آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرائی«قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 1376/4/26»


مصوب 1384/9/8 رئیس قوّه قضائیه با اصلاحات بعدی

فصل اول‌تشکیلات

بخش اول‌انتخاب،اشتغال،تمدید

الف‌ترتیب انتخاب

ماده 1 - (اصلاحی 1384/9/8)- قوّه قضائیه در صورت نیاز از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار از داوطلبان واجد شرائط مترجمی رسمی دعوت مینماید تا درخواست خود را ظرف مهلت معیّنه در تهران به اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه از طریق پست ارسال نماید.
ماده 2 - درخواست مترجمی رسمی باید دارای پیوستهای زیر باشد:
1-یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.
2-2 قطعه عکس 4x3.
3-تصویر مصدق بالاترین مدرک تحصیلی(داوطلبانی که تحصیلاتی در ارتباط با زبان مربوط دارند در شرائط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود).
4-گواهی عدم سوء پیشینه(برای کارمندان رسمی دولت گواهی اداره مربوطه مبنی بر اشتغال کافی است).
5-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ماده 3 - (اصلاحی 1384/9/8)- درخواست مترجمی رسمی به ترتیب تاریخ وصول در دفتری ثبت و برای هر داوطلب پرونده جداگانه‌ای تشکیل میشود.اداره امور مترجمان رسمی قبل از صدور پروانه مترجمی رسمی از طریق دادگستری محل و یا به طریق مقتضی دیگر درباره صلاحیت داوطلب تحقیق به عمل آورده،نتیجه را در پرونده وی منعکس مینماید.
ماده 4 - (اصلاحی 1384/9/8)- اداره امور مترجمان رسمی پرونده داوطلبان را در کمیسیونی مرکب از رئیس یا معاون اداره امور مترجمان رسمی و یک نفر که به زبان خارجی مربوطه تسلط کامل داشته باشد و یک نفر از قضات به انتخاب معاونت حقوقی و توسعه قضائی ریاست قوّه قضائیه مطرح میسازد و واجدین صلاحیت را با تعیین تاریخ برای شرکت در امتحان دعوت میکند.دعوت کتبا و حداقل یک ماه قبل از تاریخ امتحان به عمل میآید.
ماده 5 - (اصلاحی 1384/9/8)- امتحان در تهران در تاریخ معیّن که از طرف اداره امور مترجمان رسمی به وسیله روزنامه‌های کثیر الانتشار اعلام میشود زیر نظر اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در دو مرحله عمومی و تخصصی زبان به عمل خواهد آمد.
تبصره- هیأت ممتحنه از سه نفر اشخاص متبحر در زبان مورد نظر به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی تشکیل میگردد در صورت عدم دسترسی به تعداد مذکور ممکن است از تعداد کمتر استفاده شود.
ماده 6 - امتحان عمومی زبان به صورت کتبی و طرح سؤالات چهار گزینه‌ای در سطح تافل در زبان انگلیسی و هم‌سطح آن در سایر زبانها خواهد بود.
سؤالات امتحان به صورت تشریحی از زبان فارسی به زبان مورد نظر و بالعکس خواهد بود.
تبصره 1- داوطلبانی که در امتحان مرحله عمومی حد نصاب نمره قبولی را احراز نکرده باشند میتوانند درخواست تجدید نظر بدهند.در این مرحله ورقه امتحان توسط استاد مصحح بازبینی خواهد شد.
تبصره 2- برای انجام امتحان مرحله عمومی از بانک سؤالات که به همین منظور تشکیل میگردد استفاده خواهد شد.
تبصره 3- استفاده از فرهنگ لغات در امتحانات تخصصی تشریحی مجاز است.
