آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی


مصوّب1318/1/1وزیر دادگستری
اداره تصفیه امور ورشکستگی
نظر به ماده 60 قانون اداره تصفیه مواد زیر را مقرّر میدارد:

فصل اوّل‌صورتمجلسها و حسابداری

مبحث اوّل‌مقرّرات عمومی

ماده 1 - اداره تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد:
1-دفتر فهرست ورشکستگان.
2-دفتر فهرست مأموریتهای اداره تصفیه.
3-دفتر روزنامه.
4-دفتر صندوق.
5-دفتر کل.
6-دفتر ترازنامه آزمایش.
7-دفتر نماینده که خلاصه کلیه نامه‌های وارده و فرستاده در آن ثبت میگردد.
ماده 2 - اداره تصفیه باید دارای برگهای نمونه برای امور زیر باشد:
1-برگ صورت‌مجلس.
2-برگ صورت دارایی.
3-برگ صورت ادعای بستانکاری.
4-برگ دعوت بستانکاران.
5-برگ طبقه‌بندی بستانکاران.
6-برگ انتقال دعاوی مشکوک.
7-برگ مزایده.
8-برگ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله.
9-برگ اعلام صورت تقسیم وجوه حاصله.
10-سند عدم کفایت دارایی.
11-آگهیهای مربوط به شروع به عمل ورشکستگی و طبقه‌بندی بستانکاران و خاتمه ورشکستگی.
ماده 3 - اداره تصفیه باید کلیه احکام ورشکستگی را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت نماید.در اوّل هر سال شماره‌گذاری تجدید خواهد شد.ورشکستگیهایی که تا آخر هر سال خاتمه نیافته باید به طور اختصار در اوّل دفتر سال بعد نوشته شود.در مقدمه این دفتر باید فهرست ورشکستگان به طور الفباء قید گردد.
ماده 4 - مأموریتهایی که از سایر ادارات تصفیه برای انجام امور ورشکستگی میرسد باید در دفتر فهرست مأموریتهای اداره تصفیه ثبت گردد.
ماده 5 - اداره تصفیه باید پیش‌نویس نامه‌های فرستاده را که نامه روی برگهای نمونه نوشته نمیشود نگاهداری نماید.پول و برگهای بهادار و نامه‌های سفارشی باید در قبال قبض رسید اداره پیوست فرستاده شود.هرگاه اقدام اداره تصفیه به وسیله آگهی رسمی به عمل آید باید یک نسخه از آگهی یا قسمتی از روزنامه که شامل آگهی با قید تاریخ انتشار باشد در پرونده مربوط بایگانی شود.
ماده 6 - در موقع تغییر رئیس،تحویل اداره باید با حضور نماینده وزارت دادگستری به عمل آید.در این صورت تمام دفاتر تا آن تاریخ بسته شده و رئیس سابق زیر آن را امضاء مینماید.سپس به حسابهای اداره،رسیدگی به عمل آمده و موجودی صندوق باید با مندرجات دفاتر مربوطه وفق دهد.تاریخ شروع و خاتمه به کار رئیس سابق و همچنین تاریخ شروع به کار رئیس لاحق باید زیر کلیه دفاتر نوشته شود و این تحویل باید در صورت‌مجلس اداری نوشته شده و کلیه حاضرین آن را امضاء نمایند.

