از قانون بودجه سال 1359


مصوّب 1359/2/30 شورای انقلاب اسلامی ایران
تبصره 38- درآمدهای اختصاصی که مجوز ایجاد و یا مصرف آن بعد از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوّب 1358/9/14 اخذ شده است،نیز مشمول مقرّرات قانون مزبور خواهد بود.2(1)