قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیّم توسط دادگاه صالح


مصوّب 1376/4/29
ماده واحده - در کلیّه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفّل امور فرد محجوری میگردد که محتاج نصب قیّم باشد مکلّف است جهت نصب قیّم موضوع را به مراجع قضائی مربوطه اعلام نماید.
تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیّم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری محل میتواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را با حق توکیل به غیر موقّتا به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسؤولیّت‌های قانونی قیّم منصوب نماید.
تشخیص ضرورت به عهده سازمان مذکور میباشد.
تبصره- تهیّه و تصویب آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت دادگستری و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.2(1)