مبحث دوم‌صورتمجلسها

ماده 7 - اداره تصفیه باید برای هر ورشکستگی و یا مأموریتهایی که به اداره تصفیه مراجعه شود صورت‌مجلس تنظیم نماید.برگ صورت‌مجلس به محض اعلام ورشکستگی یا وصول مأموریتهای مرجوعه به اداره شروع شده و به ترتیب تاریخ خلاصه عملیات ورشکستگی و اموری که مؤثر در تصفیه بوده و دارای آثار حقوقی است در آن درج شده و هرگاه حکم یا قراری صادر شده باشد فقط قسمت مربوط به تصمیم دادگاه به طور خلاصه در آنجا نقل میشود.شماره برگها و احکام و قرارهای مورد اقدام در ستون مربوطه به طور ترتیب قید میگردد.
ماده 8 - صورتمجلسها باید روی برگهای جداگانه که شماره‌گذاری شده به ترتیب تنظیم و در پوشه مخصوصی که به نام ورشکسته است مجلد شود.در موقع خاتمه عمل ورشکستگی، زیر آخرین اقدامی که در صورت مجلس ثبت گردیده باید با قید تاریخ به امضاء رئیس و مهر اداره تصفیه برسد. پس از خاتمه عمل ورشکستگی برگهای صورت داراییصورت ادعای بستانکاری - طبقه‌بندی بستانکاران هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله و گزارشی که کارمند مربوطه به رئیس اداره تصفیه مربوطه میدهد باید به آن پیوست شده و به طور مجلد نگاهداری شود.
ماده 9 - برگهای اسامی را که به ترتیب بالا تنظیم گردیده فقط در صورتی میتوان به دادگاه‌های مربوطه تسلیم نمود که به جهانی نتوان به رونوشت گواهی شده آنها قناعت کرد.

مبحث سوم‌نگاهداری اسناد ورشکستگی

ماده 10 - هر برگی که به اداره تصفیه واصل شود باید تاریخ ورود روی آن قید گردد.کلیه برگهای مربوط به امور تصفیه باید بر حسب موضوع در پوشه‌های مخصوصی گذارده شده و در پرونده‌ای که به نام ورشکسته تهیه میشود بایگانی گردد.اسنادی که از طرف بستانکاران ارائه میشود باید با قید شماره مندرجه در برگ ادعای بستانکاری به ترتیب حروف الفباء در پوشه مخصوصی بایگانی شود.
ماده 11 - پرونده غیر مجلدی که به دستور ماده بالا تنظیم گردیده ممکن است پس از 10 سال اعلام خاتمه ورشکستگی نابود شده و این نکته در ملاحظات دفتر فهرست ورشکستگان قید خواهد شد.پرونده که به دستور ماده هشت تشکیل شده باید همیشه نگاهداری شود.
ماده 12 - اداره تصفیه باید مقرّرات زیر را نسبت به حفظ دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته رعایت نماید:
1-هرگاه امور بازرگانی ورشکسته به شخص ثالثی واگذار شده باشد این شخص حق خواهد داشت دفاتر و اسناد مربوط را تحویل بگیرد.
2-هرگاه امور بازرگانی ورشکسته به شخص ثالثی واگذار نشده باشد نکات زیر باید رعایت گردد:
الف‌هرگاه ورشکسته فرد تاجر باشد دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته پس از خاتمه ورشکستگی در مقابل رسید به او رد گردیده و این نکته در صورت‌مجلس ورشکستگی قید خواهد شد.
ب‌هرگاه ورشکسته شرکت تضامنی یا مختلط باشد دفاتر و اسناد نامبرده به شریکی که از طرف سایر شرکاء معرفی گردیده تحویل داده میشود.در صورتی که شرکاء نسبت به شخص معینی در این باب موافقت ننمایند دفاتر و اسناد نامبرده به شخصی که از طرف اداره تصفیه معیّن میشود سپرده خواهد شد.
ج‌هرگاه ورشکسته شرکت سهامی یا تعاونی باشد دفاتر و اسناد باید در اداره تصفیه نگاهداری شود.
3-در صورتی که اداره تصفیه محل مناسبی برای حفظ این قبیل دفاتر و اسناد نداشته باشد آنها را به دفتر راکد ارسال خواهد داشت.

