آیین نامه ماده 57 قانون تصفیه امور ورشکستگی شماره 13049- درآمد صندوق (ب)

شماره 13049 مورّخ 1319/5/16 با اصلاحات بعدی
درآمد صندوق(ب)
نظر به ماده (57)قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوّب 24 تیرماه 1318 مواد زیر را مقرّر میدارد:
ماده 1 - طبق ماده (54)قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق(ب)عبارت است:
الف‌از 25%حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوّب 2 خرداد ماه 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق میگیرد.
ب‌از مبلغ موضوع اعتراضنامه که به موجب ماده (293)قانون تجارت تنظیم میشود از قرار هر 10 ریال 10 دینار گرفته خواهد شد که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق(ب)خواهد بود.

ماده 2 - طرز وصول درآمدهای نامبرده به قرار زیر میباشد:
الف‌متصدیان ثبت شرکتها درضمن وصول حقوق مندرجه در ماده (10)قانون ثبت شرکتها مصوّب 1310/2/11 باید صدی 25 اضافی را با رعایت ماده (3)این آیین‌نامه وصول نمایند.
ب‌متصدیان مزبور در موقع وصول حقوق مذکور در ماده (11)قانون تجارت و پس از احتساب حقوق مقرّر در ماده (135)قانون ثبت اسناد باید 25 درصد مجموع آن را با رعایت ماده 3 این آیین‌نامه وصول نمایند.
ج‌متصدیان دفتر دادگاه‌ها مکلفند در موقع دریافت اعتراض‌نامه مذکور در ماده (293)قانون تجارت از قرار هر 10 ریال 10 دینار(یک درصد)دریافت نموده و در قبال نصف آن تمبر روی اعتراضنامه الصاق و باطل و برای نصف دیگر طبق دستور ماده (3)این آیین‌نامه عمل نمایند.
ماده 3 - متصدیان ثبت شرکتها و دفاتر دادگاه‌ها باید در موقع وصول درآمدهای مقرّر رسیدی مطابق نمونه پیوست در دو برگ صادر و برگ اوّل را به دهنده وجه تسلیم و برگ دوم را به صورتحسابهای خود که به اداره تصفیه میفرستد پیوست نمایند قبوض نامبرده از طرف حسابداری اداره کل تصفیه شماره‌گذاری و مهر خواهد شد.
ماده 4 - متصدیان مذکور در بالا باید منتهی تا آخر وقت هر روز صورتحساب درآمد همان روز را طبق رونوشت قبوضی که در دست دارند روی نمونه‌های پیوست ثبت و قبض نامبرده را بدان الصاق نمایند.
ماده 5 - متصدیان دادگاه‌ها باید کلیه وجوه درآمد روزانه را صبح روز بعد در مرکز به صندوق اداره حسابداری کل تصفیه به انضمام صورتحساب‌های مذکور در ماده 4 این آیین‌نامه تحویل نموده و قبض رسید دریافت دارند.
در شهرستانها باید وجه را به حساب درآمد صندوق(ب)اداره کل تصفیه در مقابل رسیدی که در دو نسخه اخذ خواهند نمود مستقیما به بانک ملی پرداخت نموده و صورتحسابهای مذکور در ماده (4)این آیین‌نامه را به انضمام یک برگ رسید بانک ملی در اوّل و شانزدهم هر ماه به اداره تصفیه محل تسلیم نموده و اداره تصفیه نیز به فاصله سه روز رسیدگی کرده و صورتحسابها را به مرکز ارسال خواهد داشت.
تبصره- در محلهایی که هنوز اداره تصفیه تشکیل نشده است هر دو نسخه صورتحساب یا پیوستهای آن باید هر پانزده روز یک مرتبه از طرف دادگاه‌ها و ثبت شرکتها به اداره حسابداری کل تصفیه فرستاده شده و تصدیق صورتحسابها نیز از طرف اداره نامبرده به عمل خواهد آمد.
ماده 6 - متصدیان ثبت شرکتها باید درآمد صندوق(ب)را منتهی تا آخر هر ماه به طرزی که در بالا قید گردیده در مرکز به صندوق حسابداری اداره کل تصفیه و در شهرستانها به بانک ملی تسلیم نمایند.
ماده 7 - حسابداری اداره کل تصفیه مکلّف است منتهی در ظرف دو روز صورتحساب‌هایی را که از بابت درآمد نامبرده دریافت میدارد رسیدگی نموده و در صورت صحت یک نسخه آن را امضاء و به اداره مربوطه عودت دهد.
در شهرستانها وظیفه بالا را اداره تصفیه محل انجام خواهد داد.
ماده 8 - اداره کل تصفیه در بانک ملی شعبه مرکزی حسابی به نام حساب درآمد صندوق (ب)باز و کلیه وجوه حاصله از این محل را به حساب مزبور واریز خواهد نمود.
ماده 9 - ادارات تصفیه در موقع لزوم میتوانند صورت درآمدهای صندوق(ب)را با سوشها و سایر اسناد و مدارک متصدیان دفاتر مربوطه تطبیق و بازرسی نمایند.
ماده 10 - در صورتی که بین اداره تصفیه و متصدیان دفاتر ثبت شرکتها اختلافی حاصل شود رفع آن با نماینده‌ای که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود خواهد بود.
ماده 11 - رسیدگی به حسابهای صندوق(ب)اداره کل تصفیه با بازرسی خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری برای این کار تعیین میشود.بازرس نامبرده در پانزدهم هر ماه کلیه عملیات محاسباتی ماه گذشته را مطابق مندرجات دفاتر رسیدگی نموده و نتیجه را در دفتر آزمایش قید در صورت مشاهده خلاف آن را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد.
ماده 12 - آیین‌نامه شماره(18079)مصوّب 1318/7/15 نسخ میشود.2(2)