بخشنامه تکلیف مراجع قضایی به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی و جهت حضور

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور


شماره9000/74699/100 1393/12/6
به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و تحقق اثربخشی گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی و با لحاظ بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع‌ساختن سازمان از «وقت رسیدگی و جهت حضور» در مواردی که گزارش بازرسی متضمن‌اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازات متهم یا متهمان باشد.با توجه به ضرورت‌حفظ حقوق عمومی و نظر به حیثیت عمومی جرم، کلیه مراجع قضایی مکلفند وقت رسیدگیو جهت حضور را به اطلاع سازمان برسانند.
رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
2(2)