مبحث چهارم‌نگاهداری دفاتر حسابداری

ماده 13 - اداره تصفیه باید بلافاصله با رعایت تاریخ،کلیه وجوه دریافتی و پرداختی به حساب ورشکسته را در دفتر صندوق در مقابل قبض رسید ثبت نماید.در هر مورد باید تاریخ پرداخت و مشخصات ورشکسته و نام و محل اقامت،دهنده و گیرنده وجه با قید مبلغ و شماره دفتر روزنامه در آن نوشته شود.
ماده 14 - در دفتر کل باید به نام هر ورشکسته حساب جداگانه بازشده و تمام عملیاتی که در دفتر صندوق انجام میگیرد پس از ثبت در دفتر روزنامه به دفتر کل نقل گردد.
ماده 15 - اداره تصفیه باید حساب مخصوصی در دفتر کل برای دادوستدهای بانکی خود باز نماید،دریافت وجه باید به امضاء رئیس اداره تصفیه و کارمندی که امضاء او مجاز شناخته شده به عمل آید.
ماده 16 - در آخر هر ماه باید خلاصه حسابهای دفتر کل با قید شماره حساب مربوطه به دفتر آزمایش ماهیانه نقل گردیده و رئیس اداره و حسابدار وقت زیر آن را امضاء نمایند.دفتر آزمایش باید موافقت بین مندرجات دفتر صندوق و دفتر کل و موافقت بین موجودی نقدی صندوق و دفتر کل را نشان دهد.
ماده 17 - کلیه دفاتر باید با کمال دقت تنظیم گردیده و هیچ‌گونه قلم‌زدگی یا الحاق نداشته و بین السّطورین نیز نباید چیزی نوشته شود.
گذاردن جای خالی در قسمت مندرجات ممنوع بوده و تصحیح هر قلمی باید در ذیل همان موضوع قید گردد.
ماده 18 - قبض رسیدهای مذکور در ماده 13 باید در دو نسخه صادر و نسخه دوم به ترتیب تاریخ در پرونده جداگانه که به نام ورشکسته تنظیم میشود بایگانی گردد.شماره‌گذاری قبوض همه ساله تجدید گردیده و ته‌چکهای قبوض هر سال به طور مجلد نگاهداری میشود.
هرگاه قسمتی از قبوض هر دسته قبض به مصرف رسیده باشد در آخر هر سال در مرکز با حضور نماینده حسابداری وزارت دادگستری و در شهرستانها با حضور نماینده که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود بقیه قبوض هر دسته چک را باطل نموده و این نکته را با قید شماره‌های هر دسته چک در صورت‌مجلس اداری ذکر مینمایند.
ماده 19 - اداره تصفیه مکلّف است بلافاصله بعد از وصول پول آن را به حساب جاری بانک بگذارد.فقط ممکن است مبلغی را که برای هزینه‌های جزئی لازم بوده و بیش از سه هزار ریال نباشد در اداره نگاهداری نماید.
ماده 20 - برگهای بهادار و اشیاء قیمتی باید در محلی که برای این کار اختصاص داده میشود نگاهداری گردد.
ماده 21 - هرگاه وجه نقد یا برگ بهادار و اشیاء قیمتی بنابر درخواست اداره تصفیه حوزه دیگری وصول یا تحصیل شده باشد باید به وسیله بانک یا نامه سفارشی به اداره تصفیه مربوطه فرستاده شود.
ماده 22 - رئیس و کارمندان اداره تصفیه نمیتوانند:
1-دارایی خود را با دارایی اداره مخلوط نمایند.
2-در دفاتر مخصوص ورشکستگی امور دیگری را درج کنند.
3-وجوهی که مخصوص به یک ورشکسته است صرف امور ورشکسته دیگری و لو به طور موقت هم باشد بنمایند.
ماده 23 - اداره تصفیه باید از بدو شروع به عملیات،حساب تفصیلی برای هزینه‌های هر ورشکسته بازنماید.اسناد مربوطه به هزینه باید به ترتیب تاریخ تنظیم گردیده و بعد از خاتمه ورشکستگی مجلد شده یا با سایر اسناد مربوطه به ورشکسته نگاهداری شود.