ماده 7 - (اصلاحی 1384/9/8)- سؤالات امتحان مرحله تخصصی به صورت ترجمه از زبان فارسی به زبان خارجی و بالعکس میباشد و طرح سؤالات و تصحیح اوراق امتحان زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده (4)و توسط هیأت ممتحنه مذکور در تبصره ماده (5)صورت میگیرد و نمره‌ای که به هریک از دو مرحله داده میشود از عدد 100 منظور میگردد و نمره هر ورقه در ذیل یا ظهر آن به حروف و عدد ثبت شده و به امضاء هیأت ممتحنه میرسد.
تبصره 1(اصلاحی 1384/9/8)- حداقل نمره قبولی برای هریک از دو امتحان 50 خواهد بود و در صورتی که در رشته مورد نیاز هیچیک از داوطلبان نمره مذکور را به دست نیاورند و نیاز مبرمی وجود داشته باشد اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمان رسمی میتواند با موافقت معاونت حقوقی و توسعه قضائی نمره کمتری را هم بپذیرد.
تبصره 2(اصلاحی 1384/9/8)- هر داوطلب میتواند درخواست اعتراض به ورقه خود را ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اعلام نتیجه امتحان کتبی به اداره امور مترجمان رسمی تسلیم نماید و رئیس اداره امور مترجمان رسمی میتواند ورقه داوطلب را به شخص یا هیأت ممتحنه دیگری واگذار نماید.
ماده 8 - این ماده در اصلاحات 1384/9/8 حذف شده است.
ماده 9 - (اصلاحی 1384/9/8)- اداره امور مترجمان رسمی از قبول‌شدگان در امتحانات کتبی برای مصاحبه دعوت مینماید مصاحبه زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده (4)انجام میگیرد و قبول‌شدگان در مصاحبه برای کارآموزی معرفی میشوند.
تبصره(الحاقی 1384/9/8)- اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه‌های معتبر که دارای درجه دکتری در رشته زبان مورد نظر بوده و در آن رشته تدریس مینمایند از شرکت در امتحان و کارآموزی معاف میباشند و نیز داوطلبانی که در رشته زبان مورد تقاضا دارای درجه فوق لیسانس یا دکتری باشند،از شرکت در امتحان عمومی معاف خواهند بود.
ماده 10 - (اصلاحی 1384/9/8)- انتخاب‌شدگان باید حداقل 3 ماه نزد یک مترجم رسمی همان زبان که حداقل 10 سال تجربه مترجمی رسمی داشته باشد با معرفی داوطلب و تأیید مترجم رسمی مذکور و اداره امور مترجمان رسمی کارآموزی نموده و کارآموز باید در مدت کارآموزی زیر نظر مترجم سرپرست خود گواهی اتمام دوره کارآموزی و پیشرفت تجربی را از مترجم سرپرست خود اخذ نماید.در غیر این صورت دوره کارآموزی برای یک بار دیگر تمدید خواهد شد.
تبصره- در رشته‌هایی که سابقه مترجمی رسمی کمتر از 10 سال است،شرط مقرر در فوق از حیث مدت 10 سال رعایت نخواهد شد.
ماده 11 - (اصلاحی 1384/9/8)- قبول‌شدگان در حضور کمیسیون مذکور در ماده (4)به شرح زیر سوگند یاد میکنند:
«به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که در امر ترجمه قلم و زبان خود را جز به راستی و حقیقت به کار نبرم و در سمت مترجمی رازدار و امین باشم.»
پس از انقضاء مدت کارآموزی و ارائه گواهی،اداره امور مترجمان رسمی بر حسب تخصص داوطلب پروانه مترجمی رسمی تخصصی و الاّ پروانه مترجمی رسمی به نام داوطلب صادر و پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی به آنان تسلیم میکند پروانه مترجمی باید دارای عکس و نمونه امضاء باشد.

