تصویب‌نامه شماره 4249 مورخ 1319/4/19 مربوط به تمرکز درآمدهای دو صندوق«الف»و«ب» در اداره کل تصفیه امور ورشکستگی


(مصوب 1319/4/17 هیأت وزیران)
هیأت وزیران در جلسه 17 تیرماه 1319 طبق پیشنهاد شماره 10275/1061 به تاریخ 1319/4/16 وزارت دادگستری مقرّرات ذیل را تصویب نمودند:
نظر به اینکه ضمن قانون تصفیه مقرّراتی برای تمرکز درآمدهای دو صندوق«الف»و «ب»پیش‌بینی نشده است مقرّر میشود که درآمدهای نامبرده مربوط به کلیه شهرستانها در اداره کل تصفیه متمرکز گردیده و بودجه هزینه‌های مربوطه با پیشنهاد اداره نامبرده و تصویب دادگستری از مجموع درآمد بدون رعایت موازنه هزینه و درآمد شهرستان بخصوص پرداخت شود.2(3)