آیین نامه ماده 57 قانون تصفیه امور ورشکستگی شماره 13049 - درآمد صندوق (الف)

مورّخ 1319/5/16 با اصلاحات بعدی درآمد صندوق(الف)
نظر به ماده 57 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوّب 1318/4/24 مواد زیر را مقرّر میدارد:
ماده 1 - طبق ماده (52)قانون تصفیه مصوّب 1318/4/24 و تصویب‌نامه شماره 1703 مورّخ 1319/2/14 هیأت وزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی از حاصل دارایی ورشکسته مطابق تصویب‌نامه نام برده(6 الی 8%) برداشت میشود.
ماده 2 - اداره تصفیه هر حوزه حسابی در دفاتر خود به نام حساب درآمد صندوق الف باز و وجوهی را که از بابت حق مقرّر در ماده (1)تحصیل میشود با ذکر مبلغی که حق نامبرده بدان تعلق گرفته در آن حساب ثبت مینماید.
ماده 3 - حسابداری اداره کل تصفیه نیز حسابی برای ثبت کلیه اقلام درآمد صندوق الف در دفاتر خود بازمینماید.
ماده 4 - برای کلیه درآمدهای صندوق الف اداره کل تصفیه حسابی در بانک ملی به نام درآمد صندوق(الف)بازخواهد نمود.
ماده 5 - ادارات تصفیه شهرستانها وجوه حاصله از آن محل را پس از ثبت در دفاتر حسابداری خود،منتهی در ظرف 24 ساعت به بانک ملی بابت حساب درآمد صندوق(الف) اداره کل تصفیه در مقابل اخذ دو نسخه قبض رسید واریز نموده و یک نسخه در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه دیگر را به حسابداری اداره کل تصفیه ارسال مینماید.
حسابداری اداره کل تصفیه صورت بالا را رسیدگی نموده و نتیجه را به اداره فرستنده اعلام مینماید.
ماده 6 - (اصلاحی 1356/2/20)- حق استفاده از حساب نامبرده با مدیر کل تصفیه یا معاون اداری و مالی و رئیس اداره حسابداری یا معاون اداره حسابداری که دو نفر با هم امضاء مینمایند خواهد بود.
ماده 7 - وجه اعتبار اداره تصفیه هر حوزه طبق بودجه مصوبه همه ماهه از اداره کل تصفیه توسط بانک ملی به شهرستانها ارسال و تحت نظر رئیس اداره و رئیس حسابداری محل با رعایت مقرّرات به مصرف رسیده و در حسابهای مربوطه ثبت و یک رونوشت از صورت حقوق و هزینه‌های پرداختی که حاوی امضاء گیرندگان وجه باشد به مرکز ارسال خواهد شد.
اداره تصفیه شهرستانها مبلغی را به عنوان اعتبار متحرک برای هزینه‌های امور متوقفین از اداره کل تصفیه دریافت داشته و در آخر هر ماه صورت جامعی از کلیه هزینه‌ها با ذکر نام متوقف و نوع هزینه تهیه و به مرکز ارسال میدارد.
ماده 8 - طرز بازرسی صندوق(الف)به شرحی است که در ماده (11)آیین‌نامه صندوق (ب)پیش‌بینی گردیده است.2(2)