فصل دوم‌اجراء مقرّرات مربوط به مراحل مختلفه ورشکستگی

مبحث اوّل‌تهیه صورت دارایی

ماده 24 - در فصول جداگانه برگ صورت دارایی باید هریک از اموال منقول و غیر منقول و برگهای بهادار و بستانکاری و وجه نقد به ترتیب ذکر شود.جمع ارزیابی که به عمل آمده در آخر برگ نوشته میشود.هرگاه در فصل بخصوصی مالی موجود نباشد این نکته در خلاصه ذکر خواهد شد.در برگ صورت دارایی باید محل وقوع هر مال بخصوص نوشته شود.
ماده 25 - صورت دارایی غیر منقول باید با ذکر حقوق اشخاص ثالث و بر طبق نمونه تهیه شود.در صورتی که مال غیر منقول در اجاره باشد باید نام و مشخصات مستأجر و مدت اجاره و مال الاجاره با حق فسخ اجاره در برگ صورت دارایی قید گردد.منافع غیر منقولی که در جریان ورشکستگی حاصل میشود به ترتیب باید در فصل جداگانه صورت دارایی نوشته شود.
ماده 26 - اموال ورشکسته که در خارجه واقع است در فهرست ذکر خواهد شد در مواردی که اشخاص ثالث نسبت به اموال نامبرده حقی دارند نوع حق باید در برگ صورت دارایی نوشته شود.در برگ صورت دارایی باید تاریخ شروع به تصفیه و مدتی که برای تشخیص دارایی طول کشیده و نام کلیه اشخاصی که در تنظیم برگ نامبرده شرکت داشته‌اند ذکر شود.رئیس اداره یا کارمند مربوطه و کارشناسان باید قسمتهای مختلفه برگ صورت دارایی را امضاء نمایند پس از تهیه برگ صورت دارایی متصدی تنظیم،باید ورشکسته را از کیفری که در ماده 14 قانون تصفیه پیش‌بینی شده متذکر ساخته و به او اخطار نماید تا چنانچه نکات مذکور در برگ صورت دارایی مورد قبول او است مطابق دستور ماده 20 قانون تصفیه عمل نماید.
ماده 27 - در صورتی که ورشکسته فوت شده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به‌نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند مکلفند به جای او امضاء نموده و گواهی دهند.در مورد شرکتهای تضامنی یا مختلط تکلیف مذکور در بالا به عهده هریک از شرکاء مسؤول حاضر که اختیار اداره کردن امور شرکت را داشته‌اند محول خواهد بود.هرگاه ورشکسته شرکت سهامی یا شرکت تعاونی باشد مدیرانی که در حین اعلام ورشکستگی عهده‌دار امور شرکت بوده‌اند مسؤول انجام تکلیف نامبرده شناخته خواهند شد.هرگاه تکلیف بالا انجام نگیرد علت آن باید در برگ صورت دارایی قید شود.
ماده 28 - اشیایی را که اداره تصفیه به عنوان مستثنیات دین برای ورشکسته باقی میگذارد باید با ذکر شماره‌های مندرجه در برگ صورت دارایی در آخر صورت نوشته شده و موضوع نیز به او اعلام گردد.هرگاه ورشکسته از حق خود صرف‌نظر کند این نکته در برگ صورت دارایی قید شده و به امضاء او میرسد.
ماده 29 - تصمیم راجع به مستثنیات دین در اولین جلسه به بستانکاران اعلام گردیده و آنها حق دارند از تاریخ اعلام به مرجع صلاحیت‌دار شکایت نمایند.هرگاه شخص ثالثی نسبت به مالی ادعائی داشته باشد نوع ادعاء در برگ مخصوص به آن نوشته شده و در آنجا نام کسی که ادعا دارد و شماره ترتیب مال و اسنادی که ارائه شده ذکر میشود.به علاوه در ستون ملاحظات برگ صورت دارایی این نکته نیز در مقابل شیء مورد ادعا قید میشود.اظهارات ورشکسته و تصمیمات اداره و دادگاه نیز به‌طور خلاصه و به ترتیب تاریخ در ستون ملاحظات این برگ نوشته خواهد شد.
ماده 30 - هرگاه اداره تصفیه ادامه دادن به تجارت یا صنعت ورشکسته را مقتضی بداند دفاتر ورشکسته را از روز اعلام ورشکستگی بسته و مجددا حسابهای جدیدی از آن تاریخ به بعد بازنموده و یا آنکه دفاتر مخصوصی برای این امر در نظر خواهد گرفت.
ماده 31 - در موقع تهیه برگ صورت دارایی اداره تصفیه پرسشهای زیرین را از ورشکسته مینماید:
1-نام و محل اقامت بستانکارانی که دفاتر ورشکسته حکایت از مشخصات آنها نمینماید.
2-دعاوی که نسبت به دارایی ورشکسته در جریان است.
3-بیمه‌نامه‌هایی که ورشکسته بابت بیمه اشخاص یا خسارت و حوادث غیر مترقّبه نسبت به اموال دارد.
4-حق ولایت یا قیمومتی که ورشکسته داشته و همچنین حقوق و دعاوی مربوطه آن.

