آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 1 - هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون میرسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.
تبصره -مؤسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطلاعات‌باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند.
ماده 2 - درخواست متقاضی باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی، کدپستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه (ایمیل) داخلی یا کار پوشه ملی ایرانیان) باشد.
ماده 3 - پاسخ اطلاعات باید به یکی از روش‌های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود:
1- به صورت بر خط از طریق رایانامه (ایمیل) داخلی
2- به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان
3- به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کدپستی اعلام شده از سوی متقاضی
4- به صورت کتبی از طریق حضوری
ماده 4 - درگاه الکترونیک مؤسسات مشمول قانون، باید راهنمایی لازم برای دسترسی متقاضیان اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 5 - درخواست سند یا اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته باشد و از طریق درگاه الکترونیک مؤسسه در دسترس باشد، قابل پذیرش نیست.
ماده 6 - اطلاعات عمومی که به متقاضی ارایه میشود، میتواند روی درگاه‌الکترونیک مؤسسه قرار گیرد.
ماده 7 - بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به‌درخواستهای موضوع قانون، معین و مسئول ذیربط را با حکم خود منصوب میکند.
ماده 8 - پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواست‌ها، درصورت کامل بودن کاربرگ یا مدارک احتمالی، متصدی مربوط مکلف است ضمن تحویل رسید به متقاضی، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال کند.
ماده 9 - اگر متصدی دریافت درخواست‌ها، اطلاعات موردنظر را غیرمرتبط بامؤسسه خود بداند، مراتب را در ذیل همان کاربرگ، درج و گواهی مینماید.
ماده 10 - چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده (2) به متقاضی اعلام شود.
ماده 11 - مؤسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع‌ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده (2) به درخواست‌ها پاسخ کتبی دهند، این زمان در هر حال نمیتواند بیش از ده روز کاری باشد.
تبصره -درخصوص درخواست‌های برخط، مهلت پاسخگویی از اولین روز کاری پس از دریافت درخواست آغاز میشود.
ماده 12 - متقاضی میتواند در صورت عدم کفایت یا ناقص بودن اطلاعات دریافتی، مجدداً درخواست اطلاعات کند. شماره پیگیری درخواست جدید باید حاوی شماره درخواست قبلی نیز باشد.
ماده 13 - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرای ماده (54) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384- درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم‌افزار را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار میگیرد تا جهت انجام خدمات‌فوق‌الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به‌اطلاعات‌به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
تبصره -سایر مؤسسات مشمول این آیین‌نامه مجازند با تصمیم مراجع ذیصلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب‌های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور میشود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.
ماده 14 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء نماید. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.
تبصره -کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این آیین‌نامه، نیازمندیها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.
ماده 15 - سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند.
ماده 16 - مقررات مندرج در این آیین‌نامه شامل پاسخگویی حضوری و بر خط به‌صورت یکسان خواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
2(3)