قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غائبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح


مصوّب 1376/1/20
ماده واحده - درج آگهی مطابق مواد(1023)قانون مدنی و(155)قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مفقود الاثر شده‌اند ضرورت ندارد و گواهی صادر شده توسط عالیترین مقام اجرائی بنیاد شهید انقلاب اسلامی،برای مرجع رسیدگیکننده به تقاضای صدور حکم موت فرضی،کافی میباشد.2(1)