ب‌محل و شرائط اشتغال

ماده 12 - مترجم رسمی در غیر حوزه قضائی محل و آدرسی که در پروانه وی منعکس میباشد حق اشتغال ندارد و در صورت عدم اقامت در محل مذکور پروانه تمدید نخواهد شد.
ماده 13 - (اصلاحی 1384/9/8)- اداره امور مترجمان رسمی در صورت نیاز مشخصات کامل مترجمان را به وسیله روزنامه رسمی و دفترچه‌های مخصوص منتشر میکند.
ماده 14 - (اصلاحی 1384/9/8)- مترجم رسمی حق تغییر محل کار را از حوزه‌ای که در پروانه وی درج گردیده به حوزه دیگر ندارد و هرگونه تغییر محل از شهرستان به تهران به تقاضای مترجم رسمی و موافقت کتبی رئیس دادگستری و اداره امور مترجمان رسمی پس از موفقیت در امتحان شفاهی و مصاحبه و تصویب معاونت حقوقی و توسعه قضائی رئیس قوّه قضائیه ممکن خواهد بود و مراتب در پروانه مترجمی درج خواهد گردید.
ماده 15 - (اصلاحی 1384/9/8)- مترجم رسمی میتواند فقط یک دار الترجمه یا مؤسسه ترجمه رسمی دائر نماید.در غیر این صورت به عنوان متخلف از اداره کار وی توسط اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه جلوگیری به عمل خواهد آمد.
تبصره- اداره امور مترجمان رسمی موظف است علاوه بر تعقیب قانونی مسؤول یا مسؤولین دار الترجمه‌هایی که بر خلاف مقررات این آیین‌نامه دائر هستند از ادامه فعالیت آنها با کمک نیروی انتظامی جلوگیری به عمل آورد.
ماده 16 - (اصلاحی 1384/9/8)- دائر کردن مؤسسه‌ای با نام دار الترجمه یا تحت عنوان دیگر که بدون مسؤولیت رسمی یک نفر دارنده پروانه رسمی مترجمی به امر ترجمه اشتغال داشته باشد ممنوع است و مدیران و مسؤولین این‌گونه مؤسسات طبق مقررات کیفری با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ج‌تمدید پروانه