مبحث دوم‌دعوت بستانکاران

ماده 32 - آگهی مذکور در ماده 24 قانون اداره تصفیه علاوه بر اینکه برای بستانکاران فرستاده میشود برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد:
1-قسمتهای اجراء حوزه ورشکسته.
2-دادگاه‌هایی که دعاوی مربوط به ورشکسته نزد آنها مطرح است.
3-بنگاههای بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هرنوع بیمه دیگری که مؤثر در امر تجارتی ورشکسته باشد با آنها منعقد نموده است.
4-دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت مینماید.
5-دفتر املاکی که ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیر منقول میباشد.
صورت بستانکارانی که برای آنها یک نسخه آگهی بالا فرستاده شده باید در صورت‌مجلس ورشکستگی یا برگ جداگانه که به امضاء رئیس اداره تصفیه یا کارمند مربوطه رسیده و پیوست صورت‌مجلس میشود قید گردد.
ماده 33 - اصول اسنادی که از طرف بستانکاران ارائه گردیده در صورتی به آنها رد خواهد شد که رونوشت گواهی شده آن اسناد را به اداره تسلیم نمایند.

مبحث سوم‌اداره اموال

ماده 34 - برای هر جلسه بستانکاران،باید صورت‌مجلس تنظیم شود.در این صورت‌مجلس نام تمام بستانکارانی که شخصا حاضر شده یا نماینده فرستاده‌اند قید خواهد شد سپس گزارش مذکور در ماده 26 قانون اداره تصفیه قرائت شده و در صورت‌مجلس ذکر میشود.کلیه پیشنهادات در صورت‌مجلس نوشته شده و تصمیم اداره نیز در آخر آن ذکر خواهد شد.
ماده 35 - هرگاه اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره تصفیه تصمیم مقتضی خواهد گرفت،فروش مال مورد ادعاء مانع تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران تقسیم شده باشد.
ماده 36 - همینکه اداره تصفیه تصمیم مقتضی راجع به ادعای شخص ثالثی گرفت مدلول آن را به اشخاص ذی نفع اعلام کرده و مخصوصا به کسانی که ادعا دارند باید تذکر داده بشود که در صورت عدم مراجعه به دادگاه صلاحیت‌دار در موعد مقرّر ادعای آنها مسموع نخواهد بود.
ماده 37 - هرگاه شخصی نسبت به شیئی که داخل در مستثنیات دین است حق رهن یا رجحان داشته و حق او را نیز اداره تصفیه شناخته باشد قبلا طلب صاحب حق رهن یا رجحان پرداخته شده و مازاد آن به ورشکسته تسلیم خواهد شد.هرگاه شیئی که داخل در مستثنیات دین است مورد ادعای دیگری قرار گیرد در این صورت مقرّرات بالا رعایت نشده و شخص ثالث میتواند بر علیه شخص ورشکسته اقامه دعوی نماید.

