نظامنامه مواد 440،441،442،457،462،467 و 510 قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان

شماره 7068 مورخ 1311/3/16 وزارت دادگستری
نظر به مواد 441-442-457-462 و 510 قانون تجارت،وزارت عدلیه مقرّر میدارد:
ماده 1 - اشخاصی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا طلبکار ورشکسته هستند نباید به مدیریت تصفیه تعیین شوند.
ماده 2 - شکایت از عملیات مدیر تصفیه به عضو ناظر محکمه میشود و عضو ناظر باید در ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی نموده،تکلیف شکایت را معلوم کند.از تصمیم عضو ناظر ممکن است به محکمه شکایت نمود.عضو ناظر میتواند بر حسب شکایت موجه تاجر ورشکسته یا طلبکارهای او و یا به نظر خود تغییر مدیر تصفیه را از محکمه بخواهد.در صورتی که عضو ناظر در ظرف ده روز به شکایات واصله رسیدگی نکند شاکی میتواند به محکمه مراجعه نماید.محکمه در جلسه اداری راپرت عضو ناظر و توضیحات مدیر تصفیه را استماع نموده در موضوع تبدیل،رأی میدهد و این رأی قابل شکایت نیست.
ماده 3 - همینکه مدیر تصفیه معیّن شد باید فورا صورتی از طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته مرتب نماید.صورت مزبور را مدیر تصفیه با مراجعه به صورت قروض که تاجر متوقف مطابق ماده 414 قانون تجارت میدهد و یا بر طبق دستور ماده 449 در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد تنظیم میکند.
ماده 4 - همینکه صورت طلبکاران احتمالی موافق ماده فوق تنظیم گردید مدیر تصفیه به وسیله اعلان در مجله رسمی و لا اقل یک روزنامه دیگر،به طلبکاران احتمالی اخطار مینماید که در مدت‌های ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معیّن مینماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده،قبض دریافت دارند.اعلان مزبور باید دو دفعه و به فاصله پنج روز منتشر شود.
مدتهای مذکور از این قرار است:
برای طلبکاران مقیم در مقر محکمه یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان.
برای طلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان.
برای طلبکاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان.
ماده 5 - هر طلبکاری پس از آنکه طلبش مورد قبول واقع شد باید در همان مجلس التزام بدهد که قبولی مدیر تصفیه را از راه خدعه و تزویر تحصیل ننموده و مبلغ قبول شده را از روی واقع و حقیقت طلبکار میباشد و نیز باید کتبا ملتزم گردد که در صورت کشف خلاف، معادل آن‌چه را که خلافش ثابت شده است بپردازد.مفاد این ماده مانع از این نیست که هرگاه عمل مشمول مقرّرات جزایی باشد مدعی طلب،مورد تعقیب جزایی نیز قرار گیرد.
ماده 6 - فروش اموال تاجر ورشکسته در مورد مواد 457 و 510 قانون تجارت به طریق مزایده و مطابق نظامنامه اجراء اسناد لازم‌الاجراء اداره ثبت به عمل میآید.
ماده 7 - مدیر تصفیه در آخرین جلسه مجمع عمومی طلبکارها که برای تصفیه عمل ورشکستگی یا قرارداد ارفاقی منعقد میشود صورت مخارج و حق الزحمه خود و متصدیان امر تصفیه را که از طرف عضو ناظر معیّن میشود به اطلاع طلبکارها میرساند.صورت مخارج و میزان حق الزحمه در دفتر محکمه تودیع میشود و تاجر ورشکسته و طلبکارها میتوانند اعتراضاتی که نسبت به آن دارند کتبا به مدیر دفتر در ظرف یک هفته تقدیم دارند و محکمه در جلسه اداری پس از رسیدگی به اعتراضات وارده میزان قطعی آن را معیّن خواهد نمود.2(2)