ماده 17 - (اصلاحی 1384/9/8)- مترجم رسمی باید با در دست داشتن مفاصا حساب مالیاتی سنوات گذشته یا گواهی مراجعه به دارایی به منظور تصفیه حساب مالیاتی،هر سه سال یک نوبت در اردیبهشت‌ماه برای تمدید پروانه خود به اداره امور مترجمان رسمی مراجعه نماید،در صورتی که موجبی برای عدم تمدید نباشد پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی پروانه وی برای سه سال توسط اداره امور مترجمان رسمی تمدید میشود.
اداره امور مترجمان رسمی و دادگستری شهرستان از تصدیق امضاء مترجمی که پروانه وی تمدید نشده ممنوع میباشند،اداره امور مترجمان رسمی تمدید پروانه را به دادگستری اطلاع میدهد.

بخش دوم‌شورای عالی ترجمه

ماده 18 - نظر بر ماده (9)این قانون شورایی تحت عنوان«شورای عالی ترجمه»به ریاست معاونت حقوقی و توسعه قضائی رئیس قوّه قضائیه تشکیل میگردد.
ماده 19 - (اصلاحی 1378/2/13 و 1384/9/8)- شورای عالی ترجمه علاوه بر معاون حقوقی و توسعه قضائی که رئیس شورا میباشد و رئیس اداره امور مترجمان رسمی که در شورا عضویت ثابت دارد دارای 7 عضو دیگر است که دو نفر از مترجمان رسمی زبان انگلیسی،دو نفر از مترجمان رسمی زبان فرانسه،یک نفر مترجم رسمی زبان عربی و دو نفر از اساتید دانشگاهها در رشته مورد نیاز و مسلط لا اقل به یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه به حکم ریاست قوّه قضائیه یا تفویض اختیار از ناحیه ایشان منصوب میشوند.
تبصره(اصلاحی 1378/2/13 و 1384/9/8)- مترجمان رسمی عضو شورا و اساتید دانشگاه به پیشنهاد رئیس اداره امور مترجمان رسمی و در مورد اساتید دانشگاه در صورت نیاز با مشورت وزارت علوم و آموزش عالی منصوب میشوند.
ماده 20 - وظائف شورای عالی ترجمه به قرار زیر است:
1-رسیدگی به موضوعاتی که مترجمان رسمی در ارتباط با انجام ترجمه‌های رسمی تقاضای ارائه طریق و راهنمایی میکنند.
2-(اصلاحی 1384/9/8)-رسیدگی و اعلام نظر مشورتی در باب سؤالاتی که از طرف رئیس اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه در باب ترجمه رسمی مطرح میگردد.
3-بند 3 به موجب اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی مصوب 1378/2/13 حذف شده است.
4-اتخاذ تصمیم درباره تعیین بهترین و مطلوبترین معادلها در زبانهای خارجی و برای لغات و اصطلاحات فارسی در مواردی که مترجمان رسمی به یک نتیجه واحد دست نیافته‌اند و از لغات،اصطلاحات و تعبیرات متفاوتی در یک مورد خاص استفاده مینمایند و ایجاد وحدت رویه نسبی در امر ترجمه از فارسی به زبانهای خارجی و بالعکس و تهیه الگوهای مناسب و مطلوب در این زمینه.
تبصره- شورای عالی ترجمه نمیتواند به وضع لغات جدید فارسی به عنوان معادلهای خارجی که از وظائف فرهنگستان زبان است،بپردازد لکن میتواند معادلهایی برای کلمات خارجی که در زبان فارسی وارد شده‌اند به فرهنگستان زبان پیشنهاد نماید.
5-برقراری ارتباط با مراکز علمی،پژوهشی،فرهنگی و آموزشی داخلی و خارجی و به کارگیری ابزار و شیوه‌های نوین در جهت تأمین آخرین نیازهای علمی مترجمین کشور.
6-بررسی و اعلام نظر نسبت به موضوعاتی که از طرف دستگاههای دولتی و مراکز علمی و آموزشی کشور و نظائر آن به شورا ارجاع میشود.
ماده 21 - شورای عالی ترجمه میتواند نتیجه بررسیهای خود را به صورت مقالات و نشریات ادواری یا به صورت فرهنگ‌های تخصصی نظیر فرهنگهای حقوقی،اداری،اقتصادی، پزشکی،فنی و غیره منتشر نماید و در این زمینه میتواند از نظر مشورتی استادان علوم تخصصی و فقها استفاده نماید،پدیدآورندگان این‌گونه کتب و فرهنگها از مزایای حقوقی مؤلفین و مترجمین و حق التألیف قانونی بهره‌مند خواهند شد.
ماده 22 - به اعضاء شورای عالی طبق مقررات حق حضور پرداخت خواهد شد.
ماده 23 - شورای عالی ترجمه میتواند در چارچوب همکاریهای علمی و پژوهشی در زمینه امر ترجمه با دانشگاهها و سایر مؤسسات علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور قراردادهای همکاری برای اجراء طرحهای ویژه منعقد نماید.
تبصره- مواردی از وظائف شورای عالی که انجام آن مستلزم هزینه‌های مالی است پس از تأیید معاونت اداری و مالی وزارت دادگستری و تأمین اعتبارات مربوطه قابل اجراء میباشد.
ماده 24 - (اصلاحی 1378/2/13)- شورای عالی ترجمه بر اساس نیاز و مقتضیات اولویتهای لازم را که فعلا به ترتیب زبانهای انگلیسی و فرانسه است تعیین خواهد کرد.رشته علمی مشمول اولویت فعلا رشته حقوق و شاخه‌های مختلف آن میباشد.
ماده 25 - (اصلاحی 1384/9/8)- امور اداری و دفتری شورای عالی ترجمه در اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه متمرکز است و اداره مذکور وظائف دبیرخانه آن شورا را به عهده خواهد گرفت.
ماده 26 - شورای عالی در اولین جلسه خود یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد و برای انجام وظائف خود میتواند با دعوت از صاحبنظران کمیته‌های تخصصی فرعی تشکیل دهد.
ماده 27 - برای تشکیل هر جلسه با ذکر موضوعاتی که در دستور جلسه است دعوت‌نامه با امضاء رئیس یا نایب رئیس شورای عالی ترجمه برای کلیه اعضاء به نشانی آنان ارسال خواهد شد.جلسات شورای عالی ترجمه با حضور حداقل بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات به رأی اکثریت اتخاذ خواهد شد.
ماده 28 - در صورت استعفاء یا فوت هریک از اعضاء شورای عالی ترجمه،عضو جانشین به پیشنهاد شورا و با حکم ریاست محترم قوّه قضائیه منصوب میگردد و در صورت غیبت بدون عذر موجه هریک از اعضاء در سه جلسه متوالی عضو مذکور مستعفی شناخته شده و جانشین وی تعیین و منصوب خواهد شد.

