مقرّرات ورشکستگی و تصفیه امور مؤسسات بیمه (از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری)


مصوّب 1350/3/30
ماده 51 - در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود،دادگاه مکلّف است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم،نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید.
بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف 15 روز نظریّه خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد.
دادگاه با توجه به نظریّه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده 53 - تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل میآید.در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه،بیمه مرکزی ایران را به عنوان قائم‌مقام اداره تصفیه تعیین مینماید و در حوزه دادگاه‌های شهرستانی که اداره تصفیه در آن‌جا تأسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.
ماده 60 - اموال مؤسسات بیمه،همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گزاران،بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه،بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند.در میان رشته‌های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
مؤسسات بیمه نمیتوانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند.
ماده 65 - در صورتی که به حکم دادگاه مسلّم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم تکافوی دارایی مؤسسه، مدیران متضامنا مسؤول پرداخت طلب بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.2(1)