فر آسای فرید

0930-5171-453
support@farasai.com

آموزش

در ویدیوی زیر مراحل ایجاد سال مالی جدید در سیستم برآیند را مشاهده می کنید. مراحل را طبق آموزش انجام دهید و در صورتی که به مشکل برخورد کردید، با گروه برآیند تماس بگیرید.