فصل دوم‌نحوه اداره

ماده 29 - (اصلاحی 1384/9/8)- چنانچه مترجمین رسمی به صورت مؤسسه به ترجمه زبانهای مختلف اشتغال داشته باشند مؤسسه مذکور باید یکی از مترجمین را به عنوان مدیر مؤسسه به اداره امور مترجمان رسمی معرفی نماید فرد معرفی شده مسؤول نظارت بر اداره کلیه امور مؤسسه خواهد بود.لیکن این امر رافع مسؤولیت دیگر مترجم رسمی زبان مورد نظر در قبال تخلفات مرتکب‌شده نخواهد بود.
ماده 30 - (اصلاحی 1384/9/8)- دادگاه یا هر مقام رسمی دیگر که به مترجم کار ارجاع میکند باید طرز رفتار او را مراقبت و هرگونه تخلفی را که مشاهده نماید به اداره امور مترجمان رسمی گزارش دهد.
ماده 31 - (اصلاحی 1384/9/8)- اداره امور مترجمان رسمی موظف است اسناد و مدارک تحصیلی و کلا اوراقی را که از طرف مراجع رسمی ذی صلاح برای ترجمه به آن اداره فرستاده میشود در صورت پرداخت هزینه به مترجم رسمی ارجاع و پس از ترجمه و گواهی امضاء اعاده نماید.
ماده 32 - (اصلاحی 1384/9/8)- برای مترجمی زبانهائی که در آن زبان مورد نظر مترجم رسمی وجود ندارد اداره امور مترجمان رسمی و دادگستریهای شهرستانها میتوانند از خبرگان محلی پس از اتیان سوگند التزام به صحت گفتار استفاده کنند.
ماده 33 - سازمان ثبت شرکتها تقاضای ثبت مؤسسات مترجمی را خواهد پذیرفت که علاوه بر داشتن شرائط قانونی پروانه مترجمی رسمی معتبر نیز داشته باشد.
ماده 34 - (اصلاحی 1384/9/8)- دار الترجمه‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه دائر بوده‌اند موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این آیین‌نامه وضع خود را با مقررات آن تطبیق داده و ادامه فعالیت آنها منوط به قبول مسؤولیت دار الترجمه از طرف یک نفر مترجم رسمی و موافقت اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه میباشد.
ماده 35 - (اصلاحی 1384/9/8)- مترجم مسؤول باید در دار الترجمه‌ای که مسؤولیت آن را به عهده گرفته است حضور و نظارت داشته باشد و تغییراتی که در اداره دار الترجمه مؤثر است به اطلاع اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه برساند.
ماده 36 - علامت قوّه قضائیه،نام و نام خانوادگی مترجم مسؤول و شماره پروانه وی در تابلو دار الترجمه بدین شرح قید گردد:
قوّه قضائیه
دار الترجمه رسمی شماره...مترجم مسؤول...شماره پروانه مترجمی رسمی...
ماده 37 - (اصلاحی 1384/9/8)- کسانی که بدون داشتن پروانه مترجمی،از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این آیین‌نامه مبادرت به تأسیس دار الترجمه و یا ادامه فعالیت غیر قانونی دار الترجمه بنمایند با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و مسؤولیت نظارت بر صحت اجراء و پیگیریهای لازم بر عهده اداره امور مترجمان رسمی است. اداره مزبور موظف است نسبت به شناسایی دار الترجمه‌هایی که بر خلاف مقررات مشغول فعالیت هستند اقدام و ادامه اماکن نیروهای انتظامی نیز از اداره کار آنها جلوگیری به عمل آورد.

