از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان


مصوب 1383/2/16
ماده 1 - دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان،فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره- منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی،ذهنی،روانی یا توأم اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد،به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده 2 - کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهاهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی،تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسائل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره 1- وزارتخانه‌ها،سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهاهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان،ساختمانها و اماکن عمومی،ورزشی و تفریحی، معابر و وسائل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.
تبصره 2- شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و با پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3- سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4- آیین‌نامه اجرائی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی،سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 8 - معلولان نیازمند واجد شرائط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم،تحقیقات و فناوری،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی،بهره‌مند گردند.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 13 - سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب،نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید،دادگاه‌ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره 1- سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول،در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره 2- سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بیسرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوی و دادخواهی نماید.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2(1)