مقرّرات ورشکستگی و تصفیه امور بانکها (از قانون پولی و بانکی کشور)


مصوّب 1351/4/7
ماده 41 - الف‌در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم،نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد.بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه،باید ظرف یک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد.
دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب‌تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
ج‌در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها،تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
داسترداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اوّل و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه،مقدم است.
هبا انحلال یا ورشکستگی یک بانک،نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.2(1)