فصل سوم‌وظائف مترجم رسمی و مقررات انتظامی

الف‌وظائف مترجم رسمی

ماده 38 - وظائف مترجم رسمی به قرار زیر است:
1-ترجمه رسمی اسناد و اوراق مورد درخواست متقاضی که به این منظور به مترجم تسلیم میگردد.
2-ترجمه اظهارات اصحاب دعوی یا وکلاء آنان یا شهود یا کارشناسان در مراجع قضائی و طرفین معامله یا وکلاء آنان یا شهود در دفاتر اسناد رسمی.
3-گواهی صحت ترجمه رسمی اسنادی که در ایران یا یکی از کشورهای بیگانه ترجمه یا تنظیم شده است.
ماده 39 - مترجم رسمی باید دارای دفتر ثبت و برگ رسید و مهر به شرح زیر باشد:
1-(اصلاحی 1384/9/8)-دفتر ثبت که شماره ردیف و مشخصات کارهای ارجاعی شامل نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی اگر غیر از صاحب سند باشد و تعداد نسخ اضافی و نشانی کامل او و تاریخ ارجاع و تاریخ استرداد ترجمه و میزان دستمزد در آن ثبت میشود. این دفتر به وسیله اداره امور مترجمان رسمی تهیه و برگ شماری و منگنه و مهر و در اختیار مترجمین رسمی قرار خواهد گرفت.
2-برگ رسید که نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی(اگر غیر از صاحب سند باشد) و تاریخ استرداد و میزان دستمزد ترجمه در آن ثبت و هنگام دریافت سند به متقاضی ترجمه داده میشود.
3-(اصلاحی 1384/9/8)-مهر که در آن نام و نام خانوادگی مترجم و زبانی که مترجم رسمی آن است و شماره پروانه مترجمی رسمی قید شده و مترجم با آن ذیل اوراق ترجمه را مهر میکند. دفتر و رسید و مهر مذکور طبق نمونه موجود در اداره امور مترجمان رسمی تهیه میشود.
ماده 40 - مترجم رسمی موظف است:
1-(اصلاحی 1384/9/8)-ترجمه سند را روی برگ مخصوص که شکل و اندازه آن از طریق اداره امور مترجمان رسمی تعیین میشود بدون غلط و قلم‌خوردگی و حک و اصلاح به هزینه خود ماشین و در پایان آن مطابقت ترجمه را با اصل تصدیق و با قید تاریخ ترجمه امضاء کند هرگاه ترجمه سندی از یک صفحه تجاوز کند مترجم باید زیر هر صفحه تصریح کند که بقیه در صفحه بعد ترجمه شده است و ذیل تمام صفحات را امضاء و آنها را منگنه یا پلمپ نماید و بین امضاء مترجم و متن ترجمه شده نباید فاصله باشد.
تبصره- مترجم رسمی باید در نگهداری اوراق مخصوص ترجمه که با قید شماره و ترتیب در اختیار وی قرار میگیرد نهایت دقت را نماید اوراق مذکور نباید به صورت سفید مهر و امضاءشده در اختیار دیگران قرار گیرد و چنانچه هنگام استفاده اوراق مذکور مخدوش و غیر قابل استفاده گردد باید در محل مطمئن آن را تا سه سال نگهداری نماید.
2-گواهی مطابقت رونوشت یا فتوکپی با اصل اسناد خارجی باید ذیل اوراق مورد گواهی به عمل آید و در صورت تعدد صفحات،ذیل هر صفحه گواهی و امضاء و به ترتیب بند«یک»با ذکر تعداد و منضمات منگنه یا پلمپ شود.
3-(اصلاحی 1384/9/8)-مترجم رسمی موظف است تصویری از اصل سند را به انضمام یک نسخه تأییدشده از ترجمه آن برای بایگانی خود تهیه و تا سه سال نگهداری نماید و در صورت مطالبه اداره امور مترجمان رسمی یا سایر مراجع ذی صلاح آن را ارائه دهد.
ماده 41 - (اصلاحی 1384/9/8)- مترجم رسمی نمیتواند از قبول کاری که از طرف اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل به او رجوع میشود بدون عذر موجه خودداری کند و یا آن را به تأخیر بیندازد.وقت لازم برای ترجمه اسناد و مدارک عند اللزوم از طرف اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل تعیین خواهد شد.
ماده 42 - (اصلاحی 1384/9/8)- در صورتی که مترجم رسمی به لحاظ بیماری یا مأموریت یا هر علت دیگری قادر به انجام کار ترجمه نباشد باید به فوریت مراتب را به اداره امور مترجمان رسمی در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها به متقاضی اعلام نماید و هرگاه اسناد و اوراق برای ترجمه نزد او باشد این اسناد و اوراق را سریعا مسترد دارد.
ماده 43 - با دعوت کتبی مقام صلاحیتدار مترجم رسمی مکلّف است در محل مقرر حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلا به اطلاع آن مقام برساند.
ماده 44 - مترجم رسمی باید ضمن رعایت امانت تمام اظهارات و مندرجات اسناد و مدارک و اوراق را که برای ترجمه به او داده میشود جزءبه‌جزء و کلمه‌بهکلمه به نحوی که از لحاظ مضمون و مفهوم کاملا با اصل برابر باشد ترجمه نماید و حق ندارد چیزی را حذف و یا اضافه کند و در صورتی که سند مخدوش باشد مراتب را در ترجمه و برگ رسیدی که به صاحب سند میدهد قید کند.
تبصره 1- مترجم رسمی میتواند ترجمه رسمی اسناد را با ذکر نام مترجم و تاریخ ترجمه سند به زبان دیگری ترجمه رسمی نماید.
تبصره 2(اصلاحی 1384/9/8)- در مورد اسناد رسمی تشخیص مواردی که ترجمه آنها ضرورتی ندارد با اداره امور مترجمان رسمی است و رعایت دستورات اداره مذکور در این مورد برای مترجم الزامی است.
تبصره 3- ترجمه فاکس و تلکس که صحت متن آن توسط دستگاه مربوطه تعیین شده باشد بلا اشکال است.
تبصره 4- مترجم موظف است تصویر اصل سند را به متن ترجمه شده ضمیمه و پلمپ نماید.
ماده 45 - مترجم رسمی مسؤول حفظ و مراقبت از اسنادی است که برای ترجمه به او سپرده میشود و موظف است اسناد را به همان صورتی که تحویل گرفته مسترد دارد.

