لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی


مصوّب 1358/9/14 شورای انقلاب اسلامی ایران
ماده واحده - کلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به استثناء درآمدهای مستثنی شده در تبصره(28)قانون بودجه سال 1358 باید به درآمد عمومی منتقل شود.
درآمدهای اختصاصی مؤسسات دولتی که شمول مقرّرات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این حکم خواهند بود.
تبصره 1- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مجوز وصول و یا نحوه مصرف آنها پس از تصویب قانون بودجه سال 1358 اخذ گردیده است نیز مشمول این قانون میباشد.
تبصره 2- آن قسمت از هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد اختصاصی آنها به درآمد عمومی منتقل شده و در قانون بودجه سال 1358 اعتباری برای انجام آنها پیش‌بینی نشده و یا با وجود پیش‌بینی شدن اعتبار،مقرّرات عمومی اجازه انجام آنها را نمیدهد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت مقرّرات حاکم بر نحوه وصول و خرج درآمدهای اختصاصی مربوط از محل درآمدهای مزبور قابل پرداخت است مشروط بر آنکه این قبیل هزینه‌ها حداکثر از 25 درصد کل وصولی درآمدهای فوق در سال تجاوز ننماید.
تبصره 3- تعهدات انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی تا تاریخ تصویب این قانون از محل مانده سالهای قبل درآمدهای مذکور تا پایان سال 1358 قابل پرداخت میباشد و در صورت نداشتن مانده از محل با 3 درصد و یا درآمد عمومی،این‌گونه تعهدات قابل پرداخت میباشد.
تبصره 4- اعتبار مورد نیاز اداره کل تصفیه امور ورشکستگی ضمن بودجه وزارت دادگستری منظور و درآمدهای اداره مزبور نیز مشمول این قانون میباشد.
تبصره 5- در مواردی که در خصوص اختصاصی تلقی شدن برخی از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابهامی وجود داشته باشد به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل خواهد شد.
تبصره 6- استفاده از درآمدهای اختصاصی که اجازه مصرف آن بعد از تصویب قانون بودجه سال 1358 تحصیل شده است نیز مشمول مقرّرات این قانون میباشد.2(1)