مبحث چهارم‌رسیدگی به مطالبات

ماده 38 - اطلاعاتی را که ورشکسته طبق ماده 30 قانون اداره تصفیه راجع به مطالبات میدهد در برگ صورت ادعای طلب یا برگ جداگانه وارد شده و به امضاء او میرسد.مقرّرات مذکور در ماده 27 آیین‌نامه راجع به شرکتهای تضامنی و سهامی و تعاونی در اینجا نیز مراعات میشود.
ماده 39 - برگ طبقه‌بندی بستانکاران به ترتیب زیر تنظیم میگردد:
1-ذکر بستانکارانی که دارای حق رهن هستند.
2-ذکر بستانکاران مذکور در ماده 58 قانون اداره تصفیه.
هرگاه در بند«1»یا یکی از طبقات بند«2»بستانکاری موجود نباشد باید در صورت طبقه‌بندی بستانکاران تذکر داده شود.
ماده 40 - هرگونه ادعای بستانکاری باید در طبقه و ستون مخصوص به خود نوشته شود تصمیم اداره تصفیه مبنی بر رد یا قبول آن نیز باید با ذکر خلاصه علت در آنجا قید گردد. هرگاه ادعای بستانکاری موجه شناخته نشود اداره تصفیه آن را رد خواهد کرد،رد یا قبول ادعائی به طور مشروط جائز نیست.
ماده 41 - مطالبات باید به ترتیب،شماره گذارده شده و جهت بستانکاری در آنجا قید و به شماره برگ ادعای بستانکاری نیز اشاره شود.در برگ طبقه‌بندی بستانکاران باید اموال مورد رهن قید شود هرگاه منافع مالی مورد رهن باشد این موضوع نیز ذکر خواهد شد.
ماده 42 - هرگاه در قبال طلبی اموال شخص ثالثی در رهن بوده باشد این قسمت جزء بستانکاریهای عادی ثبت خواهد شد.در صورتی که مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فروش رسیده و بستانکار به حق خود برسد صاحب مال جانشین بستانکار شناخته شده و در سهم‌بندی به همان نسبت شرکت خواهد کرد.
ماده 43 - هرگاه دعوای مربوط به طلبی در موقع اعلام ورشکستگی در جریان باشد این ادعا جزء صورت طبقه‌بندی بستانکاران ذکر شده ولی اداره،تعیین تکلیف قطعی از طرف دادگاه تصمیمی در آن باب نخواهد گرفت.اداره تصفیه میتواند تصمیم خود را در ظرف مدت اعتراض راجع به بستانکاری تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده 35 قانون اداره تصفیه آگهی شده و به اشخاص ذی نفع نیز اعلام گردد.
ماده 44 - هرگاه در نتیجه اعتراضی که طبق ماده 36 قانون اداره تصفیه به عمل آمده دادگاه تصمیمی اتخاذ نماید این تصمیم در صورت طبقه‌بندی بستانکاران قید میگردد.
ماده 45 - آگهی مذکور در ماده 35 قانون اداره تصفیه باید در همان روزنامه که توقف اعلام شده است ضبط گردد.در آگهی مندرج در قسمت 2 ماده 35 قانون اداره تصفیه باید اخطار شود که اگر اشخاص ذی نفع در ظرف مدت مقرّر در ماده 36 قانون به دادگاه مراجعه ننمایند حق آنها از بین خواهد رفت.
ماده 46 - در مورد تصفیه اختصاری نیز صورت طبقه‌بندی بستانکاران تنظیم خواهد شد و مقرّرات فوق تا اندازه‌ای که قابل اعمال است،در آنجا نیز رعایت خواهد گردید.

