از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی


مصوب 1352/12/6
ماده 1 - در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند،اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
2(1)