موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیائیآفریقائی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران


نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیائیآفریقائی(که از این پس کمیته نامیده میشود)در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک(تایلند)در دی ماه 1366 هجری شمسی برابر ژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تأسیس مرکز منطقه‌ای داوری در تهران(که از این پس مرکز نامیده میشود)را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس دولت نامیده میشود)تصویب نموده است؛
باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تأسیس مرکز و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت آن موافقت نموده است؛
با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه‌ای در خصوص تأسیس مرکز و قواعد ناظر بر فعالیتها و امتیازهای آن میباشند؛
به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده 1 - وظائف مرکز
1-مرکز وظائف زیر را دارا میباشد:
الف‌ترویج داوری تجاری بین المللی در منطقه؛
ب‌هماهنگی فعالیتها و مساعدت به مؤسسه‌های داوری موجود در منطقه؛
پ‌مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواعد آنسیترال انجام میشود؛
تکمک به اجراء آراء داوری؛
ث‌برگزاری داوری تحت نظر مرکز؛
2-قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد.
ماده 2 - استقلال مرکز
1-مرکز فقط تحت نظر کمیته و بر اساس همکاری،درک متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود.
2-دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت.
ماده 3 - شخصیت حقوقی
مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول و غیر منقول و اقامه دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت.
ماده 4 - مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان
1-مرکز دارای امتیازها و مصونیتهائی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم است داشته باشد.
2-دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان،اموال،دارایی،بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که در آن نگهداری میشود مصون از تعرض خواهد بود، اتخاذ خواهد کرد.
3-دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد:
الف‌مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظائف رسمی خود معاف خواهد بود.
ب‌مرکز،داراییها،وجوهات،درآمد و دیگر اموالی که متعلق به آن یا تحت تصرف آن میباشد از مالیات معاف خواهد بود.
4-کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی در خصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواهند بود.
5-کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات بر حقوق و پرداختهائی که توسط مرکز به آنها صورت میگیرد معاف خواهند بود.2(4)