مبحث پنجم‌تصفیه

ماده 47 - در مورد ماده 42 قانون اداره تصفیه برای هر مزایده باید صورت مخصوصی تنظیم شود.در این صورت‌مجلس باید نام اشخاصی که مباشر مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت مزایده و بالاترین بها هر شیء در آن قید شود صورت‌مجلس را رئیس یا کارمند اداره تصفیه امضاء مینماید.
ماده 48 - هرگاه موضوع مزایده،مال غیر منقول باشد اداء این عبارت از طرف رئیس یا کارمند اداره تصفیه که(فلان مال غیر منقول به بها فلان مبلغ به آقای...واگذار میشود)باید در صورت‌مجلس قید گردد و برنده مزایده نیز آن را امضاء نماید هرگاه به بها ارزیابی شده، خریداری پیدا نشود باید در صورت‌مجلس ذکر گردد که مال غیر منقول در مزایده به فروش نرسید.هرگاه مزایده تحت شرائطی به عمل آید این نکته نیز در صورت‌مجلس باید قید گردد.
ماده 49 - کسانی که در مزایده مال غیر منقول شرکت میکنند باید صدی پنج بها مال غیر منقول ارزیابی شده را به صندوق اداره تصفیه تا روزی که برای مزایده مقرّر شده بسپارند. هرگاه پرداخت بها در موعد مقرّر انجام نگیرد یا آنکه پیشنهاددهنده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.
ماده 50 - هرگاه مال غیر منقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره واقع شده باشد باید اخطاریه‌ای که متضمّن تاریخ و ساعت و محل مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود. در صورتی که برنده مزایده غیر از صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا کارمند اداره تصفیه در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی حضور بهم رسانیده و ضمن انتقال ملک به خریدار،حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آن را به حساب ورشکسته منظور دارند.
ماده 51 - هرگاه اشیاء مورد مزایده بیمه شده باشد این نکته باید در موقع مزایده اعلام گردد.
در صورتی که اشیاء مذکور یکجا به یک نفر واگذار شود این انتقال باید به بیمهکننده اعلام گردد.
ماده 52 - انتقال دعوای مشکوکی که طبق ماده 45 قانون اداره تصفیه پیش‌بینی شده باید به وسیله برگ نمونه و تحت شرائطی که در آن ذکر شده به عمل آمده و هزینه‌ای که به آن تعلق میگیرد به عهده انتقال‌گیرنده خواهد بود.
ماده 53 - همینکه قرارداد ارفاقی بسته شد اقدام دیگری برای فروش اموال به عمل نیامده و اداره تصفیه منتظر گواهی دادگاه مربوطه خواهد بود.

مبحث ششم‌تقسیم وجوه حاصله

ماده 54 - اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام بر طبق ماده 48 قانون اداره تصفیه، صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید که صورت تقسیم در ظرف مدت ده روز در دسترس بستانکاران گذارده خواهد شد.هرگاه دعوای مربوط به بستانکاری در موقع تقسیم موقت سهام به نتیجه نرسیده باشد سهمی که برای او منظور شده کنار گذارده میشود و همچنین بستانکارانی که طلب آنها مؤجل است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آنکه برای برگشت فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند.
ماده 55 - صورت تقسیم نهائی وقتی تنظیم میشود که کلیه دعاوی مربوط به دارایی و بدهی ورشکسته قطعی شده باشد برای تنظیم صورت قطعی لازم نیست منتظر مازاد مذکور در ماده 45 قانون اداره تصفیه گردید.
ماده 56 - صورت تقسیم به ترتیب زیر تنظیم میشود:
قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی که از حاصل فروش آن بدست میآید قید گردیده و هزینه‌ای که از بابت اداره کردن و فروش آن به عمل آمده ذکر خواهد شد.این‌گونه هزینه‌ها از حاصل فروش کسر شده و پس از پرداخت طلبهای وثیقه‌دار،مازاد آن به حساب عمومی وجوه حاصله نقل خواهد شد.هرگاه وجه حاصل فروش کافی برای تأدیه طلب بستانکار وثیقه‌دار نباشد نام او به نسبت بقیه طلب جزء طبقه پنجم مذکور در ماده 57 قانون ذکر خواهد شد.از حاصل کل دارایی بدوا هزینه‌های ورشکستگی و هزینه امور ورشکستگی کسر گردیده و بقیه بین اشخاص مذکور در برگ صورت طبقه‌بندی بستانکاران تقسیم خواهد شد.
ماده 57 - هرگاه به موجب ماده 45 قانون،دعوایی به بستانکاری واگذار شده و این دعوی به نتیجه مثبتی رسیده باشد اداره تصفیه ضمن صورت تقسیم یا به وسیله ضمیمه جداگانه آن را بین بستانکار انتقال‌گیرنده و سایر بستانکاران تقسیم خواهد نمود.
ماده 58 - همینکه صورت تقسیم تهیه شد باید به بستانکاران اعلام گردد که صورت نامبرده در اداره تصفیه در دسترس آنها گذارده خواهد شد.
هرگاه بعد از آگهی تغییری در صورت مزبور داده شود این نکته نیز به طریق فوق اعلام خواهد گردید.
ماده 59 - قبل از اقدام به تقسیم اداره باید مطمئن شود که هیچ‌گونه اعتراضی در ظرف مدت مقرّر نسبت به صورت تقسیم به عمل نیامده است،در صورتی که نسبت به این صورت اعتراضی شده باشد اداره تصفیه برای تقسیم منتظر نتیجه رسیدگی به این اعتراض خواهد بود.