ب‌مقررات انتظامی

ماده 46 - (اصلاحی 1384/9/8)- هرگاه اشتباه مترجم رسمی به تصدیق دو نفر از مترجمین رسمی دیگر به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی در امر ترجمه محرز شود و خسارتی بابت وجه تمبر و تصدیق امضاء و سایر هزینه‌های مربوط به امر ترجمه متوجه صاحب سند گردد مترجم موظف است با اخطار اداره امور مترجمان رسمی در جبران خسارت وارده یا جلب رضایت صاحب سند اقدام کند در غیر این صورت توسط اداره امور مترجمان رسمی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.
تبصره- در خصوص این ماده و ماده (43)در صورت احراز عمد مترجم رسمی چنانچه عمل وی مطابق با ماده (28)قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 باشد قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
ماده 47 - (اصلاحی 1384/9/8)- مرجع تعقیب انتظامی مترجم رسمی اداره امور مترجمان رسمی است و همینکه از تخلف مترجم در تهران و سایر شهرستانها رأسا یا حسب اعلام مراجع رسمی یا شکایت اشخاص اطلاع حاصل نماید مکلّف است تقاضای تعقیب وی را از هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی که محل تشکیل آن در اداره امور مترجمان رسمی خواهد بود درخواست نماید.
تبصره(اصلاحی 1384/9/8)- دفتر اداره امور مترجمان رسمی عهده‌دار امور دفتری هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز خواهد بود.
ماده 48 - (اصلاحی 1384/9/8)- اداره امور مترجمان رسمی در هر رشته از زبانهائی که برای آنها مترجم رسمی وجود دارد 2 نفر را به عنوان اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی به معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوّه قضائیه معرفی مینماید که پس از تصویب رئیس قوّه قضائیه کتبا به این سمت منصوب خواهند شد.
ماده 49 - (اصلاحی 1384/9/8)- دفتر همزمان با تسلیم درخواست رسیدگی اداره امور مترجمان رسمی برای تعقیب مترجم رسمی به مرجع انتظامی شکایت اداره امور مترجمان رسمی را به مترجم ابلاغ و وی میتواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را به دفتر ارسال یا تسلیم نماید.
ماده 50 - (اصلاحی 1384/9/8)- دفتر با وصول پاسخ یا عدم وصول آن ظرف مهلت مقرره مراتب را به مرجع انتظامی گزارش و مرجع مذکور با دعوت از نماینده اداره امور مترجمان رسمی و مترجم رسمی مورد تعقیب رسیدگی خواهد نمود.عدم حضور مترجم رسمی یا نماینده اداره امور مترجمان رسمی مانع رسیدگی به مورد یا موارد تخلف نخواهد بود.
ماده 51 - (اصلاحی 1384/9/8)- معاونت حقوقی و توسعه قضائی میتواند همینکه از سوء رفتار و اخلاق مترجم رسمی مطلع شد و یا اینکه نامبرده را فاقد یکی از شرائط بندهای «ج»الی«ز»از ماده (13)این قانون تشخیص داد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و همچنین در مواردی که اشتغال او را به مترجمی منافی با حیثیت مترجمی رسمی تشخیص داد تقاضای تعلیق وی را از شغل مترجمی از هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی مینماید.تعلیق مترجم رسمی موکول به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی خواهد بود.
ماده 52 - چنانچه مترجم رسمی به اتهام ارتکاب بزهی تحت پیگرد مراجع قضائی قرار گیرد و عمل ارتکابی به تشخیص مرجع انتظامی مغایر با شؤون مترجم رسمی باشد از سمت مترجمی رسمی معلق خواهد شد و در صورت صدور رأی قطعی برائت یا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب رفع تعلیق به عمل خواهد آمد.چنانچه درباره متهم قرار تعلیق تعقیب کیفری یا حکم به تعلیق اجراء مجازات صادر شود،رفع تعلیق وی با مرجع انتظامی خواهد بود.

