تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 در خصوص هزینه ورشکستگی


(مصوّب 1319/2/14 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی)
ماده 1 - پس از آنکه حاصل دارایی ورشکسته اعم از آن‌چه که در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده یا آن‌چه که بعدا مشخص شده معلوم گردیده و قبل از تقسیم وجوه حاصله بین صاحبان سهام،اداره تصفیه مبلغی به عنوان هزینه امور ورشکستگی به شرح زیر احتساب و برداشت خواهد نمود:
تا مبلغ ده میلیون ریال صدی 9 و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون ریال صدی 8 و نسبت به مازاد آن صدی 7 دریافت میشود
تبصره الحاقی 1321/9/30- در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی و به طور کلی در هر مورد که ورشکستگی به جهتی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا میکند هزینه ورشکستگی از طرف رئیس تصفیه با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره انجام داده تشخیص و یا تصویب وزارت دادگستری تعیین خواهد شد این هزینه در هر حال از نصف میزانی که به موجب ماده یک تصویب‌نامه مورّخ چهاردهم اردیبهشت‌ماه 1319 معیّن شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده 2 - هزینه امور ورشکستگی به حاصل ویژه دارایی ورشکسته تعلق گرفته و هزینه‌های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره مشمول هزینه امور ورشکستگی نبوده و قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارایی ناویژه کسر خواهد شد.
ماده 3 - اداره تصفیه حق ندارد به غیر از هزینه نامبرده در ماده یک،وجه دیگری به عنوان هزینه امور ورشکستگی برداشت نماید.2(3)