نمایند. همچنین میتواند بر حسب تشخیص خود یاپیشنهاد کارگروهها از اشخاص صاحب‌نظر و خبره برای شرکت در کارگروهها دعوت به عمل آورد. به صاحب‌نظران و خبرگانی که به این ترتیب دعوت میشوند حق حضور متناسبی برای هر جلسه پرداخت خواهد شد.
ماده 9 - هرگاه کارگروههای مشورتی در نتیجه بررسی استعلام‌های قضائی یا مطالعه آراء محاکم یا به طریق دیگر به ابهام یا اجمال قوانین برخورد نمایند و یا از تفسیر غلط قوانین که موجب تضییع حق و یا کندی دادرسی است مستحضر شوند مراتب را اعلام مینمایند تا برای اقدام مقتضی تسلیم رئیس قوه قضائیه شود.
ماده 10 - هرگاه کارگروهها در نتیجه تحولات و ضرورتهای اجتماعی تغییری را در قوانین موجود لازم بدانند و یا تصویب قانونی تازه را مفید تشخیص دهند لایحه لازم را تهیه و پیشنهاد مینمایند.
ماده 11 - اوقات کار کارگروههای مشورتی هفته‌ای دو جلسه است و مدیرکل حقوقی در موارد لزوم میتواند آن را تا 4 جلسه در هفته افزایش دهد.
کارگروههای مشورتی در محل اداره کل حقوقی تشکیل جلسه خواهند داد و روزهای جلسه را مدیرکل حقوقی با جلب نظر هر کارگروه تعیین مینماید.
ماده 12 - مدیرکل حقوقی مسئول اداره امور کارگروههای مشورتی است. اداره کل حقوقی باید وسایل کار کارگروهها را فراهم نماید.
ماده 13 - کلیه استعلامات و امور مربوط به کارگروهها از طریق اداره کل حقوقی به‌آنان ارجاع میگردد. مدیرکل حقوقی میتواند در هر یک از کارگروهها شرکت نماید و توضیح لازم را در مورد امور ارجاعی به اطلاع کارگروه برساند و نظر خود را در صورت لزوم اعلام نماید.
ماده 14 - اظهارنظر و پیشنهاد کارگروههای مشورتی وسیله دبیر هر کارگروه به اداره کل حقوقی فرستاده میشود. مدیرکل حقوقی در مورد پیشنهادها و نظرهای اصلاحی و موارد مهم، مراتب را ضمن اظهارنظر، نزد معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه ارسال مینماید تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
ماده 15 - کارگروههای مشورتی مکلفند رسیدگی به استعلام یا امور معینی را به‌تقاضای اداره کل حقوقی بر کارهای دیگر مقدم بدارند یا در مورد مسأله‌ای به طور فوری و خارج از نوبت اقدام کنند.
ماده 16 - هر کارگروه، دفتری مخصوص خواهد داشت که کارهای کارگروه در آن به‌ثبت میرسد. دبیر هر کارگروه موظف است کارهای ارجاع شده را با قید تاریخ وصول در این دفتر ثبت کند و پس از بررسی و اعلام نتیجه، نظر کارگروه را به طور دقیق و توأم با استدلالی که شده در دفتر به ثبت برساند و تاریخ حصول نتیجه را نیز قید نماید.
ماده 17 - دبیر کارگروه، استعلام‌ها و امورارجاعی را پس از وصول و ثبت در دفتربه نوبت میان اعضای کارگروه تقسیم خواهد نمود. هر یک از اعضاء کارگروه و همچنین دبیر کارگروه مکلفند نسبت به استعلام یاامر ارجاعی مطالعه نموده و پس از آنکه مسأله در کارگروه مطرح گردید نتیجه مطالعه و نظر خود را برای بحث و بررسی به کارگروه بدهند.
ماده 18 - دبیر کارگروه، مکلف است در پایان هر جلسه صورتمجلس متضمن تاریخ جلسه و نام اعضای حاضر و صورت دقیق کارهای انجام شده در آن جلسه و نتایج حاصله و دیگر مسائل لازم را تنظیم نموده و به امضای اعضاء حاضر برساند و دبیر کارگروه مکلف است صورتمجلس هر جلسه را امضاء کرده و در همان روز تسلیم اداره کل حقوقی نماید.
ماده 19 - در غیبت دبیر، یکی از اعضای کارگروه، وظائف مذکور در ماده 18 را انجام خواهد داد.
ماده 20 - دبیر کارگروه در پایان هر ماه صورتی از کارهای انجام شده در کارگروه را تهیه و به اداره کل حقوقی تسلیم مینماید. این صورت با گزارش اداره کل حقوقی به‌استحضار معاونت حقوقی خواهد رسید.
ماده 21 - به اعضای کارگروهها برای حضور در هر جلسه مبلغ متناسبی به عنوان حق حضور طبق آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه در آخر هر ماه پرداخت خواهد شد. معاونت مالی و پشتیبانی اعتبار لازم برای پرداخت حق حضور اعضاء کارگروههای مشورتی را در اختیار اداره کل حقوقی خواهد گذشت.
ماده 22 - عدم حضور غیرموجه سه جلسه هر یک از اعضای کارگروهها در هر ماه به منزله انصراف از عضویت تلقی شده و به جای وی عضو دیگر انتخاب خواهد شد.
ماده 23 - هرگاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود که کارگروهی به طور مرتب و کامل تشکیل نمیشود و یا میزان کار آن متناسب با ساعات و جلسات معین شده نیست، به‌پیشنهاد معاون حقوقی قوه قضائیه اعضاء جدیدی از طرف رئیس قوه قضائیه برای کارگروه مزبور تعیین میشوند.
ماده 24 - آیین‌نامه پیشین کمیسیون‌های مشورتی اداره حقوقی و اصلاحات بعدی از تاریخ تصویب این آیین‌نامه نسخ میگردد.
این آیین‌نامه در 24 ماده و یک تبصره در تاریخ 1389/2/25 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
2(2)