فصل چهارم‌حق الزحمه مترجم

ماده 53 - (اصلاحی 1384/9/8)- حق الزحمه مترجم رسمی به قرار زیر است:
1(اصلاحی 1383/3/26 اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه)-برای ترجمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس هر کلمه 160(یکصد و شصت)ریال.
2(اصلاحی 1383/3/26 اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه)-برای ترجمه‌های فوری هر کلمه 240(دویست و چهل)ریال.
3(اصلاحی 1383/3/26 اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه)-برای ترجمه کلمات مشکل تخصصی و فنی غیر فوری از زبان بیگانه به فارسی یا بالعکس و به تناسب تعداد کلمات فنی و تخصصی هر کلمه از 200(دویست)ریال تا 320(سیصد و بیست)ریال.
4-(اصلاحی 1383/3/26 اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه)-برای ترجمه کلمات مشکل تخصصی و فنی فوری از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس هر کلمه 240(دویست و چهل)ریال تا 360(سیصد و شصت)ریال به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل.
5-کلمات مرکب از قبیل کتابخانه و دهکده یک کلمه محسوب میشود.
6-حروف ربط و اضافه یک کلمه محسوب میشود.
7-در ترجمه اعداد تا 5 رقم مستقل یک کلمه به شمار میرود.
8(اصلاحی 1383/3/26 اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه)-هر صفحه از نسخ اضافی 3000(سه هزار)ریال و بابت حق امضاء مترجم برای هر صفحه از نسخ اضافی 2000(دو هزار)ریال.
9(اصلاحی 1383/3/26 اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه)-حق الزحمه گواهی مطابقت رونوشت سند با اصل که طبق ماده (75)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وسیله مترجم رسمی انجام شود هر صفحه 2500(دو هزار و پانصد)ریال است.
10(اصلاحی 1383/3/26 اداره امور مترجمان رسمی قوّه قضائیه)-حق الزحمه مترجم برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت(000،100)یکصد هزار ریال و مازاد بر یک ساعت به ازاء هر ساعت اضافی سی هزار ریال(000،30)خواهد بود که متقاضی باید قبل از تشکیل جلسه حداقل حق الزحمه را به طور علی الحساب در صندوق دادگستری تودیع و قبض آن را ارائه نماید.
11-هزینه سفر مترجمان رسمی بر طبق تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری مندرج در آیین‌نامه مربوطه و اصلاحات بعدی خواهد بود.
12-پول تمبر ترجمه و نسخ اضافی و هزینه پلمپ به عهده متقاضی است.
ماده 54 - (اصلاحی 1385/6/6)- در صورت اقتضاء هر 5 سال یک بار به دعوت اداره امور مترجمین رسمی کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مترجمین رسمی و مدیر کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین رسمی قوه قضائیه و یکی از قضات اداره حقوقی به انتخاب معاون حقوقی و توسعه قضائی و با شرکت 2 نفر از مترجمین رسمی به انتخاب اداره امور مترجمین رسمی تشکیل و با توجه به افزایش یا کاهش تورم و سایر عوامل و مقتضیات نسبت به تعدیلحق الزحمه ترجمه رسمی مندرج در ماده 53 آیین‌نامه اظهار نظر خواهد نمود.
نظریه کمیسیون وسیله مدیر کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین رسمی به اطلاع معاون حقوقی و توسعه قضائی خواهد رسید.در صورت موافقت آن معاونت با نظریه کمیسیون مراتب جهت تصویب به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد خواهد شد.چنانچه مورد تصویب واقع شود آن مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجراء خواهد بود.
تبصره(الحاقی 1382/4/25)- در صورتی که قاضی تعیین‌شده از شهرستان مربوطه منتقل،بازنشسته و یا به هر علتی از خدمت منفصل شود یا حضور نداشته باشد،تا تعیین قاضی دیگر یا حضور وی،وظیفه مزبور به عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی به عهده معاون حقوقی و توسعه قضائی او خواهد بود.
ماده 55 - (اصلاحی 1384/9/8)- امضاء مترجم ذیل ترجمه یا رونوشت یا فتوکپی اسناد و اوراق در مرکز وسیله اداره امور مترجمان رسمی و در شهرستانها وسیله یکی از قضات دادگستری محل که به پیشنهاد اداره امور مترجمان رسمی و تصویب معاونت حقوقی و توسعه قضائی تعیین خواهد شد تصدیق و به مبلغ مقرر قانونی تمبر الصاق میشود.
ماده 56 - (اصلاحی 1384/9/8)- در صورت تعلیق یا انفصال یا غیبت طولانی یا حجر یا بیماری طولانی یا فوت مترجم رسمی بنا به تقاضای اداره امور مترجمان رسمی در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها برگها و اسناد و دفاتر راجع به امور ترجمه جمع‌آوری و به اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل ارسال میگردد در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی متعلق به مردم باشد باید در قبال اخذ رسید به صاحبان آنها مسترد شود.
ماده 57 - از تاریخ قابل اجراء شدن این آیین‌نامه،کلیه آیین‌نامه‌های مربوط به مترجمان رسمی ملغی است.
ماده 58 - این آیین‌نامه پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی قابل اجراء است.
ماده 59 - این آیین‌نامه در 58 ماده و 18 تبصره تصویب میشود.
-این آیین‌نامه اصلاحی در مورد شرکتکنندگان در امتحانات 1384/6/20 هم قابل اجراء است.(بند 9 آیین‌نامه اصلاحی 1384/9/8)2(2)