مبحث هفتم‌خاتمه ورشکستگی

ماده 60 - پس از خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره خواهد داد در این گزارش خلاصه عملیات تصفیه و جهت ورشکستگی و مبلغ دارایی و بدهی و میزان زمینه خالی و سهمیه‌هایی که به موجب فقره 4 ماده 47 قانون اداره تصفیه،صندوق وزارت دادگستری سپرده شده ذکر خواهد شد،سپس خاتمه ورشکستگی از طرف رئیس اداره اعلام و انتشار خواهد یافت.
ماده 61 - گزارش نهائی در مورد تصفیه اختصاری نیز باید تنظیم شده و خاتمه ورشکستگی هم به موجب آگهی اعلام گردد.در مورد ماده 22 قانون،انتشار آگهی مبنی بر اعلام خاتمه ورشکستگی ضروری نیست.
ماده 62 - سند عدم کفایت دارایی باید بر طبق نمونه پیوست صادر شود.
>3931801006201<...

مبحث هشتم‌تصفیه اختصاری

ماده 63 - در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره 2 ماده 23 قانون اداره تصفیه نکات زیر رعایت میشود:
1-بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمیشوند مع ذلک هرگاه اداره مقتضی بداند ممکن است به وسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران دعوت شود.
2-در هر موقع بدون هیچ‌گونه شرطی ممکن است خواه از طریق عادی یا به طور مزایده به فروش اموال ورشکسته به عمل آید،مهلتی که برای پرداخت بها مال داده میشود نباید از سه ماه تجاوز کند.در صورت نبودن خریدار به بها ارزیابی شده اقدام به مزایده مجدد به عمل نیامده و اداره تصفیه به نحو مقتضی اقدام به فروش آن خواهد نمود.
3-تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد 46 و 47 قانون به عمل آمده و سند عدم کفایت دارایی صادر میشود ولی صورت تقسیم برای مراجعه اشخاص ذی نفع در اداره تصفیه گذارده نشده و تقسیم موقت سهام نیز به عمل نخواهد آمد.

مبحث نهم‌مقرّرات مخصوص

ماده 64 - در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند.
ماده 65 - عملیات ورشکستگی اموری که تصفیه آن در موقع اعلام تشکیل اداره تصفیه خاتمه نیافته طبق مقرّرات قانون اداره تصفیه و این آیین‌نامه ادامه خواهد یافت.
ماده 66 - هرگاه اعمال ورشکستگی که قبل از اعلام تشکیل اداره تصفیه انجام شده ناقص تشخیص شود با رعایت مقرّرات این آیین‌نامه تکمیل خواهد گردید.
ماده 67 - در موارد مذکور در مواد بالا که قسمتی از اعمال تصفیه به وسیله مدیران تصفیه و قسمت دیگر به وسیله اداره تصفیه انجام میشود هزینه امور تصفیه باید به تشخیص رئیس اداره بین مدیران و اداره تقسیم گردد.2(2)