از قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیائیآفریقائی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران


مصوب 1380/5/23 مجلس شورای اسلامی و 1382/2/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیائیآفریقائی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تصویب و امضاء این موافقتنامه به منزله شناسایی رژیم‌هائی که جمهوری اسلامی ایران آنان را به رسمیت نمیشناسد،نخواهد بود.2(1)