بخشنامه انجام وظایف مربوط پیشگیری از وقوع جرم توسط دادستان ها


به رؤسای محترم کل دادگستری استانها
شماره9000/5785/100 1391/2/23
اکنون که به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش همه دست‌اندرکاران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مراکز استان‌ها مستقر و بحمدالله در زمانی کوتاه،اقدامات شایسته‌ای به انجام رسیده است ضرورت دارد موضوع پیشگیری در سطح‌شهرستان نیز با جدیّت پیگیری شود.
لذا مقتضی است دادستان‌های محترم شهرستان‌ها علاوه بر انجام وظایف مربوطبه دادستانی، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرستان را با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی،بخش‌عمومی و مردمی و در چارچوب قوانین و مقررات و سیاست‌های ابلاغی به انجام رسانند.
رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
2(2)